Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 373

Kj / Den av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om slopande av stöd för politiska ungdomsorganisationer

HEL 2014-008247 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Nina Huru under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning så att det i beviljandet av bidrag till ungdomsorganisationer ges prioritet åt organisationer som spelar en nyckelroll i förebyggandet av utslagningen bland unga i förhållande till politiska ungdomsorganisationer.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Nuutti Hyttinens förslag om återremiss godkänts.

11 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny beredning så att det i beviljandet av bidrag till ungdomsorganisationer ges prioritet åt organisationer som spelar en nyckelroll i förebyggandet av utslagningen bland unga i förhållande till politiska ungdomsorganisationer.

Ja-röster: 68
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, Osmo Soininvaara

Frånvarande: 2
Sami Muttilainen, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2014-008247 Allekirjoitettu, (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

2

HEL 2014-008247 (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

3

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

4

Nuorisolautakunnan myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjat

5

Avustusohjesääntö

6

Nuorisoasiainkeskuksen lausunto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att anvisningarna om beviljande av understöd i fråga om de förvaltningar som beviljar understöd till organisationer ska ändras så att understöd inte kan beviljas ungdomsorganisationer som har direkt anknytning till ett registrerat parti (s.k. politiska ungdomsorganisationer). Anvisningarna om beviljande av understöd ska under hösten 2014 förnyas utgående från att understöd inte längre beviljas år 2015.

Stadsstyrelsen konstaterar att förvaltningarna följer stadens allmänna anvisningar godkända av stadsstyrelsen (12.12.2011, § 1126) i beviljande av understöd. I de allmänna anvisningarna anges följande: Den verksamhet som understöds ska gälla invånare i Helsingfors. Den verksamhet som understöds ska stödja och komplettera det beviljande verksamhetsområdets verksamhet och bidra till att dess mål nås. Det beaktas vidare hur planmässig den verksamhet som understödet gäller är, hur stor sökandens egen finansieringsandel är och hur syftet med de av staden under tidigare år beviljade understöden förverkligats. Organisationer beviljas inte understöd för att fördela dessa och inte heller centralorganisationerna. Om emellertid centralorganisationen ensam bedriver sådan verksamhet för helsingforsarna som staden finner det ändamålsenligt att understödja, kan stadens understöd gå till denna centralorganisation för vidare fördelning bland medlemmarna. Dessutom konstaterar man att understöd får beviljas bara för verksamhet som avses i 2 § i kommunallagen om inte annat särskilt stadgas genom lag eller genom en förordning med stöd av lagen.

Förutom de allmänna anvisningarna följer varje förvaltning (sammanlagt 11 förvaltningar) som beviljar understöd principerna för beviljande av understöd särskilt godkända av den aktuella nämnden/direktionen. Ungdomsnämnden bestämde verksamhetslinjerna för understöd för organisationer vid sitt sammanträde 30.1.2014 (§ 11). Vid samma tillfälle godkändes anvisningarna om beviljande av understöd för ungdomsorganisationer som trädde i kraft 1.1.2014.

Stadsstyrelsen hänvisar till ungdomscentralens utlåtande och konstaterar att verksamheten inom det kommunala ungdomsarbetet och ungdomspolitiken baserar sig på ungdomslagen. Enligt lagen ingår ungdomsarbete och ungdomspolitik i kommunernas uppgifter. Kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik omfattar bl.a. stöd för ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper. Enligt ungdomslagen ska de unga dessutom anordnas möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå. De unga ska därtill höras i ärenden som berör dem.

Ungdomscentralens centrala uppgift är att främja verksamhetsförutsättningarna för ungdomsorganisationerna och ungdomsgrupperna i Helsingfors och möjligheterna för de unga att delta och påverka i samhället. Utöver penningbidrag omfattar serviceutbudet också verksamhetslokaler, en lägerö med tillhörande tjänster, kopieringstjänster, lånetjänster, utbildning och rådgivning.

Ungdomsnämnden beviljades understödsanslag på sammanlagt 1 365 000 euro för år 2013. Av beloppet beviljade ungdomscentralen understöd på sammanlagt 141 359,76 euro, dvs. 10,4 % av hela beloppet, för de partipolitiska ungdomsorganisationerna i Helsingfors (Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Helsingin Sosialidemokraattinen nuorisopiiri, Helsingin Vihreät nuoret, Keskustanuorten Helsingin piiri, Kokoomuksen nuorten Helsingin Piiri och Svensk Ungdom i Helsingfors). Varje organisation som beviljas understöd ska utreda hur den på ett i ungdomsnämndens anvisningar om beviljande av understöd godkänt sätt kan använda understödet. Övervakningen av på vilket sätt understöden utnyttjas hör till byrån för ungdomarnas samhällsaktivitet.

De politiska ungdomsorganisationerna har varit ungdomscentralens samarbetspartner under flera årtionden. Under de senaste åren har samarbetet blivit mångsidigare genom bl.a. olika projekt för att öka röstningsaktiviteten och bli bekant med systemet för beslutsfattande, paneldiskussioner i läroinrättningar och jippon av olika slag. Organisationerna har dessutom aktivt deltagit i evenemang och seminarier som ungdomscentralen ordnat.

Stadsstyrelsen hänvisar dessutom till stadens strategiprogram 2013–2016 godkänt av stadsfullmäktige (24.4.2013, § 122) och konstaterar att meningen är att öka ungdomarnas utbildning, sysselsättning och delaktighet i samhället. De ungas möjligheter att växa till aktiva medborgare understöds, likaså deras möjligheter att göra sin röst hörd. Avsikten är att etablera ungdomarnas påverkningskanaler Krut och KrutExpo, förbättra deras effekt och säkerställa möjligheterna att delta för de olika sociala grupperna.

Alla de åtta partipolitiska ungdomsorganisationerna deltog i KrutExpo 30.10.2014 vid Helsingfors stadshus för att främja möjligheterna för de unga att påverka och delta i samhället.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. En i 2 § i arbetsordningen avsedd fullmäktigegrupp kan väcka en gruppmotion. Enligt 22a § i arbetsordningen ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är föreskrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Sannfinländarnas fullmäktigegrupps motion väcktes 18.6.2014, och den behandlas därför i enlighet med den ändrade arbetsordningen.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2014-008247 Allekirjoitettu, (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

2

HEL 2014-008247 (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

3

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

4

Nuorisolautakunnan myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjat

5

Avustusohjesääntö

6

Nuorisoasiainkeskuksen lausunto

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1124

HEL 2014-008247 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566