Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/26

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 384

Kaj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en evenemangsrestaurang i Magasinspaviljongen

HEL 2014-004982 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Rantanen Tuomas valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 19

2

Allekirjoitettu, Rantanen Tuomas valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 19

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 30 andra ledamöter föreslår i sin motion att bestämmelserna om magasinen i den år 2002 godkända detaljplanen för Tölöviken (nr 10920) med undantagslov ska kunna ändras så att det i stället för tre magasinsbyggnader byggs en större paviljong, där bevarade delar av magasinen utnyttjas. En arkitekttävling föreslås för paviljongen. Enligt motionen kan paviljongen utgöra en del av kulturutbudet i området med litterära biblioteksaftnar, klubbkonserter med aktörer i Musikhuset och off-profilprogramaftnar i Kiasmas regi, likaså kan den utgöra en alternativ plats för Centrumbibliotekets bastu.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena från direktionen för stadsmuseet, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och kultur- och biblioteksnämnden och konstaterar att Magasinsparken redan nu är ett ställe för olika stadsevenemang och för utevistelse.

I och med att Tölöviksparken anläggs och planeringen av Centrumbiblioteket fortskrider är det skäl att utreda hur magasinsfragmenten kan användas som en del av nybyggnaden så att deras historia förblir förståelig.

Stadsstyrelsen konstaterar att målen i motionen kan beaktas som en del av den fortsatta planeringen av helheten i södra delen av Tölöviken. De bastulokaler som planerats för Centrumbiblioteket har visat sig bli dyra, och det är därför skäl att vara mycket kritisk mot bastubygget.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Tuomas Rantanens motion väcktes 9.4.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Rantanen Tuomas valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 19

2

Allekirjoitettu, Rantanen Tuomas valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 19

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1139

HEL 2014-004982 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 251

HEL 2014-004982 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee tapahtumapaviljongin rakentamista Töölönlahden makasiinien raunioihin.

Aloitteessa esitetyt tavoitteet ja vaihtuvien tapahtumien paviljongin muodostaminen Töölönlahden puiston eteläosaan ovat voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden mukaisia eivätkä ne ole ristiriidassa Töölönlahden maanalaisen monitoimitilan asemakaavaluonnoksen tavoitteiden kanssa. Keskustakirjaston toiminnalliset heijastusvaikutukset puistoalueelle eivät johda ristiriitaan aloitteen tavoitteiden kanssa.

Kirjaston rakennussuunnittelu on parhaillaan käynnissä arkkitehtuurikilpailun voittaneen työn pohjalta. Sen yhteydessä selvitetään rakennuksen liittymistä ympäristöön ja yleisen saunan sijoitusta kirjastorakennukseen. Kirjaston toiminnat heijastuvat lähiympäristöön ja vaikuttavat jatkossa Makasiinipuiston järjestelyihin. Ensi vaiheessa puistojärjestelyihin vaikuttavat kirjaston työmaajärjestelyt. Maanalaisesta monitoimitilasta ei ole tällä hetkellä hanketta. Makasiinipuisto on jo nykyisin vaihtuvien kaupunkitapahtumien ja oleskelun paikka.

Makasiinipuistoon ja keskustakirjaston ympäristöön on tarkoitus laatia nämä eri näkökohdat huomioon ottava julkisen tilan suunnitelma.  Aloitteessa ehdotetut toiminnat voidaan ottaa huomioon suunnittelun ja toteutuksen jatkovaiheissa. Ne on mahdollista sisällyttää myös maanalaisen monitoimitilan suunnitteluun ja toteutukseen, mikäli hanke toteutuu.

Asemakaavan mukaisten julkisessa tilassa olevien rakennusten suunnittelu ja toteutus ovat kiinteistöviraston vastuulla. Asemakaavan mukaisten puistojen toteutussuunnittelu ja toteutus ovat rakennusviraston vastuulla. 

Aloitteessa esitetyt tavoitteet voidaan ottaa huomioon osana Töölönlahden eteläosan kokonaisuuden jatkosuunnittelua.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Ilpo Forssen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 26.08.2014 § 63

HEL 2014-004982 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloitteesta kaupunginhallitukselle. Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteessa esitetään, että tutkittaisiin, voisiko Töölönlahden alueella sijaitsevaan VR:n makasiinien fragmenttiin rakentaa asemakaavaa muuttamatta paviljonki, joka täyttäisi kaavan alkuperäisen idean rikastaa alueen institutionaalisia kulttuuritoimintoja vaihtuvien tapahtumien tilalla.

Voimassa olevassa, vuonna 2002 hyväksytyssä asemakaavassa Makasiinipuiston alueella on osa paikalla olleista makasiineista varustettu sr-merkinnällä ja kaksi uudisrakennusta (mak-merkintä), jotka oli tarkoitus rakentaa makasiineista puretuista tiilistä.  Asemakaavamääräyksen mukaan Makasiinipuiston sr-merkittyä rakennusta - tänään rakennuksen fragmenttia - ja mak-merkittyjä rakennuksia saadaan käyttää kulttuuri-, näyttely-, kahvila-, ravintola sekä kansalaistoiminnan tiloina.

Makasiinit paloivat toukokuun 5. päivänä 2006. Jäljelle on vain vuonna 1930 valmistunut eteläsiiven itäinen, suojeltu päätyosa ja osa eteläpuolen julkisivua, joka seisoo tuettuna edelleen paikoillaan. Makasiinien jäänteet on ympäröity korkein teräsaidoin.  Kiasman, Musiikkitalon, Sanomatalon ja Makasiinien aidatun alueen rajaamalle aukiolle on muodostunut Kansalaistori, joka on ollut ja on monenlaisten kaupunkitapahtumien näyttämönä.

Kaupunginmuseon johtokunta kannattaa Tuomas Rantasen valtuustoaloitetta samoin arkkitehtikilpailun järjestämistä uudisrakennuksesta.  Palaneen makasiinin fragmenttien kunto tulee kuitenkin ensin selvittää, minkä jälkeen voidaan päättää mahdollisesta arkkitehtikilpailusta. Jatkosuunnittelussa tulee myös tutkia uudisrakennuksen suhde sekä puistoon että tulevaan Keskustakirjastoon ja osana Kansalaistoria. Makasiinin fragmentteja voisi käyttää uudisrakennuksen osana ja/tai jäljelle jäänyttä seinää esimerkiksi viherseinänä osana puistoa. Uudisrakennuksen tulee liittyä makasiinien fragmentteihin luontevasti ja itseisarvoisesti siten, että niiden historia jää ymmärrettäväksi.

Kaupunginmuseon johtokunta korostaa, ettei tämän päivän rakennussuojelu ole fragmenttien suojelua. Makasiinien palosta jäljelle jääneet osat ovat kuitenkin viimeinen muistuma Töölön tavara-asemasta, sen merkityksestä Helsingin kehitykselle ja kasvulle sekä makasiineissa viimeksi olleesta monipuolisesta ja uraauurtavasta kulttuuri- ja kansalaiskäytöstä. Osana uudisrakennusta ja osana puistoa näiden jäänteiden säilyttäminen on perusteltua ja näin kunnostetut Makasiinien fragmentit sekä mahdollinen uudisrakennus saataisiin luontevaksi osaksi Kansalaistoria.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 21.08.2014 § 420

HEL 2014-004982 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien tapahtumaravintolan perustamista Makasiinipaviljonkiin:

Kiinteistölautakunta kannattaa alla mainituin perustein Tuomas Rantasen valtuustoaloitetta. Makasiinin raunion kohtalon ratkaiseminen on juuri nyt ajankohtaista ja uusi, alueen ja makasiinien historiaa kunnioittava ja alueen uutta toimintaa tukeva idea ratkaisisi pitkään jatkuneen lukkiutuneen tilanteen parhain päin.

Makasiinin raunion kohtalon ratkaisu on viivästynyt eri syistä ja on hyvä nostaa asia keskusteluun nyt, kun keskustakirjaston suunnittelu on edennyt ja Töölönlahden puiston rakentaminen alkaa ja makasiinin raunio on jäämässä työmaiden puristuksiin.

Vielä jäljellä olevaa rakennelmaa ei ole rakenteellisen heikkouden ja mahdollisten haitta-aineiden takia tarkoituksenmukaista säilyttää kantavana tai sisäilmaan vaikuttavana osana uutta rakennusta, mutta lautakunta pitää suotavana, että vanhasta muurista säilytetään näkyviä osia kaupunkihistoriallisina muistumina.

Käsittely

21.08.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Minna Aarnio: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi viimeinen kappale.

 

Esittelijä

kiinteistöjen kehittämispäällikkö

Minna Aarnio

Lisätiedot

Minna Aarnio, kiinteistöjen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79531

minna.aarnio(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 10.06.2014 § 85

HEL 2014-004982 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että tutkittaisiin, voisiko Töölönlahden alueella sijaitsevaan VR:n makasiinien fragmenttiin rakentaa asemakaavaa muuttamatta paviljonki, joka täyttäisi kaavan alkuperäisen idean rikastaa alueen institutionaalisia kulttuuritoimintoja vaihtuvien tapahtumien tilalla.

Aloite on kannatettava. Töölönlahden alue on keskeisen sijaintinsa ansiosta erinomainen paikka uudenlaiselle kaupunkikulttuuriselle yhteisölliselle tilalle, jonka toiminta voisi olla korkeatasoista, mutta silti tulorahoitteista. Kaupungeissa läpi Euroopan ja laajemminkin on nähty paljon yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä syntyneitä kulttuurisia tiloja, joissa harkitut kaupalliset toiminnot täydentävät sisältöjä, joilla on sekä kulttuuripoliittinen että matkailullinen ulottuvuus.

Jotta tuleva paviljonki olisi kaupunkikuvallisesti sopiva, mutta myös toiminnallisesti käytettävä, olisi tärkeää, että tulevan toiminnan vastuutaho olisi mukana jo tilan suunnitteluvaiheessa. Näin ollen kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittää tutkittavaksi myös sen, voisiko toiminnan konseptin ideakilpailun ja yrittäjähaun käynnistää ennen lopullisen tilaohjelman päättämistä.

Töölönlahden alueen muiden instituutioiden kiinnostus mahdollisen uuden tilan käyttöön jää toimijoiden väliseksi asiaksi. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla ei ole keskustakirjastoa lukuun ottamatta toimivaltaa näiden päätöksentekoon. On kuitenkin tärkeää, että kulttuurikeskukselle laaja-alaisena virastona varataan mahdollisuus osallistua mahdollisen konseptin kilpailutukseen samoin kuin kaupunginkirjastolle, jonka keskustakirjaston monipuolinen toimintakonsepti sivuaa Rantasen aloitteessa kuvattuja toimintaideoita. Näin parannetaan mahdollisuuksia luoda alueelle kokonaisuus, joka palvelee sekä yrittäjää, alueen instituutioita että riippumattomia kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita.

Keskustakirjaston kannalta merkittävin yksittäinen elementti Rantasen aloitteessa on sauna. Kirjastorakennus on hankesuunnitteluvaiheessa, mutta myös rakennusaikana voidaan tehdä muutoksia. On osoittautumassa, että saunatilojen rakentaminen on kalliimpaa kuin kirjaston palvelutilojen. Saunatilojen siirtyminen mahdolliseen paviljonkiin voisi siten helpottaa keskustakirjaston kustannuspaineita. Saunan sijoittaminen VR:n makasiinien fragmentin paikalle antaisi saunan asiakaskunnalle jalankulkutason yhteyden alueen muuhun toiminnallisuuteen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566