Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/30

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 388

Kaj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om utredning av fortsatta åtgärder med tanke på ett skjutbaneprojekt

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 23

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite 9.4.2014 asia 23

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 11 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad i samarbete med utövarna av sportskytte, sammanslutningar som representerar dessa och staten ska utreda fortsatta åtgärder för att snabbt främja ett skjutbaneprojekt i Helsingfors.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens och idrottsnämndens utlåtanden och konstaterar att idrottsverket har gjort en förutredning om ett projekt för ett sportskyttecenter år 2010. Organisationer som representerade utövarna av sportskytte i Helsingfors, Esbo, Vanda, Nurmijärvi, Vichtis, Kyrkslätt, Tusby och Sibbo deltog i förutredningen. Efter att förutredningen blev färdig har bara Helsingfors av kommunerna ovan varit redo att förbinda sig vid investeringar i en skjutbana.

Utveckling av befintliga banområden räcker inte för att uppfylla kraven för hobbyn, men möjligheterna att förlägga skjutbanor till Helsingfors stads område är begränsade. Förutom miljöolägenheterna (bullret och restmaterialet) orsakar de flygande kulorna och haglen en betydande säkerhetsrisk. En skjutbana utomhus är ett eventuellt alternativ i Helsingfors bara i fråga om verksamhet med mindre effektiva vapen. I de nuvarande detaljplanerna för Helsingfors har inga områden planlagts som en skjutbana.

Stadsstyrelsen konstaterar att det finns behov av ett nytt skjutbaneområde enligt förutredningen. På basis av utredningen har det dock inte hittats något lämpligt läge för en skjutbana och bland de befintliga områdena finns det inte heller ett sådant som man skulle kunna utveckla eller utbygga. Om staden fortsätter utveckla skjutbaneområdena förutsätter detta att även andra kommuner i huvudstadsregionen deltar i projektfinansieringen. För tillfället är det inte heller möjligt att i stadens investeringsprogram anvisa finansiering för skjutbaneområden på lång sikt.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen. Enligt de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen behandlades motionssvaren alltid i fullmäktige. Ledamoten Helena Kantolas motion väcktes 9.4.2014, innan fullmäktiges arbetsordning ändrades. Motionen behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen 4.6.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 23

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite 9.4.2014 asia 23

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1143

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 253

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että myös ammunnan harrastaminen ja reserviläistoiminta kuuluvat kaupungin monimuotoisuuteen.

Ulkoampumaratoja on nykyisin Santahaminassa, Espoon Lahnuksessa ja Sipoon Savijärvellä. Niiden kehittämismahdollisuudet ovat rajalliset, eivätkä ne ole kovin hyvin helsinkiläisten saavutettavissa tai käytettävissä. Niiden lisäksi on joitakin hyvin pieniä ratoja sekä ilma-aseharrastukseen tarkoitettuja ratoja. Helsingissä on kaksi julkisessa käytössä olevaa sisäampumarataa Maunulan liikuntahallissa ja Kallion urheilutalolla. Näiden lisäksi toimii kaksi pientä kaupallista rataa ja joukko vaihtelevassa käytössä olevia muita yksityisiä pieniä ratoja.

Helsingin nykyisissä asemakaavoissa ei ole ampumaradaksi kaavoitettua aluetta eikä erityisesti sisäampumaratakäyttöön kaavoitettua kerrosalaa. Sisäampumaratoja voitaneen sijoittaa joihinkin olemassa oleviin tai kaavoitettuihin kiinteistöihin nykyisten asemakaavojen puitteissa.

Liikuntaviraston johdolla on tehty selvitys "Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen esiselvitys" (22.10.2010). Työssä olivat mukana ammunnan harrastajia edustaneet järjestöt Pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen alueneuvottelukunnan edustuksen kautta. Työhön oli kutsuttu myös 14 kunnan edustajat. Selvityksessä käytiin läpi kattavasti ampumaratatilanne ja esitettiin joukko toimenpiteitä, mm. uusien ampumaurheilukeskusten sijoittaminen Vantaan Petikkoon ja Espoon Kauhalaan. Lisäksi esitettiin olemassa olevien ampumaratojen kehittämistä Espoon Lahnuksessa ja Sipoon Savijärvellä. Sittemmin Petikko ja Kauhala ovat osoittautuneet ampumarata-alueeksi soveltumattomiksi. Olemassa olevien ratojen kehittämismahdollisuudet ovat riippuvaisia kyseisten ratojen ympäristöluvista, joiden käsittelyprosessit ovat osin kesken.

Mahdollisuudet sijoittaa ampuratoja Helsingin alueelle ovat rajalliset. Kaavoituksessa on huomioitava ampumaradan ympäristövaikutukset, ja mahdollisten hankkeiden asemakaavoitus edellyttää riittäviä selvityksiä. Ympäristöhaittoja ovat melu ja ampumatoiminnasta syntyvä jäännösmateriaali. Lisäksi luotien ja haulien lentämisen aiheuttama turvallisuusriski on merkittävä vaikkakin rakenteilla eliminoitavissa. Erityisesti ampumaradan sijoittaminen ulos on ongelmallista, ja ulkoampumarata voisi Helsingin alueella tulla kyseeseen vain pienitehoisimmilla aseilla harjoitettavaa toimintaa varten. Muilta osin ampumaradat on mahdollista sijoittaa vain rakennuksiin tai maan alle. Ampumarata ei saa rajoittaa kohtuuttomasti muuta maankäyttöä.

Mikäli Helsingin kaupunki päättää selvittää jatkotoimenpiteet ampuma-ratahankkeen edistämiseksi, kaupunkisuunnitteluvirasto tarjoaa selvitykseen asiantuntemuksensa toimialansa osalta.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 21.08.2014 § 129

HEL 2014-004985 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle
ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Aloitteen tekijät esittävät, että Helsingin kaupunki selvittää yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa jatkotoimenpiteet ampumaratahankkeen eteenpäin viemiseksi Helsingissä mahdollisimman pian. Liikuntalautakunta toteaa, että aiheesta on tehty perusteellinen selvitystyö, mutta sitä ei ole viety eteenpäin rahoituksen puutteen vuoksi. Myöskään Helsingin kaupungin taloussuunnitelmassa ei ole esitetty rahoitusta ampumarataolosuhteisiin pitkälläkään aikavälillä. Liikuntalautakunnan mielestä Sipoon ampumarata-alueiden kehittämistä tulisi edesauttaa. Tämä kuitenkin edellyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista hankkeen rahoitukseen, koska yksinomaan Helsingille kustannusten sälyttäminen on mahdotonta.

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Aloitteen tekijät esittävät, että Helsingin kaupunki selvittää yhteistyössä ammunnan harrastajien, heitä edustavien yhteisöjen ja valtion kanssa jatkotoimenpiteet ampumaratahankkeen eteenpäin viemiseksi Helsingissä mahdollisimman pian. Liikuntalautakunta toteaa, että aiheesta on tehty perusteellinen selvitystyö, mutta sitä ei ole viety eteenpäin rahoituksen puutteen vuoksi. Myöskään Helsingin kaupungin taloussuunnitelmassa ei ole esitetty rahoitusta ampumarataolosuhteisiin pitkälläkään aikavälillä. Liikuntalautakunnan mielestä Sipoon ampumarata-alueiden kehittämistä tulisi edesauttaa. Tämä kuitenkin edellyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista hankkeen rahoitukseen, koska yksinomaan Helsingille kustannusten sälyttäminen on mahdotonta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566