Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 370

Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin vuokrausperusteet sekä tontilla sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 luovuttaminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20803/4, Tyynenmerenkatu 2 - 4)

HEL 2014-012596 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

A

vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20803 tontin nro 4 , pinta-ala 6 482 m²) 31.12.2065 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 24,80 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Rakentamisen aikana tontin vuosivuokrasta peritään 20 %, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkamisesta.

Tämän jälkeen vuokrasta peritään viitenä seuraavan vuonna 50 % ja sen jälkeen kolmena seuraavan vuonna 80 %. Sen jälkeen vuokra peritään täysimääräisenä.

3

Kaupunki hyvittää vuokralaiselle edellä mainitulla tavalla perittävässä maanvuokrassa makasiinirakennuksessa L2 tehtävän haitta-ainekorjauksen kustannuksia 400 000 euroon (alv. 0 %) saakka.

Hyvitys perustuu vuokralaisen toimittamaan luotettavaan selvitykseen ja menettely sovitaan tarkemmin pitkäaikaisessa maanvuokrasopimuksessa.

4

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

luovuttamaan tontilla 20803/4 sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 tontin vuokralaiselle seuraavin ehdoin: 

1             

Makasiinirakennus L2 luovutetaan tontin vuokralaiselle vastikkeetta ja siinä kunnossa, jossa se on kaupantekohetkellä.

2

Kauppakirja allekirjoitetaan samanaikaisesti tonttia 20803/4 koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen kanssa.

3

Muilta osin noudatetaan kiinteistölautakunnan hyväksymiä tavanomaisia rakennuksen kauppakirjan ehtoja sekä tonttiosaston osastopäällikön päättämiä lisäehtoja.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että  tontin vuokraaja vastaa itse kunnostus- ja muista kustannuksista.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että tontin vuokraaja vastaa itse kunnostus- ja muista kustannuksista.

Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen

Tyhjä: 1
Petra Malin

Poissa: 5
Terhi Koulumies, Tom Packalén, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Pohjapiirros ja otteet asemakaavasta ja asemakaavaluonnoksesta

2

Havainnekuvia hotelli-kongressikeskuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Luovutuksensaaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontille esitetään vuokrausperusteiden määräämistä. Tontille on tarkoitus rakentaa uusi hotellirakennus sekä samalla muuttaa vanha makasiinirakennus L2 kongressikeskukseksi.

Yhteensä tontille toteutetaan noin 21 400 k-m² korkeatasoista hotelli- ja kongressitilaa. Hotellihuoneita on tarkoitus sijoittaa kahteen 16-kerroksiseen tornimaiseen uudisrakennukseen yhteensä noin 400.

Makasiinirakennus L2 ehdotetaan luovutettavaksi tontin vuokralaiselle vastikkeetta. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään. Se on huonokuntoinen ja sisältää haitta-aineita, jotka on poistettava rakennuksen kunnostamisen yhteydessä. Kaupunki vastaa rakennuksen kunnostuskustannuksista haitta-aineiden osalta enintään 400 000 euroon asti.

Esittelijän perustelut

Tietoja hankkeesta

Jätkäsaaren tornihotelli- ja kongressikeskushanke on edennyt rakennuslupavaiheeseen. Tornihotellista on tulossa 16-kerroksinen, kahdesta hisseillä yhdistetystä tornista koostuva rakennus. Hotelliin on tulossa noin 400 korkeatasoista hotellihuonetta ja muun muassa maisemabaari yläkertaan.

Hankkeen yhteydessä vanha makasiinirakennus L2 peruskorjataan ja siihen sijoitetaan uusi kongressikeskus. Rakennuksen alakertaan toteutetaan ravintola, joka palvelee myös hotellin asiakkaita. Hotelli- ja kongressikeskus muodostavat yhden rakennuskokonaisuuden ja ne yhdistetään toisiinsa lasisella käytävällä.

Hotellin operaattoriksi on valittu Clarion, joka kuuluu Nordic Choice Hotels -yritykseen. Yrityksellä on viisi eri kategorian hotelliketjua ja näihin kuuluu yhteensä 164 hotellia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Jätkäsaaren hotelli on ensimmäinen Clarion-hotelli Suomessa, joten hankkeen toteutuessa Helsinkiin saadaan täällä uusi hotellialan toimija.

Rakennushankkeen taustalla on norjalainen AB Invest AS -yhtiö.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 11770.

Tontti 20803/4 on yhdistetty kaavanmukaisista tonteista 20803/1 ja 2. Tontin osoite on Tyynenmerenkatu 2/Jätkäsaarenlaituri 3. Tontin pinta-ala on 6 482 m² ja rakennusoikeus 21 437 m².

Makasiinirakennus L2 on suojeltu kaavassa sr-1 -merkinnällä. Sen mukaan tämä Lars Sonckin suunnittelema rakennus on rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Olemassa olevat porrashuoneet tulee säilyttää mahdollisimman alkuperäisinä.

Pohjapiirros ja otteet aemakaavasta ja asemakaavaluonnoksesta ovat liitteenä 1 ja havainnekuvia hotelli-kongressikeskuksesta liitteenä 2.

Aiemmat hanketta koskevat päätökset

Tontit 20803/1 ja 2 sekä tontilla 2 sijaitseva makasiinirakennus on varattu hotellirakennuksen suunnittelua varten AB Invest AS:lle.

Tontti on vuokrattu lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten 15.3.2015 saakka.

Tietoja makasiinirakennuksesta

Makasiinirakennus L2 on rakennettu 1930-luvun alussa. Rakennuksen koko on noin 10 000 m². Rakennuksessa on neljä kerrosta, joista kaksi alinta on lämmintä ja ylemmät kerrokset kylmiä tiloja. Lisäksi rakennuksessa on kellari. Rakennusmateriaalina on käytetty poltettua tiiltä sekä paikalla valettua betonia.

Rakennusta ja talotekniikkaa on remontoitu vuosien varrella, mutta osittain rakennus on alkuperäisessä kunnossa. 

Edellinen kuntokartoitus on tehty vuonna 1996, joten rakennuksen tämänhetkisestä kunnosta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja. 

Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä Wise Group on tehnyt rakennuksessa väli- ja yläpohjan rakenneteknisen kuntotutkimuksen ja haitta-ainekartoituksen (8.10.2014). Tutkimuksessa rakenteissa havaittiin sekä aktiivista mikrobikasvustoa että asbestia, jotka edellyttävät korjaustoimenpiteitä rakennuksen kunnostuksen yhteydessä.

Tontin vuokrausperusteet

Ehdotuksen mukaan tontin 20803/4 vuosivuokra määritellään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 24,80 euroa. Hintatasossa 09/2014 (ind. 19,20) tontin keskimääräinen kerrosneliömetrihinta on noin 476 euroa.

Vuokraa ehdotetaan perittävän porrastetusti siten, että hankkeen rakennusaikana, enintään kuitenkin kahden vuoden ajan vuokrasta peritään 20 %, tämän jälkeen viitenä seuraavana vuonna 50 % ja sen jälkeen kolmena seuraavana vuonna 80 %. Tämän jälkeen vuokra peritään täysimääräisenä. 

Tontin alkuvuosivuokra ilman alennuksia on noin 511 000 euroa vuodessa.

Tontin arvosta on saatu 21.10.2014 päivätty Catellan lausunto. Lausunnossa uudisrakennettavan osan rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 550 euroa/k-m² ja makasiinitontin rakennusoikeuden arvoksi 500 euroa/k-m². Lausunnon tarkkuus on +/- 10%. Tontilla olevan säilytettävän rakennuksen vaikutusta tontin arvoon ei ole lausunnossa arvioitu.

Vertaustietona voidaan todeta, että kaupunginvaltuuston Taivallahden kylpylähotellin tontille vuonna 2010 vahvistamien vuokrausperusteiden mukaan tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 26 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastasi vuoden 2014 syyskuun hintatasossa 499 euroa. Taivallahden kylpylähotellitontin rakennusoikeus on 12 300 k-m².

Vuokra-ajan esitetään olevan noin 50 vuotta, vuoden 2065 loppuun saakka.

Rakennuksen myyminen

Rakennus esitetään luovutettavaksi vuokralaiselle vastikkeetta.

Haahtela-rakennuttaminen Oy:n 9.9.2014 laatiman arviolausunnon mukaan hankkeen nykyisten suunnitelmien mukaisen kongressirakennuksen toteuttaminen makasiinirakennukseen maksaa lähes yhtä paljon kuin vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen eikä rakennuksen rungon käyttämisestä kongressikeskuksen rakentamisessa juuri saada hyötyä. Rakennuksen kunnosta ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, vaan sen kunto selviää tarkemmin vasta rakennustöiden käynnistyttyä siinä vaiheessa, kun nykyisiä rakenteita on riittävästi purettu.

Neuvotteluvaiheen aikana teetetyssä 8.10.2014 päivätyssä ”Väli- ja yläpohjan rakenneteknisessä kuntotutkimuksessa ja haitta-ainekartoituksessa” todettiin, että rakennuksen 1. ja 2. kerroksen välipohjissa on aktiivista mikrobikasvustoa. Lisäksi rakennuksessa käytetyt vesieristeet sisältävät asbestia. Näiden edellyttämien korjaus- ja poistotoimenpiteiden kustannusarvio on noin 840 000 euroa (alv. 0 %). Mahdolliset kosteusvauriot talon rakenteissa voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, joita ei tässä vaiheessa ole voitu arvioida. Tällä perusteella varauksensaaja esitti, että kaupunki osallistuisi haitta-aineiden poistamisen kustannuksiin 400 000 eurolla. Summa vähennettäisiin tontista maksettavista maanvuokrista.

Makasiinirakennuksen kunnostamiseen uuteen käyttötarkoitukseen liittyy joka tapauksessa merkittäviä kustannusriskejä, joita on osittain mahdotonta arvioida etukäteen. Toisaalta on myös kaupungin edun mukaista, että säilytettävä rakennus saadaan hotellihankkeen yhteydessä korjattua ja kunnostettua uuteen sille luontevaan käyttötarkoitukseen.

Sanotuista syistä voidaan pitää perusteltuna rakennuksen vastikkeetonta luovuttamista vuokralaiselle korvauksetta samalla, kun tontti vuokrataan pitkäaikaisesti. Rakennuksen kunnostukseen liittyvä poikkeuksellinen kustannusriski huomioon ottaen on myös perusteltua, että kaupunki hyvittää vuokralaiselle maanvuokrassa rakennuksen haitta-ainekorjauksen kustannuksia niistä saatavan selvityksen perusteella, enintään kuitenkin 400 000 euroa.

Hankkeen aikataulu

Hotellihankkeen rakennuslupa on parhaillaan käsittelyssä ja lupa hankkeelle myönnettäneen vielä kuluvan vuoden aikana. Rakennustyöt käynnistyvät tämän jälkeen välittömästi ja suunnitellun aikataulun mukaisesti hotelli avataan yleisölle syyskuussa 2016.

Lopuksi

Hotellihanke on ollut pitkä ja monivaiheinen. Ehdotetussa muodossaan sitä voi pitää hyvin kannatettavana. Uusi hotelli lisää suuria kongressitapahtumia varten tarvittavaa hotellikapasiteettia merkittävästi ja lisää näin kaupungin vetovoimaisuutta. Ohessa saadaan kunnostettua rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas makasiinirakennus uuteen käyttöön.

Vuokralaisen investointi hotellihankkeeseen on merkittävä, noin 90 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeen yhteydessä syntyy noin 100 uutta palvelualan työpaikkaa.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Pohjapiirros ja otteet asemakaavasta ja asemakaavaluonnoksesta

2

Havainnekuvia hotelli-kongressikeskuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Luovutuksensaaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1201

HEL 2014-012596 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20803 tontin nro 4 , pinta-ala 6 482 m²) 31.12.2065 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 24,80 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Rakentamisen aikana tontin vuosivuokrasta peritään 20 %, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkamisesta.

Tämän jälkeen vuokrasta peritään viitenä seuraavan vuonna 50 % ja sen jälkeen kolmena seuraavan vuonna 80 %. Sen jälkeen vuokra peritään täysimääräisenä.

3

Kaupunki hyvittää vuokralaiselle edellä mainitulla tavalla perittävässä maanvuokrassa makasiinirakennuksessa L2 tehtävän haitta-ainekorjauksen kustannuksia 400 000 euroon (alv. 0 %) saakka.

Hyvitys perustuu vuokralaisen toimittamaan luotettavaan selvitykseen ja menettely sovitaan tarkemmin pitkäaikaisessa maanvuokrasopimuksessa.

4

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan tontilla 20803/4 sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 tontin vuokralaiselle seuraavin ehdoin: 

1             

Makasiinirakennus L2 luovutetaan tontin vuokralaiselle vastikkeetta ja siinä kunnossa, jossa se on kaupantekohetkellä.

2

Kauppakirja allekirjoitetaan samanaikaisesti tonttia 20803/4 koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen kanssa.

3

Muilta osin noudatetaan kiinteistölautakunnan hyväksymiä tavanomaisia rakennuksen kauppakirjan ehtoja sekä tonttiosaston osastopäällikön päättämiä lisäehtoja.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 30.10.2014 § 515

HEL 2014-012596 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu 2

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan vuokraamaan tontti 20803/4 (kiinteistötunnus 91-20-803-4, os. Tyynenmerenkatu 2 - 4, pinta-ala 6 482 m²) 31.12.2065 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 24,80 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Rakentamisen aikana tontin vuosivuokrasta peritään 20 %, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alkamisesta.

Tämän jälkeen vuokrasta peritään viitenä seuraavan vuonna 50 % ja sen jälkeen kolmena seuraavan vuonna 80 %. Sen jälkeen vuokra peritään täysimääräisenä.

3

Kaupunki hyvittää vuokralaiselle edellä mainitulla tavalla perittävässä maanvuokrassa makasiinirakennuksessa L2 tehtävän haitta-ainekorjauksen kustannuksia 400 000 euroon (alv. 0 %) saakka.

Hyvitys perustuu vuokralaisen toimittamaan luotettavaan selvitykseen, ja menettely sovitaan tarkemmin pitkäaikaisessa maanvuokrasopimuksessa.

4

Muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön myymään tontilla 20803/4 sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 tontin vuokralaiselle seuraavin ehdoin: 

1             

Makasiinirakennus L2 luovutetaan tontin vuokralaiselle vastikkeetta ja siinä kunnossa, jossa se on kaupantekohetkellä.

2

Kauppakirja allekirjoitetaan samanaikaisesti tonttia 20803/4 koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen kanssa.

3

Muilta osin noudatetaan kiinteistölautakunnan hyväksymiä tavanomaisia rakennuksen kauppakirjan ehtoja sekä tonttiosaston osastopäällikön päättämiä lisäehtoja.

Käsittely

30.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Jaakko Stauffer: Korjaus esityksen perusteluihin:

Esityksen perustelujen kohtaan Hankkeen aikataulu lisätään uusi seuraavan sisältöinen toinen kappale: Vuokralaisen investointi hotellihankkeeseen on noin 90 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeen yhteydessä syntyy noin 100 uutta palvelualan työpaikkaa.

 

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566