Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 363

Innovaatiorahaston sääntöjen muutos

HEL 2014-012215 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa innovaatiorahaston sääntöjen 3 §n seuraavaan muotoon: "Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen."

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston uudet säännöt

2

141017 STK Lausunto (Innovaatiorahaston säännöt)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.4.2014, että innovaatiorahaston sääntöjä tulee tarkentaa niin, että sosiaaliset innovaatiohankkeet voivat hakea rahoitusta rahastosta ilman suoraa elinkeinoluomisen vaatimusta. Kaupunginvaltuusto käsitteli muutosehdotusta 24.9.2014 ja päätti että sääntöjä tulee muuttaa.

Kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

24.9.2014 kaupunginvaltuuston käsittelyssä hyväksytyn päätöksen mukaisesti esittelijä ehdottaa innovaatiorahaston sääntöjen muuttamista. Sääntöjen 3 §:ään lisätään sana osaamisperusta elinkeinoperustan lisäksi. Sääntöjen 3 § on muutoksen jälkeen: ” Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.” Asia on valmistettu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa.

Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston uudet säännöt

2

141017 STK Lausunto (Innovaatiorahaston säännöt)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Innovaatiorahaston työryhmä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1189

HEL 2014-012215 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa innovaatiorahaston sääntöjen 3 §n seuraavaan muotoon: "Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen."

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566