Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/36

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

Sj / Den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen om lösningar i fråga om skolnätet

HEL 2014-005656 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heikki Takkinen och 4 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsstyrelsen ska ge anvisningar om att alla frågor anknutna till genomgång av skolnätet ska utredas och beredas omsorgsfullt, ingående och öppet och lösningar för hela skolnätet sedan föreläggas stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen påpekar med hänvisning till ett utlåtande från utbildningsnämnden att servicenätet inom utbildningsväsendet ses över årligen i enlighet med de utbildningspolitiska målen godkända av utbildningsnämnden, stadens stategiska mål och budgetanvisningarna. Kvaliteten på utbildningen säkras genom att servicenätet anpassas efter förändringar i elevernas och de studerandes behov av tjänster. Alla skolor och läroanstalter i Helsingfors beaktas vid lokaldimensioneringen. För att ekonomin ska komma i balans och produktiviteten förbättras utarbetar alla förvaltningar program för lokalanvändningen och effektiveringsplaner.

Instruktionen för utbildningsväsendet reglerar beslutsfattandet i servicenätsfrågor på olika nivåer. Det är utbildningsnämndens sektioner som har befogenheter för lokallösningar och stadsfullmäktge som beslutar om sammanslagning och indragning av skolor och läroanstalter. Det förvaltningsövergripande samarbetet samordnas av fastighetskontorets lokalcentral på basis av ett stadsstyrelsebeslut.

Utbildningsverket diskuterar behovet av utveckling i servicenätet med skolor och läroanstalter, andra förvaltningar, invånare och beslutsfattare i olika sammanhang under beredningsfasen. Invånarna ges en påverkansmöjlighet i enlighet med kommunallagen och förvaltningslagen. Direktionerna, eleverna och de studerande hörs före beslutsfattandet.

Faktacentralens befolkningsprognoser och uppgifterna om skolornas och läroanstalternas lokaler är viktiga utgångspunkter när servicenätet ska utvecklas. Utbildningsverket sammanställer utifrån befolkningsprognoserna skol- och områdesspecifika prognoser för årskurserna med 6–11-åringar och 12–14-åringar inom den finska och den svenska grundläggande utbildningen. Verket sammanställer också språkgruppsbaserade prognoser för 15–17-åringar inom utbildningen på andra stadiet och prognoser för den svenska dagvården och förskoleundervisningen. I vilka områden det råder ett underskott respektive överskott på lokaler slås fast genom en jämförelse mellan uppgifterna om lokaler och uppgifterna i befolkningsprognoserna, med beaktande av principerna för dimensionering i servicenätet.

Utbildningsverket har för avsikt att intensifiera samarbetet och informationsutbytet med fastighetskontorets lokalcentral när det gäller utveckling i servicenätet och informationsutbyte mellan förvaltningar. Efter att ha fått in de uppgifter som baserar sig på befolkningsprognoserna går utbildningsverket tillsammans med lokalcentralen igenom verkets behov av lokaler i olika områden. Lokalcentralen utreder konditionen på de tillgängliga fastigheterna, söker vid behov nya lokaler och beräknar kostnaderna för eventuella ändringar, reparationer och nya lokaler som ska hyras eller byggas. Utbildningsverket och lokalcentralen utarbetar tillsammans ett förslag till utveckling i servicenätet i olika områden, likaså en plan för kommunikation under processen kring genomgång av servicenätet.

Utbildningsverket gör beredningsprocessen för servicenätet öppnare. Verket försöker få tillräckligt mycket tid för beredningen så att det kan informera i tid om att saken är aktuell och kan påverkas. Invånarna får bättre påverkansmöjligheter, och tillräckligt med tid reserveras för växelverkan. Sättet att lägga fram basuppgifter vid genomgång av servicenätet görs klarare och enhetligare. Informationen visualiseras bl.a. på kartunderlag.

Utbildningsverket tar tillsammans med faktacentralen och fastighetskontorets lokalcentral fram ett enhetligt informationspaket med bakgrundsuppgifter som påverkar servicenätet. Avsikten är att informationspaketet ska läggas ut på webben och uppdateras regelbundet. Informationspaketet publiceras första gången hösten 2015. 

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Heikki Takkinens motion väcktes 23.4.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1149

HEL 2014-005656 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 189

HEL 2014-005656 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetustoimen palveluverkkoa tarkastellaan vuosittain opetuslautakunnan hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden, kaupungin strategisten tavoitteiden ja talousarvion ohjeistuksen mukaisesti. Opetuksen ja koulutuksen laadusta huolehditaan sopeuttaen palveluverkkoa vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden muuttuvia palvelutarpeita. Tilamitoituksessa otetaan huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut ja oppilaitokset. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat.

Kaupungin johtosäännöt säätelevät päätöksentekoa eritasoisissa palveluverkkoasioissa. Tilaratkaisut ovat opetuslautakunnan jaostojen päätöksenteon piirissä, kun taas koulua tai oppilaitosta koskevat yhdistämis- ja lakkautuspäätökset kuuluvat valtuustolle. Poikkihallinnollista yhteistyötä koordinoi kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tilakeskus.

Palveluverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja asukkaiden sekä päättäjien kanssa eri yhteyksissä valmisteluvaiheessa. Asukkaille varataan kuntalain ja hallintolain mukainen vaikuttamismahdollisuus. Johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ennen päätöksentekoa.

Palveluverkon kehittämisen keskeisiä lähtötietoja ovat kaupungin tietokeskuksen laatimat väestöennusteet ja koulujen ja oppilaitosten tilatiedot. Väestöennusteista laaditaan opetusvirastossa suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen koulukohtaiset ja aluekohtaiset ennusteet ikäluokille 6–11-vuotta ja 12–14-vuotta. Lisäksi laaditaan toisen asteen koulutukseen kieliryhmittäin ennusteet 15–17-vuotiaille sekä ruotsinkielisen päivähoidon ja esiopetuksen ennusteet.

Alueittaiset tilavajeet ja liikatilojen määrät määritellään vertailemalla tila- ja ennustetietoja palveluverkon mitoitusperiaatteita noudattaen. Vastaavat vertailut tehdään toisella asteella ja ruotsinkielisessä päivähoidossa.

Opetusvirasto tiivistää yhteistyötä tilakeskuksen kanssa

Opetusvirasto tiivistää yhteistyötä ja tiedonkulkua tilakeskuksen kanssa palveluverkon kehittämisessä ja virastojen välisessä tiedonkulussa. Kun väestöennusteiden pohjalta laaditut tiedot on saatu, käydään yhdessä tilakeskuksen edustajien kanssa läpi opetusviraston tilatarpeet eri alueilla.

Tilakeskus selvittää käytettävissä olevien kiinteistöjen kunnon, etsii tarvittaessa uusia tiloja ja antaa arvion mahdollisten muutosten, korjausten sekä uusien vuokrattavien tai rakennettavien tilojen kustannuksista.

Opetusvirasto ja tilakeskus laativat yhdessä ehdotuksen palveluverkon kehittämisestä eri alueilla. Ehdotuksen vaikutukset palveluverkon tarkastelussa mukana olevien alueiden tilojen käyttöön ja investointiohjelmaan selvitetään. Palveluverkon tarkasteluprosessin viestintäsuunnitelma laaditaan yhdessä.

Palveluverkkotarkastelun valmisteluprosessia kehitetään avoimemmaksi

Opetusvirasto kehittää palveluverkon valmisteluprosessia. Valmistelulle pyritään saamaan riittävästi aikaa, jotta asian vireille tulosta voidaan tiedottaa ajoissa ja sen kulkuun voi vaikuttaa.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan ja vuorovaikutukselle varataan riittävästi aikaa. Palveluverkkotarkastelun pohjatietojen esittämistä selkiytetään ja yhtenäistetään. Tietoa visualisoidaan mm. karttapohjille.

Yhteistyössä kaupungin tietokeskuksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa on tarkoitus koota yhtenäinen tietopaketti palveluverkkoon vaikuttavista taustatiedoista. Tarkoitus on, että tietopaketti tuodaan verkkoon. Tietopakettia päivitetään säännöllisesti. Tietopaketti julkaistaan ensimmäisen kerran syksyllä 2015.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566