Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 362

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

HEL 2014-012079 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 4 §:n 1, 5 ja 6 momentti sekä 15 §:n 5 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 §:n 1 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 10 450 euroa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 10 450 euroa

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 6 970 euroa

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6 970 euroa

kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja 6 970 euroa

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 6 970 euroa

tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3 490 euroa

kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, opetuslautakunnan, rakennuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 6 970 euroa

muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston puheenjohtaja 4 370 euroa

4 §:n 5 momentti

Kun luottamushenkilö toimii vuosipalkkioon oikeuttavassa tehtävässä kahdessa tai useammassa edellä mainitussa toimielimessä, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10 450 euroa.

4 §:n 6 momentti

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta

kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kullekin 3 480 euroa vuodessa,

kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa,

kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, kullekin 840 euroa vuodessa.

15 §:n 5 momentti

Korvaushakemus on tehtävä kultakin kalenterikuukaudelta erikseen. Hakemus on jätettävä laskun hyväksyjälle kuuden kuukauden kuluessa sanotun kuukauden päättymisestä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille maksetaan takautuvasti edellä mainitut palkkiot. Palkkiot maksetaan konsernijaoston puheenjohtajalle valtuustokauden alusta lukien ja muiden jaostojen puheenjohtajille niiden perustamisesta lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pauliina Pottonen, lakimies, puhelin: 310 23446

pauliina.pottonen(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntötoimikunnan lausunto 4 § 1, 5 ja 6 mom

2

Sääntötoimikunnan lausunto 15 § 5 mom

3

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöillä on oikeus saada tehtävänsä hoitamisesta palkkiota sekä korvausta aiheutuneista kustannuksista.

Kuntalain 13 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien ja siten myös palkkioiden ja korvausten perusteista. Valtuusto voi päättää palkkioista ja korvauksista hyväksymällä luottamushenkilöiden palkkioita koskevan johtosäännön.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5.5.2010. Palkkiosääntöä on päivitetty 12.12.2012.

Voimassa olevassa palkkiosäännössä ei ole määrätty vuosipalkkiosta tai kulukorvauksista kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu kuitenkin muiden toimielinten puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tavoin työtä ja vastuuta myös kokousten ulkopuolella. Esityksen mukaan kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja saisi saman vuosipalkkion kuin puheenjohtaja kaupunkisuunnittelu­lautakunnassa, kiinteistölautakunnassa, opetuslautakunnassa, rakennuslautakunnassa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Kulukorvausten osalta esitetään, että jaostojen puheenjohtajille korvattaisiin kulut samalla tavalla kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille. Jos puheenjohtaja olisi kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, ei hän saisi lainkaan kaupunginhallituksen jäsenen kulukorvausta. Tämä perustuu siihen, ettei esimerkiksi kuluja synnyttäviä kaupungin edustustehtäviä ole niin paljon jaostojen puheenjohtajilla kuin valtuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtajilla.

Sääntötoimikunnan lausunnon mukaisesti samalla esitetään pykälän viimeisen kappaleen esittämistä selvemmässä muodossa asiasisällön muuttumatta.

Pykälän muuttaminen esitetyllä tavalla toisi nykyisellä jaostomäärällä enimmillään 36 615 euron vuotuiset lisäkustannukset vuosipalkkioihin ja kulukorvauksiin. Riippuen tehtävissä olevien henkilöiden muista luottamustehtävistä saamista palkkioista kustannukset voivat olla pienemmät.

Voimassa olevan palkkiosäännön 15 §:n 5 momentissa määrätään korvaushakemuksen tekemisestä seuraavaa:

Korvaushakemus on tehtävä kultakin kalenterikuukaudelta erikseen. Hakemus on jätettävä laskun hyväksyjälle kahden kuukauden kuluessa sanotun kuukauden päättymisestä.

Luottamushenkilöiden tehtävien hoitamisen helpottamiseksi on tarkoituksenmukaista, että palkkiosääntöä muutetaan siten, että korvaushakemuksen jättäminen laskun hyväksyjälle on mahdollista jatkossa kuuden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden, jolta korvausta haetaan, päättymisestä.

Sääntötoimikunta on käsitellyt ehdotetun muutoksen.

Lisäksi esitetään, että jaostojen nykyisille puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiot ja kulukorvaukset takautuvasti heidän tehtävänsä aloittamisesta lukien. He ovat luottamustehtävänsä alkamisesta lukien hoitaneet tehtäviään samalla tavalla kuin palkkioon oikeutetut muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pauliina Pottonen, lakimies, puhelin: 310 23446

pauliina.pottonen(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntötoimikunnan lausunto 4 § 1, 5 ja 6 mom

2

Sääntötoimikunnan lausunto 15 § 5 mom

3

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslian taloushallinto

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1188

HEL 2014-012079 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 4 §:n 1, 5 ja 6 momentti sekä 15 §:n 5 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 §:n 1 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 10 450 euroa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 10 450 euroa

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 6 970 euroa

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6 970 euroa

kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja 6 970 euroa

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 6 970 euroa

tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3 490 euroa

kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, opetuslautakunnan, rakennuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 6 970 euroa

muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston puheenjohtaja 4 370 euroa

4 §:n 5 momentti

Kun luottamushenkilö toimii vuosipalkkioon oikeuttavassa tehtävässä kahdessa tai useammassa edellä mainitussa toimielimessä, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10 450 euroa.

4 §:n 6 momentti

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta

kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kullekin 3 480 euroa vuodessa,

kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa,

kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, kullekin 840 euroa vuodessa.

15 §:n 5 momentti

Korvaushakemus on tehtävä kultakin kalenterikuukaudelta erikseen. Hakemus on jätettävä laskun hyväksyjälle kuuden kuukauden kuluessa sanotun kuukauden päättymisestä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille maksetaan takautuvasti edellä mainitut palkkiot. Palkkiot maksetaan konsernijaoston puheenjohtajalle valtuustokauden alusta lukien ja muiden jaostojen puheenjohtajille niiden perustamisesta lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pauliina Pottonen, lakimies, puhelin: 310 23446

pauliina.pottonen(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566