Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/30

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 388

Kaj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämisestä

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 23

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite 9.4.2014 asia 23

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa jatkotoimenpiteet ampumaratahankkeen nopealle edistämiselle Helsingissä.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja liikuntalautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että liikuntavirasto on vuonna 2010 tehnyt esiselvityksen ampumaurheilukeskushankkeesta. Esiselvitykseen osallistuivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Nurmijärven, Vihdin, Kirkkonummen, Tuusulan ja Sipoon lisäksi ammunnan harrastajia edustaneet järjestöt. Esiselvityksen valmistumisen jälkeen muut kunnat eivät Helsinkiä lukuun ottamatta olleet valmiita sitoutumaan ampumaratainvestointeihin.

Olemassa olevien rata-alueiden kehittäminen ei riitä harrastusvaatimusten toteuttamiseen, mutta mahdollisuudet sijoittaa ampumaratoja Helsingin alueelle ovat rajalliset. Ympäristöhaittojen (melu ja jäännösmateriaali) lisäksi luotien ja haulien lentämisen aiheuttama turvallisuusriski on merkittävä. Ulkoampumarata voisi Helsingin alueella tulla kyseeseen ainoastaan pienitehoisimmilla aseilla harjoitettavaa toimintaa varten. Helsingin nykyisissä asemakaavoissa ei ole ampumaradaksi kaavoitettua aluetta.

Kaupunginhallitus toteaa, että esiselvityksen mukaan uudelle ampumarata-alueelle on tarvetta. Selvityksen perusteella uudelle rata-alueelle ei kuitenkaan löytynyt sopivaa sijaintia, eikä olemassa olevien alueiden joukosta löytynyt sellaista, jonka kehittäminen tai laajentaminen olisi mahdollista. Mikäli ampumarata-alueiden kehittämistä jatketaan, edellyttää se myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien osallistumista hankkeen rahoitukseen. Tällä hetkellä kaupungin investointiohjelmissa ei ole mahdollista osoittaa rahoitusta ampumarata-alueisiin pitkälläkään aikavälillä.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään siten, että aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua antaa vastauksen kaupunginhallitus. Muutosta edeltäneessä työjärjestyksessä vastauksen aloitteeseen antoi aina valtuusto. Valtuutettu Helena Kantolan aloite on jätetty 9.4.2014, ennen valtuuston työjärjestyksen muuttamista. Aloitteen käsittelyjärjestys on 4.6.2014 muutettua työjärjestystä edeltäneen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 23

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite 9.4.2014 asia 23

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1143

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 253

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että myös ammunnan harrastaminen ja reserviläistoiminta kuuluvat kaupungin monimuotoisuuteen.

Ulkoampumaratoja on nykyisin Santahaminassa, Espoon Lahnuksessa ja Sipoon Savijärvellä. Niiden kehittämismahdollisuudet ovat rajalliset, eivätkä ne ole kovin hyvin helsinkiläisten saavutettavissa tai käytettävissä. Niiden lisäksi on joitakin hyvin pieniä ratoja sekä ilma-aseharrastukseen tarkoitettuja ratoja. Helsingissä on kaksi julkisessa käytössä olevaa sisäampumarataa Maunulan liikuntahallissa ja Kallion urheilutalolla. Näiden lisäksi toimii kaksi pientä kaupallista rataa ja joukko vaihtelevassa käytössä olevia muita yksityisiä pieniä ratoja.

Helsingin nykyisissä asemakaavoissa ei ole ampumaradaksi kaavoitettua aluetta eikä erityisesti sisäampumaratakäyttöön kaavoitettua kerrosalaa. Sisäampumaratoja voitaneen sijoittaa joihinkin olemassa oleviin tai kaavoitettuihin kiinteistöihin nykyisten asemakaavojen puitteissa.

Liikuntaviraston johdolla on tehty selvitys "Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen esiselvitys" (22.10.2010). Työssä olivat mukana ammunnan harrastajia edustaneet järjestöt Pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen alueneuvottelukunnan edustuksen kautta. Työhön oli kutsuttu myös 14 kunnan edustajat. Selvityksessä käytiin läpi kattavasti ampumaratatilanne ja esitettiin joukko toimenpiteitä, mm. uusien ampumaurheilukeskusten sijoittaminen Vantaan Petikkoon ja Espoon Kauhalaan. Lisäksi esitettiin olemassa olevien ampumaratojen kehittämistä Espoon Lahnuksessa ja Sipoon Savijärvellä. Sittemmin Petikko ja Kauhala ovat osoittautuneet ampumarata-alueeksi soveltumattomiksi. Olemassa olevien ratojen kehittämismahdollisuudet ovat riippuvaisia kyseisten ratojen ympäristöluvista, joiden käsittelyprosessit ovat osin kesken.

Mahdollisuudet sijoittaa ampuratoja Helsingin alueelle ovat rajalliset. Kaavoituksessa on huomioitava ampumaradan ympäristövaikutukset, ja mahdollisten hankkeiden asemakaavoitus edellyttää riittäviä selvityksiä. Ympäristöhaittoja ovat melu ja ampumatoiminnasta syntyvä jäännösmateriaali. Lisäksi luotien ja haulien lentämisen aiheuttama turvallisuusriski on merkittävä vaikkakin rakenteilla eliminoitavissa. Erityisesti ampumaradan sijoittaminen ulos on ongelmallista, ja ulkoampumarata voisi Helsingin alueella tulla kyseeseen vain pienitehoisimmilla aseilla harjoitettavaa toimintaa varten. Muilta osin ampumaradat on mahdollista sijoittaa vain rakennuksiin tai maan alle. Ampumarata ei saa rajoittaa kohtuuttomasti muuta maankäyttöä.

Mikäli Helsingin kaupunki päättää selvittää jatkotoimenpiteet ampuma-ratahankkeen edistämiseksi, kaupunkisuunnitteluvirasto tarjoaa selvitykseen asiantuntemuksensa toimialansa osalta.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 21.08.2014 § 129

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle
ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Aloitteen tekijät esittävät, että Helsingin kaupunki selvittää yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa jatkotoimenpiteet ampumaratahankkeen eteenpäin viemiseksi Helsingissä mahdollisimman pian. Liikuntalautakunta toteaa, että aiheesta on tehty perusteellinen selvitystyö, mutta sitä ei ole viety eteenpäin rahoituksen puutteen vuoksi. Myöskään Helsingin kaupungin taloussuunnitelmassa ei ole esitetty rahoitusta ampumarataolosuhteisiin pitkälläkään aikavälillä. Liikuntalautakunnan mielestä Sipoon ampumarata-alueiden kehittämistä tulisi edesauttaa. Tämä kuitenkin edellyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista hankkeen rahoitukseen, koska yksinomaan Helsingille kustannusten sälyttäminen on mahdotonta.

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Aloitteen tekijät esittävät, että Helsingin kaupunki selvittää yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa jatkotoimenpiteet ampumaratahankkeen eteenpäin viemiseksi Helsingissä mahdollisimman pian. Liikuntalautakunta toteaa, että aiheesta on tehty perusteellinen selvitystyö, mutta sitä ei ole viety eteenpäin rahoituksen puutteen vuoksi. Myöskään Helsingin kaupungin taloussuunnitelmassa ei ole esitetty rahoitusta ampumarataolosuhteisiin pitkälläkään aikavälillä. Liikuntalautakunnan mielestä Sipoon ampumarata-alueiden kehittämistä tulisi edesauttaa. Tämä kuitenkin edellyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista hankkeen rahoitukseen, koska yksinomaan Helsingille kustannusten sälyttäminen on mahdotonta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566