Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 373

Kj / Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäaloite poliittisten nuorisojärjestöjen tukien poistamisesta

HEL 2014-008247 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Nuutti Hyttinen valtuutettu Nina Hurun kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että nuorisojärjestöille tukia jaettaessa avustetaan poliittisten nuorisojärjestöjen sijasta järjestöjä, jotka ovat avainasemassa ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Nuutti Hyttisen palautusehdotus hyväksytty.

11 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi siten, että nuorisojärjestöille tukia jaettaessa avustetaan poliittisten nuorisojärjestöjen sijasta järjestöjä, jotka ovat avainasemassa ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä.

Jaa-äänet: 68
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Tyhjä: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, Osmo Soininvaara

Poissa: 2
Sami Muttilainen, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-008247 Allekirjoitettu, (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

2

HEL 2014-008247 (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

3

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

4

Nuorisolautakunnan myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjat

5

Avustusohjesääntö

6

Nuorisoasiainkeskuksen lausunto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan järjestöavustusta jakavien virastojen avustusohjesääntöjä muutettavaksi siten, että rahallista avustusta ei voida myöntää nuorisojärjestöille, jotka ovat suoraan sidonnaisia johonkin rekisteröityyn puolueeseen (ns. poliittiset nuorisojärjestöt). Avustusohjesäännöt uudistettaisiin syksyn 2014 aikana siten, että vuonna 2015 avustuksia ei enää myönnettäisi.

Kaupunginhallitus toteaa, että avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää (12.12.2011 § 1126) kaupungin yleisohjetta. Yleisohjeiden mukaan avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Huomiota kiinnitetään avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettaviksi eikä keskusjärjestöille. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää helsinkiläisten hyväksi sellaista toimintaa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustus myöntää tälle keskusjärjestölle edelleen jäsenistölleen jaettavaksi. Lisäksi yleisohjeissa todetaan, että avustusta saa myöntää vain kuntalain 2 §:n tarkoittamaan toimintaan, ellei lailla tai sen nojalla asetuksella ole erikseen toisin säädetty.

Yleisohjeiden lisäksi jokaisella avustusta myöntävällä virastolla (11 kpl) on kunkin lautakunnan/johtokunnan erikseen hyväksymät periaatteet avustusten myöntämiselle.  Nuorisolautakunta päätti järjestöavustuksien toimintalinjat kokouksessaan 30.1.2014 (§11). Samassa yhteydessä hyväksyttiin 1.1.2014 voimaan tulleet nuorisoyhdistysten avustusohjesäännöt.

Kaupunginhallitus viittaa nuorisoasiainkeskuksen lausuntoon ja toteaa, että nuorisolaki on kunnallisen nuorisotyön ja nuorisopolitiikan toiminnallinen perusta. Lain mukaan nuorisotyö ja – politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja – politiikkaan kuuluvat mm. nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tukeminen. Nuorisolain mukaan nuorille tulee myös järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Nuorisoasiankeskuksen keskeisenä tehtävänä on edistää kaupungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä ja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja. Rahallisen tuen lisäksi palveluvalikossa on tarjolla myös toimitiloja, leirisaaren palvelut, monistuspalvelu, lainaamopalvelut sekä koulutus ja neuvonta.

Vuodelle 2013 nuorisolautakunnalla oli avustusmäärärahoja yhteensä
1 365 000 euroa, josta se myönsi helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille (Etelä-Suomen Vasemmistonuoret, Helsingin Sosialidemokraattinen nuorisopiiri, Helsingin Vihreät nuoret, Keskustanuorten Helsingin piiri, Kokoomuksen nuorten Helsingin Piiri ja Svensk Ungdom i Helsingfors) yhteensä 141 359,76 euroa, mikä on 10,4 % avustusmäärärahoista. Jokaisen avustusta saavan järjestön tulee selvittää sille myönnetyn avustuksen käyttö hyväksyttävästi nuorisolautakunnan avustusohjesäännön mukaisesti. Avustusten käytön valvonta kuuluu nuorten kansalaistoiminnan toimistolle.

Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiainkeskuksen yhteistyökumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö on monipuolistunut mm. eri projektein: äänestysaktiivisuuden lisääminen, kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekeminen, oppilaitospaneelit ja erityyppiset tempaukset. Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisoasiainkeskuksen järjestämiin tapahtumiin ja seminaareihin.

Kaupunginhallitus viittaa vielä kaupunginvaltuuston hyväksymään (24.4.2013 § 122) kaupungin strategiaohjelmaan 2013-2016  ja toteaa, että strategiaohjelman mukaan nuorten koulutusta, työllisyyttä sekä osallisuutta yhteiskuntaan on tarkoitus lisätä. Nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten äänen kuulumista tuetaan. Nuorten vaikuttamiskanavia Ruuti ja RuutiExpoa on tarkoitus vakiinnuttaa, niiden vaikuttavuutta parantaa ja varmistaa eri sosiaaliryhmien osallistumismahdollisuudet.

Kaikki kahdeksan puoluepoliittista nuorisojärjestöä olivat mukana RuutiExpossa 30.10.2014 Helsingin kaupungintalolla edistämässä nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 (§ 217) muuttaa työjärjestystään siten, että 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Työjärjestyksen 22a §:n mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemistä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Perussuomalaisen valtuustoryhmän aloite on jätetty 18.6.2014, joten sen käsittelyjärjestys on muutetun työjärjestyksen mukainen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä riittäväksi selvitetyksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-008247 Allekirjoitettu, (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

2

HEL 2014-008247 (Ps) Lindell Harri ryhmäaloite Kvsto 18.6.2014 asia 17

3

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

4

Nuorisolautakunnan myöntämien järjestöavustuksien toimintalinjat

5

Avustusohjesääntö

6

Nuorisoasiainkeskuksen lausunto

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1124

HEL 2014-008247 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566