Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/22

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 380

Ryj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om reparation av träskulpturer i lek- och hundparker

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 59 andra ledamöter föreslår i sin motion att den nedlagda verksamheten med en verkstad för snickeri och hantverk ska återupptas, t.ex. som ett samprojekt mellan olika förvaltningar, och att de i verkstaden tillverkade träprodukter som är placerade i lek- och hundparker ska iståndsättas.

Stadsfullmäktige behandlade motionen 27.11.2013 och beslutade återremittera motionen för ny beredning utgående från att staden gör en systematisk bedömning om vilka av dessa trä- och betongskulpturer som är värda att spara och en verksamhetsplan över hur iståndsättningen i praktiken riktigt ska genomföras. Samtidigt utreds det hur det i sammanhanget lönar sig att verka i samråd med aktörer inom den tredje sektorn.

Stadsstyrelsen lade 27.11.2013 fram följande för stadsfullmäktige:

”Stadsstyrelsen hänvisar till inkomna utlåtanden och konstaterar att snickeriverkstaden lades ned 1.8.2011 på basis av en konsultutredning från år 2010 och en lönsamhetsgranskning utförd av socialverket och att verksamheten delvis överfördes till enheten för arbetsrehabilitering.

Att tillverka skulpturer är ett yrkesarbete och kräver mycket handledarresurser. Det är inte lönande som verksamhet i en snickeriverkstad. Enheten för arbetsrehabilitering har utvecklats med inriktning på rehabiliterande verksamhet, vilket samtidigt inneburit att man minskat på den produktiva verksamheten. Befintliga mindre träföremål kan iståndsättas vid arbetscentralen i Baggböle. I samband med underhållet av grönområden är det möjligt för byggnadskontoret att fortsätta med snickeritraditionen. Vid Staras byggnadstekniska verkstad finns en enhet för arbete i trä som specialiserat sig bl.a. på att tillverka och reparera måttbeställda produkter, möbler och olika träkonstruktioner samt på specialsnickeri. Enheten kan i liten skala, då den övriga verksamheten tillåter det, utföra en del enskilda projekt av snickeriverkstadskaraktär.”

Stadsstyrelsen behandlade motionen på nytt 15.9.2014 och beslutade återremittera ärendet för ny beredning utgående från att tidtabellen för reparation av skulpturerna ska tidigareläggas från det som föreslogs tidigare i syfte att hindra att skulpturerna blir förstörda. Samtidigt ska man utreda hur stor andel av byggnadskontorets budgetanslag för inköp det är möjligt att anvisa för beställning av detta arbete.

Föredragandens framställning till stadsstyrelsen lydde då enligt följande:

"Stadsstyrelsen hänvisar till nya utlåtanden från nämnden för tekniska tjänster och nämnden för allmänna arbeten och påpekar följande:

Det finns i dag uppskattningsvis färre än 200 trä- och betongskulpturer tillverkade på verkstaden för snickeri och hantverk. Att iståndsätta dem kostar ca 0,3 mn euro.

Byggnadskontoret kartlägger betongskulpturerna i fråga om läge, skick, lämplighet på platsen och reparationsbehov och utarbetar en separat iståndsättningsplan för åtgärder. En eventuell iståndsättning genomförs år 2016 och därefter inom ramen för byggnadskontorets anslag. Byggnadskontoret beställer vid behov reparationer på träskulpturerna hos social- och hälsovårdsverkets arbetscentral i Baggböle och verkstad Uusix och hos Staras träverkstad."

Stadsstyrelsen konstaterar att skulpturer kommer att repareras efter omdöme i samband med investeringsprojekt som redan inletts. Byggnadskontoret börjar systematiskt iståndsätta skulpturerna år 2015 efter att skulpturerna inventerats. Inventeringen är nödvändig för att få reda på vilka åtgärder som är nödvändiga för skulpturerna och för att bedöma kostnaderna för arbetet.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Tuomas Rantanens motion väcktes 29.5.2013, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1135

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

15.09.2014 Palautettiin

08.09.2014 Pöydälle

11.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 07.10.2014 § 375

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että veistosten tuhoutumisen estämiseksi korjaustyön aikataulua aiennetaan esitetystä. Samalla tulee selvittää kuinka paljon rakennusviraston budjetista voidaan osoittaa tämän työn tilaukseen ostomäärärahoja.

Yleisten töiden lautakunta on aikaisemmin lausunut että,
"rakennusviraston arvion mukaan puu- tai betoniveistoksia on jäljellä alle 200 kappaletta, joiden kunnostaminen maksaisi noin 300 000 euroa. Veistosten kunnostamiseen ei ole erikseen budjetoitu rahaa, koska veistoksien kunnostuksista aiheutuneet kustannukset on sisällytetty leikkipuistojen ja koira-aitauksien kunnostusten ja peruskorjaushankkeiden kustannuksiin. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että puu- ja betoniveistosten sijainnit, kunto, sopivuus kohteeseen ja korjaustarpeet on kartoitettava ja toimenpiteistä on laadittava erillinen kunnostussuunnitelma. Veistosten kunnostuksista aiheutuvat tarpeet ja kustannukset on huomioitava rakennusviraston katu- ja puisto-osaston vuoden 2016 talousarviossa. Samoin on selvitettävä, täyttävätkö veistokset sen hetkiset turvallisuusnormit. Myös alueen asukkaiden ja toimijoiden näkemys veistoksista huomioidaan päätettäessä toimenpiteistä."

Rakennusvirastossa on aloitettu Käsityöpajan veistoksien inventoinnin suunnittelu. Veistoksien varsinainen inventointi tehdään kesällä 2015. Inventointia ei voida tehdä talven aikana, koska veistoksien perustukset ja ympäröivät pintamateriaalit tulee myös tarkistaa.

Rakennusviraston talousarviosuunnitelmassa ei ole varauduttu erikseen veistoksien korjaamiseen vuonna 2015. Rakennusvirasto korjaa harkinnanvaraisesti veistoksia jo alkaneiden investointihankkeiden yhteydessä. Taloudellisten resurssien lisäksi veistosten kunnostaminen vaatii aikaa vieviä käsityötaitoja, joita on vain rajallisesti tarjolla. Materiaalista johtuen vain osa  puu- ja betoniveistoksista pystytään korjaamaan.

Jotta vähät resurssit voidaan ohjata tehokkaasti ja oikea aikaisesti, toteuttaa rakennusvirasto olemassa olevien veistoksien inventoinnin. Näin saadaan tarkempi kokonaiskuva säilytettävien veistosten vaatimista toimenpiteistä ja kustannuksista. Inventoinnin tulosten perusteella laaditaan kunnostussuunnitelma, jonka perusteella aloitetaan veistosten järjestelmällinen kunnostaminen vuoden 2015 aikana.

17.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

27.05.2014 Pöydälle

20.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403

ritva.keko(a)hel.fi

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 06.02.2014 § 21

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen koskien lakkautetun käsityöpajatoiminnan uudelleen käynnistämistä esim. eri hallintokuntien yhteishankkeena sekä käsityöpajan tekemien leikki- ja koirapuistoissa olevien puutuotteiden kunnostamista. Kaupunginvaltuusto esitti, että kaupunki tekee systemaattisen arvion siitä, mitkä näistä puu- ja betoniveistoksista kannattaa säästää ja kuinka kunnostus toteutetaan.

Staran rakennustekniikan konepajan puutyöyksikkö voi tilaajan toimeksiannosta ja rahoittamana pienissä määrin muun toiminnan salliessa osallistua puuveistosten kunnon arviointiin ja toteuttaa yksittäisiä kunnostuksia esim. leikki- ja koirapuistojen kunnostamisen yhteydessä. Laajamittainen kunnostustoiminta ei nykyresursseilla ole mahdollista.

26.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 27.11.2013 § 430

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att staden gör en systematisk bedömning om vilka av dessa trä- och betongskulpturer som är värda att spara och en verksamhetsplan över hur iståndsättningen i praktiken riktigt ska genomföras. Samtidigt utreds det hur det i sammanhanget lönar sig att verka i samråd med aktörer inom den tredje sektorn.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Tuomas Rantanens förslag om återremiss godkänts.

10 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att staden gör en systematisk bedömning om vilka av dessa trä- och betongskulpturer som är värda att spara och en verksamhetsplan över hur iståndsättningen i praktiken riktigt ska genomföras. Samtidigt utreds det hur det i sammanhanget lönar sig att verka i samråd med aktörer inom den tredje sektorn.

Ja-röster: 3
Risto Rautava, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Markku Vuorinen

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 27.8.2013

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Aloitteessa esitetään mm., että kaupunki selvittää, millä keinoin käsityöpajan veistoksia voitaisiin kunnostaa, pitää kaupunkitilassa ja tehdä lisää. Myös käsityöpajatoiminnan käynnistämistä uudelleen esimerkiksi hallintokuntien yhteishankkeena esitetään.

Käsityöpaja siirtyi kaupunginvaltuuston päätöksellä rakennusvirastosta sosiaaliviraston Työhönkuntoutusyksikköön 1.1.2009. Keväällä 2010 valmistui ulkopuolisen konsulttiyhtiön selvitys, jossa tarkasteltiin sosiaaliviraston pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työhönkuntoutukseen liittyviä työkeskus- ja työpajatoimintoja sekä opetusviraston nuorten työpajatoimintoja. Konsulttiselvityksessä suositeltiin mm. seuraavaa: ”Käsityöpaja on toiminnan sisällön näkökulmasta vahvasti vaativiin erikoistuotteisiin painottunut. Sen asema osana valmentavaa ja kuntouttavaa toimintaa on epäselvä. Tämän vuoksi tulisi harkita Käsityöpajan toiminnan lakkauttamista itsenäisenä toimintana ja sen sulauttamista osaksi työhönkuntoutuksen muuta toimintaa.”

Kuntouttava työtoiminta tuli lainsäädäntömuutoksen myötä 1.1.2010 alkaen velvoittavaksi myös yli 25-vuotiaille. Työhönkuntoutusyksikköä on kehitetty kuntoutuksellisen toiminnan suuntaan, mikä samalla on merkinnyt tuotannollisen toiminnan vähentämistä.

Mm. edellä kuvatuista syistä ja kustannussyistä  sosiaalivirasto on katsonut tarkoituksenmukaiseksi lakkauttaa Käsityöpajan alayksikön ja on yhdistänyt toimintoja osittain Työhönkuntoutusyksikköön 1.8.2011 lukien.

Yhteistyömahdollisuudet nykyisten puuveistosten kunnostamiseksi voidaan selvittää.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 272

HEL 2013-007692 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Taustaa

Käsityöpaja siirtyi kaupunginvaltuuston päätöksellä rakennusvirastosta sosiaaliviraston työhönkuntoutusyksikköön 1.1.2009. Siirron jälkeen toteutettiin talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla ulkopuolinen konsulttiselvitys, jossa tarkasteltiin sosiaaliviraston pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työhönkuntoutukseen liittyviä työkeskus- ja työpajatoimintoja sekä opetusviraston nuorten työpajatoimintoja. Käsityöpajan toiminnasta Ramboll Oy:n tekemässä konsulttiselvityksessä suositellaan seuraavaa: ”Käsityöpaja on toiminnan sisällön näkökulmasta vahvasti vaativiin erikoistuotteisiin painottunut. Sen asema osana valmentavaa ja kuntouttavaa toimintaa on epäselvä. Tämän vuoksi tulisi harkita Käsityöpajan toiminnan lakkauttamista itsenäisenä toimintana ja sen sulauttamista osaksi työhönkuntoutuksen muuta toimintaa.”

Konsulttiselvityksen jälkeen sosiaalivirasto tutki tarkemmin mm. toiminnan taloudellista kannattavuutta, tuotevalikoimaa, työtehtävien vaativuutta sekä henkilöstön ja työntekijäasiakkaiden määrää. Selvityksen perusteella sosiaalivirasto katsoi tarkoituksenmukaiseksi lakkauttaa Käsityöpajan 1.8.2011 lukien ja yhdistää toimintoja osittain työhönkuntoutusyksikköön (sosiaalijohtajan päätös 7.1.2011).

Toiminnan sopivuus kuntouttavaksi työtoiminnaksi 

Käsityöpajan työtehtävät muodostuivat seuraavista kokonaisuuksista: uusien puuveistosten plastinen veistäminen ja näyttelytyöt (45 %), vanhojen pajatuotteiden huolto ja kunnostus (40 %) sekä betoni- ja metallityöt (15 %). Plastinen veistäminen ja näyttelytyöt olivat vaativia työtehtäviä, joita tekivät vain ammattipuusepät. Korjaustöitä tekivät työllistetyt ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt, joilla oli jo kokemusta puutöistä.

Käsityöpajassa tehtyjen veistostöiden ei voida katsoa kuuluvan sosiaali- ja terveysviraston ydintehtäviin.  Työnhönkuntoutusyksikön tehtävänä on kuntouttavien sosiaalipalveluiden järjestäminen. Perustehtävänä ei ole tuotannollinen toiminta, vaan tuotanto kytkeytyy aina osatyökyisten ja vaikeasti työllistyvien kuntoutumiseen. Käsityöpajan työtehtävät eivät sovellu kuntouttavia työllistymispalveluja tarvitseville ammattitaidottomille asiakkaille, koska tehtävät työt vaatisivat erityistä ammattitaitoa.

Taloudelliset edellytykset

Käsityöpajan toiminnan kulut vuonna 2010 olivat 559 000 euroa ja tulot 223 000 euroa, joten alijäämäksi muodostui 336 000 euroa vuodessa. Edellisen vuoden alijäämä oli 281 000 euroa.

Työntekijäasiakkaita työpajalla oli vuonna 2010 yhteensä 24 henkilöä, joista puolet oli kuntouttavassa työtoiminnassa ja puolet työelämävalmennuksessa. Kerrallaan pajalle mahtui kuusi työntekijäasiakasta. Käsityöpajan toimintapäivän hinta vuonna 2010 oli 277 euroa/päivä. Työhönkuntoutusyksikön keskimääräistä toimintapäivän hinta vuonna 2010 oli 64 euroa/päivä.

Jos Käsityöpaja käynnistettäisiin alkuperäisessä muodossaan uudelleen, toiminnan kulut tulisivat olemaan arviolta 600 000 euroa vuodessa. Käsityöpajatoiminnan kuluja ei pystyttäisi kattamaan myyntituloilla, joten sosiaalipalveluna siitä tulisi kallista verrattuna olemassa olevaan palveluun.

Puuveistosten kunnostus

Rakennusvirasto vastaa puistokalusteidensa huoltamisesta ja kunnostamisesta. Sosiaali- ja terveysviraston Pakilan työkeskus pystyy huoltamaan pienempiä puuveistoksia. Tilan puutteen takia Pakilan työkeskuksessa ei voida toteuttaa suurten puuveistosten, kuten isojen ulkoleikkivälineiden, korjausta. Korjattavaksi on saatu toistaiseksi muutama lahonnut veistos, joiden kunnostaminen on työläämpää ja kalliimpaa kuin uuden vastaavan tekeminen.

Käsityöpajan käynnistäminen yhteistyöhankkeena

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä yhteistyön tekeminen muiden hallintokuntien kanssa nykyisten puuveistosten kunnostustöiden osalta on kannatettavaa. Puuveistosten valmistusvastuuta lautakunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi ottaa sosiaali- ja terveysviraston vastuulle. Puuveistosten valmistaminen ei kuulu viraston ydintehtäviin. Käsityöpajatoiminta ei sovellu asiakkaiden kannalta kuntouttavana työtoimintana tehtäväksi työksi. Veistosten valmistus on ammattityötä ja vaatii paljon ohjaajaresursseja. Käsityöpajatoiminnan kuluja ei pystyttäisi kattamaan myyntituloilla, joten sosiaalipalveluna siitä tulisi kallista verrattuna olemassa olevaan palveluun."

Käsittely

20.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:

Marko Rosenholm: Poistetaan lauseet:
(5) "Käsityöpajassa tehtyjen veistostöiden ei voida katsoa kuuluvan sosiaali- ja terveysviraston ydintehtäviin."
(10) "Puuveistosten valmistusvastuuta lautakunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi ottaa sosiaali- ja terveysviraston vastuulle.
Puuveistosten valmistaminen ei kuulu viraston ydintehtäviin."

Kannattajat: Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen jälkeen:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Jäsen Marko Rosenholmin tekemä ja jäsen Hannu Tuomisen kannattama vastaehdotus

"Poistetaan lauseet:
(5) "Käsityöpajassa tehtyjen veistostöiden ei voida katsoa kuuluvan sosiaali- ja terveysviraston ydintehtäviin."
(10) "Puuveistosten valmistusvastuuta lautakunta ei näe tarkoituksenmukaiseksi ottaa sosiaali- ja terveysviraston vastuulle.
Puuveistosten valmistaminen ei kuulu viraston ydintehtäviin."

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Laura Nordström, Marko Rosenholm, Hannu Tuominen

Tyhjä: 3
Joonas Leppänen, Mikael Sjövall, Anna Vuorjoki

Poissa: 0
 

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Leila Palviainen, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi

Leena Luhtasela, työllistymisen tuen päällikkö, puhelin: 310 32501

leena.luhtasela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566