Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2015-000710 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita Heidi Ekholm-Talaksen  jäseneksi ja puheenjohtajaksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Iivonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita ____________  jäseneksi ja puheenjohtajaksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Iivonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Annukka Mickelsson (Kok.) pyytää 29.1.2015 vapautusta suomenkielisen työväenopiston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Annukka Mickelssonin jäseneksi ja puheenjohtajaksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi puheenjohtaja ja jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 11.02.2015 § 42

HEL 2015-000710 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Terhi Peltokorvelle vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Laura Kolben uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Airaksinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 146

HEL 2015-000710 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita ____________  jäseneksi ja puheenjohtajaksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Iivonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566