Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/40

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 398

Sj / Den av ledamoten Henrik Nyholm väckta motionen om förbättring av de funktionella möjligheterna på badstränder

HEL 2014-006916 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Henrik Nyholm väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite

2

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Henrik Nyholm och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden för sommaren 2015 ska söka lämpliga badstränder till vilka man kan förlägga badpontoner. På detta sätt kan man öka möjligheterna för vattenidrott och vattenfunktioner.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till idrottsnämndens utlåtande att pontoner har avlägsnats från badstränderna av både kostnads- och säkerhetsskäl.

Idrottsnämnden har i sitt utlåtande redogjort för säkerhetsproblem i samband med pontoner, bland annat situationer i vilka de som hoppar från pontonen stöter på badare i vattnet, badare hamnar under pontonen, pontonens fästlinor utgör en risk för dykande badare, vandalism och hälsoriskerna från avföringen från fåglar som trivs på pontonerna.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har gjort upp en checklista för övervakning av allmänna badstränder enligt vilken följande ska beaktas i fråga om bryggor och med dessa jämförbara pontoner:

-        Bryggorna är tillräckligt stadiga och konstruktionerna är hela (inga delar som gått sönder eller murknat, inga spretande spikhuvuden). Bryggorna är tillräckligt breda (minst 120 cm).

-        Bryggan och dess konstruktioner, liksom alla konstruktioner under bryggan, är gjorda så att de badande inte kan fastna i dem med händer, fötter eller badkläder och att ingen av misstag kan hamna under bryggan.

-        Bryggan är försedd med badtrappor som inte är i omedelbar närhet av platserna för simhoppning. Trappornas steg når tillräckligt djupt, även med beaktande av variationer i vattenståndet.

-        Kring en brygga där det är tillåtet att hoppa i vattnet är vattendjupet minst två meter då brygglocket i stort sett är i nivå med vattenytan. Bryggan är försedd med en anordning som gör det möjligt att avläsa vattendjupet (fast monterad stång).

-        Om det inte är tryggt att hoppa i vattnet, har bryggan en skylt med förbud mot hoppning.

Badpontonerna avlägsnades såväl på grund av säkerhetsproblem som av kostnadsskäl. Pontoner orsakar utöver anskaffnings- och monteringsutgifter även underhållskostnader som för sin del beror på de stränga säkerhetskraven. Till skillnad från pontoner kan motionsredskap som förläggs till stranden användas året runt på många stränder. Med anledning av den betydligt längre användningsperioden är motionsredskapen på stranden mer kostnadseffektiva motionsfrämjare.

Idrottsverkets havsavdelning har för närvarande flera aktuella åtgärder på gång som förbättrar badsträndernas funktionalitet. Under sommaren 2014 byggdes två nya motionsplatser utomhus på Staffansslättens badstrand och Stora Kallviks badstrand. Dessutom har tyngdlyftningsredskapen uppdaterats till att motsvara dagens krav. Sommaren 2015 blir ett mångsidigt motioneringsområde som passar för alla åldersgrupper färdigt på Munksnäs badstrand. Ökning av mångsidiga motionsredskap är en av prioriteterna för de kommande åren också på flera andra badstränder.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Henrik Nyholms motion väcktes 21.5.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite

2

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1153

HEL 2014-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 07.10.2014 § 164

HEL 2014-006916 T 00 00 03

Aloite Kvsto 21.5.2014 (asia nro 28)

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Nyholmin ym. valtuustoaloitteeseen, joka koskee uimarantojen toiminnallisten mahdollisuuksien parantamisesta.

Uimarannoilta poistettiin ponttonit sekä kustannus- että turvallisuussyistä.

Ponttoneista aiheutuu hankintakulujen lisäksi sekä asennus- että kunnossapitokustannuksia. Rannalle sijoitettavat kuntoiluvälineet ovat kustannustehokkaampia liikunnan edistäjiä, sillä useilla rannoilla niitä voidaan käyttää vuoden ympäri, joten niiden käyttökaudet ovat huomattavasti ponttonien käyttökautta pidempiä.

Turvallisuuden kannalta ponttonit ovat ongelmallisia seuraavista syistä:

- Ponttoneilta voi hypätä veteen mihin suuntaan tahansa, jolloin vaara jäädä hyppääjän alle on huomattavan suuri verrattuna esimerkiksi laiturilta hyppäämiseen.

- Ponttonin alle on vaara joutua. Ponttonin alapuolen aitaaminen sinne pääsyn estämiseksi on ongelmallista muun muassa vedenkorkeuden vaihtelun vuoksi.

- Ponttonit keräävät lintuja, jotka jättävät niille ulosteita, mikä aiheuttaa terveysriskin.

- Ponttonien sijoittamisessa on ongelmia: vedenkorkeuden vaihtelu ja hyppääminen aiheuttavat yhdessä vaaratilanteita. Ponttonin pitäisi olla uima-alueen sisäpuolella, mutta kuitenkin riittävän syvällä.

- Ponttoneihin kohdistuu ilkivaltaa (irtolautoja, korkeita ruuveja/nauloja) ja lisäksi niiden korjaaminen on työlästä.

- Ponttonien kiinnittäminen tukevasti pohjaan tuo myös ongelman, sillä ketjut ovat sukeltelevien tiellä.

Ohessa Tukesin ohjeet:

Tukes on laatinut yleisten uimarantojen valvontaa varten tarkastuslistan (liitteenä), jota sovelletaan uimarantojen tarkastuksiin. Koska ponttonit vastaavat suurelta osin rakenteiltaan ja käyttötarkoitukseltaan laitureita, niihin voidaan soveltaa samoja vaatimuksia. Tukesin tarkastuslistan mukaan laitureiden (ja tässä tapauksessa ponttonien) osalta tulee huomioida seuraavat asiat:

- Laiturit ovat rakenteeltaan riittävän lujia ja rakenteet ovat ehjiä (ei rikkoutuneita, lahonneita osia, esiin työntyviä nauloja). Laituri on riittävän leveä (vähintään 120 cm).

- Laituriin ja sen rakenteisiin (esim. opetustanko) tai alusrakenteisiin ei voi jäädä kiinni esimerkiksi kädestä, jalasta tai uima-asusta eikä laiturin alle voi joutua vahingossa.

- Laiturissa on portaat, jotka sijaitsevat mahdollisten hyppypaikkojen ulkopuolella ja portaat ulottuvat riittävän syvälle veden korkeuden vaihtelut huomioon ottaen.

- Laiturin, jolta hyppääminen on sallittu, ympärillä veden syvyys on vähintään kaksi metriä, kun laituri on likimain veden pinnan tasolla. Laituri on varustettu syvyyden tarkistusmahdollisuudella (kiinteä mittakeppi).

- Jos hyppääminen ei ole turvallista, on laiturilla kyltti, joka kieltää hyppäämisen.

Liikuntaviraston merellisten palveluiden osastolla on käynnissä toimenpiteitä, jotka lisäävät uimarantojen toiminnallisuutta.  Ulkokuntoilupaikkoja on kesällä 2014 saatu kaksi lisää (Tapaninvainion uimaranta ja Ison Kallahden uimaranta). Lisäksi usealla uimarannalla on painonnostovälineitä päivitetty tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Kesäksi 2015 muun muassa Munkkiniemen uimarannalle valmistuu monipuolinen, kaikkia ikäryhmiä palveleva kuntoilualue. Usealla muullakin uimarannalla liikuntavälineiden monipuolinen lisääminen on yksi tulevien vuosien painopistealueista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 310 87733

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566