Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/40

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 398

Sj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite uimarantojen toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta

HEL 2014-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite

2

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Henrik Nyholm ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki etsii kesäksi 2015 sopivia uimarantoja, joille sijoittaa uimaponttooneita. Näin voitaisiin lisätä mahdollisuuksia vedessä tapahtuvaan liikuntaan ja toiminnallisuuteen.

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että ponttoonit on poistettu uimarannoilta sekä kustannus- että turvallisuussyistä.

Liikuntalautakunta on lausunnossaan listannut ponttooneihin liittyviä turvallisuusongelmia, joita ovat mm. uimareiden jääminen ponttoonilta hyppäävän alle, ponttoonin alle ajautuminen, kiinnitysköysien aiheuttama vaara sukeltaville uimareille, ilkivalta ja ponttooneilla viihtyvien lintujen ulosteen aiheuttamat terveysriskit.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut yleisten uimarantojen valvontaa varten tarkastuslistan, jonka mukaan laiturien ja niihin rinnastettavien ponttonien osalta tulee huomioida seuraavat asiat:

-        Laiturit ovat rakenteeltaan riittävän lujia ja rakenteet ovat ehjiä (ei rikkoutuneita, lahonneita osia, esiin työntyviä nauloja). Laituri on riittävän leveä (vähintään 120 cm).

-        Laituriin ja sen rakenteisiin tai alusrakenteisiin ei voi jäädä kiinni esimerkiksi kädestä, jalasta tai uima-asusta eikä laiturin alle voi joutua vahingossa.

-        Laiturissa on portaat, jotka sijaitsevat mahdollisten hyppypaikkojen ulkopuolella ja ulottuvat riittävän syvälle veden korkeuden vaihtelut huomioon ottaen.

-        Laiturin, jolta hyppääminen on sallittu, ympärillä veden syvyys on vähintään kaksi metriä, kun laituri on likimain veden pinnan tasolla. Laituri on varustettu kiinteällä mittakepillä.

-        Jos hyppääminen ei ole turvallista, on laiturilla kyltti, joka kieltää hyppäämisen.

Uimaponttoonien poistamiseen ovat vaikuttaneet turvallisuusongelmien ohella myös kustannussyyt. Ponttoneista aiheutuu hankinta- ja asennuskulujen lisäksi kunnossapitokustannuksia, jotka osaltaan johtuvat juuri tiukoista turvallisuusvaatimuksista. Toisin kuin ponttooneita, rannalle sijoitettavia kuntoiluvälineitä voidaan useilla rannoilla käyttää ympäri vuoden. Huomattavasti pidemmän käyttökauden ansiosta rannalla olevat kuntoiluvälineet ovat kustannustehokkaampia liikunnan edistäjiä.

Liikuntaviraston merellisten palveluiden osastolla on käynnissä useita toimenpiteitä, jotka lisäävät uimarantojen toiminnallisuutta. Kuluvan vuoden kesällä rakennettiin kaksi uutta ulkokuntoilupaikkaa Tapaninvainion ja Ison Kallahden uimarannoille. Lisäksi usean uimarannan painonnostovälineitä on päivitetty vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Ensi kesäksi mm. Munkkiniemen uimarannalle valmistuu monipuolinen, kaikkia ikäryhmiä palveleva kuntoilualue. Usealla muullakin uimarannalla liikuntavälineiden monipuolinen lisääminen on yksi tulevien vuosien painopistealueista.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite on jätetty 21.5.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite

2

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1153

HEL 2014-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 07.10.2014 § 164

HEL 2014-006916 T 00 00 03

Aloite Kvsto 21.5.2014 (asia nro 28)

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Nyholmin ym. valtuustoaloitteeseen, joka koskee uimarantojen toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta.

Uimarannoilta poistettiin ponttonit sekä kustannus- että turvallisuussyistä.

Ponttoneista aiheutuu hankintakulujen lisäksi sekä asennus- että kunnossapitokustannuksia. Rannalle sijoitettavat kuntoiluvälineet ovat kustannustehokkaampia liikunnan edistäjiä, sillä useilla rannoilla niitä voidaan käyttää vuoden ympäri, joten niiden käyttökaudet ovat huomattavasti ponttonien käyttökautta pidempiä.

Turvallisuuden kannalta ponttonit ovat ongelmallisia seuraavista syistä:

- Ponttoneilta voi hypätä veteen mihin suuntaan tahansa, jolloin vaara jäädä hyppääjän alle on huomattavan suuri verrattuna esimerkiksi laiturilta hyppäämiseen.

- Ponttonin alle on vaara joutua. Ponttonin alapuolen aitaaminen sinne pääsyn estämiseksi on ongelmallista muun muassa vedenkorkeuden vaihtelun vuoksi.

- Ponttonit keräävät lintuja, jotka jättävät niille ulosteita, mikä aiheuttaa terveysriskin.

- Ponttonien sijoittamisessa on ongelmia: vedenkorkeuden vaihtelu ja hyppääminen aiheuttavat yhdessä vaaratilanteita. Ponttonin pitäisi olla uima-alueen sisäpuolella, mutta kuitenkin riittävän syvällä.

- Ponttoneihin kohdistuu ilkivaltaa (irtolautoja, korkeita ruuveja/nauloja) ja lisäksi niiden korjaaminen on työlästä.

- Ponttonien kiinnittäminen tukevasti pohjaan tuo myös ongelman, sillä ketjut ovat sukeltelevien tiellä.

Ohessa Tukesin ohjeet:

Tukes on laatinut yleisten uimarantojen valvontaa varten tarkastuslistan (liitteenä), jota sovelletaan uimarantojen tarkastuksiin. Koska ponttonit vastaavat suurelta osin rakenteiltaan ja käyttötarkoitukseltaan laitureita, niihin voidaan soveltaa samoja vaatimuksia. Tukesin tarkastuslistan mukaan laitureiden (ja tässä tapauksessa ponttonien) osalta tulee huomioida seuraavat asiat:

- Laiturit ovat rakenteeltaan riittävän lujia ja rakenteet ovat ehjiä (ei rikkoutuneita, lahonneita osia, esiin työntyviä nauloja). Laituri on riittävän leveä (vähintään 120 cm).

- Laituriin ja sen rakenteisiin (esim. opetustanko) tai alusrakenteisiin ei voi jäädä kiinni esimerkiksi kädestä, jalasta tai uima-asusta eikä laiturin alle voi joutua vahingossa.

- Laiturissa on portaat, jotka sijaitsevat mahdollisten hyppypaikkojen ulkopuolella ja portaat ulottuvat riittävän syvälle veden korkeuden vaihtelut huomioon ottaen.

- Laiturin, jolta hyppääminen on sallittu, ympärillä veden syvyys on vähintään kaksi metriä, kun laituri on likimain veden pinnan tasolla. Laituri on varustettu syvyyden tarkistusmahdollisuudella (kiinteä mittakeppi).

- Jos hyppääminen ei ole turvallista, on laiturilla kyltti, joka kieltää hyppäämisen.

Liikuntaviraston merellisten palveluiden osastolla on käynnissä toimenpiteitä, jotka lisäävät uimarantojen toiminnallisuutta.  Ulkokuntoilupaikkoja on kesällä 2014 saatu kaksi lisää (Tapaninvainion uimaranta ja Ison Kallahden uimaranta). Lisäksi usealla uimarannalla on painonnostovälineitä päivitetty tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Kesäksi 2015 muun muassa Munkkiniemen uimarannalle valmistuu monipuolinen, kaikkia ikäryhmiä palveleva kuntoilualue. Usealla muullakin uimarannalla liikuntavälineiden monipuolinen lisääminen on yksi tulevien vuosien painopistealueista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 310 87733

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566