Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Val av ledamot i ungdomsnämnden

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Aleksej Fedotov befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden

2.     välja Stella Qin till ny ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt välja Suvi-Tuuli Kari till personlig ersättare för den nya ledamoten i ungdomsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Aleksej Fedotov (SDP) anhåller 16.12.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 11.9.2013 (282 §) Aleksej Fedotov till ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Nuorisolautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 4

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Stella Qin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan Suvi-Tuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566