Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/38

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 396

Sj / Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om förebyggande av skolmobbning med hjälp av fortbildning

HEL 2014-006911 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirkku Ingervo och 49 andra ledamöter föreslår i sin motion att utbildningsverket ska försöka ordna fortbildning för lärarna i årskurserna 1, 4 och 7 för att dessa ska kunna genomföra projektet KiVa Skola på bästa möjliga sätt. Mobbningen kan då fås att minska med hjälp av förebyggande åtgärder. Barnen och ungdomarna bör få vara med och planera och genomföra verksamhet mot mobbning mer systematiskt och i större utsträckning.

Stadsstyrelsen framhåller med hänvisning till ett utlåtande från utbildningsnämnden att det inom stadens grundläggande utbildning finns flera program som utvecklar interaktiva och sociala färdigheter med målet att mobbningen ska minska. Enligt en utredning som utbildningsverkets linje för grundläggande utbildning gjorde våren 2014 tillämpar 89 % av skolorna metoden KiVa Skola, 14 % metoden StegVis, 18 % metoden Friends och 23 % metoden Verso (kamratmedling). Dessutom tillämpas andra motsvarande metoder av 23 %.

Läraromsättningen orsakar problem när det gäller kontinuitet i att tillämpa programmen. Utbildningsverket försöker minska problemen genom att fortbilda lärare och elevvårdsanställda så att de blir förtrogna med program som utvecklar sociala färdigheter. För lärare som arbetar med positiv särbehandling ordnas våren 2015 utbildning i hur programmet KiVa Skola kan tillämpas. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar utbildningen med projektmedel för jämlik utbildning. 

Utbildningsnämnden anser att program mot mobbning bör bli en del av skolornas läroplaner. Det är då inte fråga om tillämpning av ett enskilt program utan om en fast del av skolverksamheten. Den riksomfattande läroplanen för den grundläggande utbildningen revideras för närvarande, likaså läroplanerna för kommunerna. I värdegrunden för stadens nya läroplan betonas det att eleverna ska tillåtas vara delaktiga och att ingen får mobbas i skolan. Delaktighet betonas också i lagen om elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014. Elevernas egna idéer och insatser spelar en nyckelroll i arbetet mot mobbning.

Enligt 2014 års skolhälsovårdsenkät mobbas 6 % av grundskoleeleverna i Helsingfors upprepade gånger. Skolhälsovårdsenkäterna visar att mobbningen minskar mer och mer, men varje mobbningsfall är ett för mycket. Mobbning påverkar hälsan i hög grad, ofta långt in i vuxen ålder. Om mobbning förhindras effektivt och konsekvent blir folkhälsoeffekterna följaktligen avsevärda.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Sirkku Ingervos motion väcktes 21.5.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1151

HEL 2014-006911 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 190

HEL 2014-006911 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin perusopetuksessa käytetään monia sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä ohjelmia. Kaikki kyseiset ohjelmat on suunniteltu sellaisiksi, että niiden johdonmukainen käyttö vähentää koulukiusaamista. Kouluterveyskyselyjen mukaan koulukiusaaminen on laskussa, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Tuoreimmassa vuoden 2014 kyselyssä kuusi prosenttia helsinkiläisistä peruskoululaisista ilmoitti olevansa toistuvasti koulukiusattu.

Opetusviraston perusopetuslinjan keväällä 2014 tekemän selvityksen mukaan kouluista 89 prosenttia käytti KiVa Koulu -menetelmää, 14 prosenttia käytti Askeleittain-menetelmää, 18 prosenttia Friends-menetelmää, ja Verso (vertaissovittelu) -menetelmää käytti 23 prosenttia. Muita vastaavantyylisiä menetelmiä ilmoitti käyttävänsä kaikkiaan 23 prosenttia kouluista. KiVa-menetelmän käytön systemaattisuutta osoittaa, mikäli koulussa on ohjelman lisäksi nimettynä KiVa-tiimi. Kyseistä ohjelmaa käyttäneistä kouluista 97 prosentissa toimi KiVa-tiimi.

Opettajien vaihtuvuus aiheuttaa ongelmia ohjelmien käytön jatkuvuudelle. Tätä opetusvirasto pyrkii vähentämään täydennyskouluttamalla opettajia ja myös oppilashuollon henkilöstöä sosiaalisia taitoja kehittävien ohjelmien käyttöön. Kaupungin tiukka taloustilanne toki asettaa tälle rajoituksia. KiVa-ohjelman käyttöön valmentavaa koulutusta pystytään järjestämään keväällä 2015 OKM:n myöntämän koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoilla. Tämä koulutus koskee positiivisen diskriminaation alueilla työskenteleviä opettajia.

Pitkällä tähtäimellä katsottuna kiusaamisen vastaiset ohjelmat tulee saattaa osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Kyse ei tällöin ole niinkään yksittäisen ohjelman käytöstä kuin koko koulun toiminnan kiinteästä osasta. Paraikaa on menossa valtakunnallisen ja kaupunkikohtaisen opetussuunnitelman uudistustyö. Tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman Helsingin arvoperustassa painotetaan sitä, että ketään ei saa kiusata koulussa. Arvopohjassa painotetaan myös oppilaiden osallisuutta. Oppilaiden osallisuutta painotetaan myös 1.8.2014 voimaan tulleessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Oppilaiden omat ideat ja oma panostus ovat kiusaamisen vastaisessa työssä keskeisiä.

Koulukiusaamisella on merkittäviä terveysvaikutuksia, jotka kestävät usein pitkälle aikuisikään. Kiusaamisen tehokkaalla, systemaattisella ja johdonmukaisella estämisellä on täten suuria kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566