Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/16

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta

HEL 2015-002467, 2015-002468, 2015-002469

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite määrärahasta lähiöiden ja kaupunginosien erityistapahtumiin
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite kotona asuvien vanhusten paloturvallisuudesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite eläkeyksikön siirtämisestä sosiaali- ja terveysvirastosta HUS:n alaisuuteen

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566