Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/33

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 391

Kaj / Valtuutettu Risto Rautavan aloite Mannerheim-ristin ritarien ym. kunnioittamisesta

HEL 2014-007425 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Risto Rautavan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rautava Risto ym. valtuustoaloite Kvsto 4.6.2014 asia 25

2

Risto Rautavan valtuustoaloite

3

Nimistötoimikunnan kirje 10.9.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Risto Rautava ja 56 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että 12 helsinkiläistä Mannerheim-ristin ritaria kunnioitettaisiin esimerkiksi nimeämällä jonkin uuden asuinalueen katuja, puistoja, kortteleita tai aukioita heidän mukaan.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja nimistötoimikunnan kirjeeseen ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat kartoittamassa sopivia paikkoja olemassa olevasta, esimerkiksi Katajanokalla tai Kaivopuistossa sijaitsevasta puistosta. Kartoituksen pohjalta valmistellaan yleisten töiden lautakunnalle esitys puiston osan nimeämisestä.

Kaupunginmuseolta ei ole saatu kommentteja.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta siten. Aloitteet, jotka on jätetty ennen muutosten voimaantuloa, käsitellään aloitteen jättämishetkellä voimassa olleiden työjärjestysmääräysten mukaisesti. Valtuutettu Risto Rautavan aloite on jätetty 4.6.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rautava Risto ym. valtuustoaloite Kvsto 4.6.2014 asia 25

2

Risto Rautavan valtuustoaloite

3

Nimistötoimikunnan kirje 10.9.2014

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1146

HEL 2014-007425 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Risto Rautavan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.09.2014 § 290

HEL 2014-007425 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mannerheim-ristin ritarien muiston kunnioittamiseksi pyritään osoittamaan nimettäväksi sopiva, erottuva paikka jostakin olemassa olevasta, keskeisesti esimerkiksi Katajanokalla tai Kaivopuistossa sijaitsevasta puistosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä rakennusviraston kanssa jatkaa tarkoitukseen soveltuvien paikkojen kartoittamista ja valmistelee kartoituksen pohjalta yhteisen esityksen.

Lopullisen päätöksen puiston osan nimeämisestä tekee yleisten töiden lautakunta.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566