Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Val av ledamöter i stadsstyrelsens ledarskapssektion för mandattiden 2015 - 2016

HEL 2014-013179 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens ledarskapssektion och utse en ordförande och en vice ordförande bland de valda ledamöterna enligt följande:

 

 

Ledamöter

Personliga ersättare 

 

 

 

 

1

Saml.  

Lasse Männistö

Terhi Peltokorpi (C)

2

Saml.

Laura Rissanen

Anniina Palm

3

Saml.

Jarmo Nieminen

Pekka Majuri

4

Gröna

Emma Kari

Ville Ylikahri

5

Gröna

Erkki Perälä

Tuuli Kousa

6

SDP

Osku Pajamäki

Maija Anttila

7

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

8

VF

Veronika Honkasalo

Henrik Nyholm

9

Sannf.

Harri Lindell

Marcus Rantala (SFP) 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Lasse Männistö

 

 

Vice ordförande 

Osku Pajamäki

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för stadsstyrelsens mandattid 2015–2016 välja 9 ledamöter och 9 personliga ersättare i stadsstyrelsens ledarskapssektion och utse en ordförande och en vice ordförande bland de valda ledamöterna enligt följande:

 

 

Ledamöter

Personliga ersättare 

 

 

 

 

1

Saml.  

Lasse Männistö

 

2

Saml.

Laura Rissanen

Anniina Palm

3

Saml.

Jarmo Nieminen

Pekka Majuri

4

 

 

 

5

 

 

 

6

SDP

Osku Pajamäki

Maija Anttila

7

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

8

VF

Veronika Honkasalo

Henrik Nyholm

9

Sannf.

Harri Lindell

Marcus Rantala (SFP) 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Lasse Männistö

 

 

Vice ordförande 

Osku Pajamäki

 

 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Antalet ledamöter i stadsstyrelsens ledarskapssektion och mandattid

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen tillsätter stadsfullmäktige en ledarskapssektion för stadsstyrelsens mandattid. Sektionen har nio ledamöter Varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer en ledamot eller en ersättare i stadsstyrelsen till sektionens ordförande och vice ordförande.

Valbarhet till kommunstyrelsen

Valbar till kommunstyrelsen (35 § i kommunallagen) är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

1.     den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,

2.     den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller

3.     den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där kommunen har bestämmanderätt.

Jämställdhet

I 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är det föreskrivet att i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i denna paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post.

Förrättande av val av förtroendevalda

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda. Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1317

HEL 2014-013179 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2015 - 2016 kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset

 

 

 

varajäsenet

1

Kok.

Lasse Männistö

 

2

Kok.

Laura Rissanen

Anniina Palm

3

Kok.

Jarmo Nieminen

Pekka Majuri

4

 

 

 

5

 

 

 

6

SDP

Osku Pajamäki

Maija Anttila

7

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

8

Vas.

Veronika Honkasalo

Henrik Nyholm

9

PS

Harri Lindell

Marcus Rantala (RKP)

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lasse Männistö

 

 

Varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566