Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/23

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner

HEL 2015-000524, 2015-000526, 2015-000529, 2015-000532, 2015-000533, 2015-000534

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om en boendeenhet i Hesperia sjukhus område
 

-        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om förlängd tid i bullertillstånden för musik- och kulturevenemang
 

-        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om en spårvägsförbindelse mellan Fabriksgatan och Mechelingatan
 

-        Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om nya koloniträdgårdslotter
 

-        Motion av ledamoten Jape Lovén m.fl. om ändring av namnet Aspholmsparken till Keijo Liinamaas park

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om utvidgning av elevupptagningsområdet i Mosabacka

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Anvisning

Muutoksenhakukielto, valmistelu

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566