Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/23

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2015-000524, 2015-000526, 2015-000529, 2015-000532, 2015-000533, 2015-000534

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite asumisyksikön toteuttamisesta Hesperian sairaalan alueelle
 

-        Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa
 

-        Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite raitiotieyhteyden rakentamiseksi Tehtaankadun ja Mechelininkadun välille
 

-        Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite uusien siirtolapuutarhapalstojen perustamiseksi
 

-        Valtuutettu Jape Lovénin ym. aloite Haapasaarenpuiston nimeämisestä Keijo Liinamaan puistoksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

-        A. Helena Kantolan ym. aloite Tapanilan alueen oppilaaksiottoalueen laajentamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566