Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/44

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 402

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner

HEL 2014-014304, 2014-014305, 2014-014306, 2014-014307

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Pekka Majuri m.fl. om hedrande av festligheterna Finland 100 år
 

-        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om en elfärja till Helsingfors
 

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om kartläggning av problem och utvecklingsbehov inom barnskyddet

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om PosiVire Ab som huvudsaklig aktör i projektet Ohjaamo

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566