Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 378

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite tietotekniikan avoimen rajapinnan määrittelystä

HEL 2014-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Raitio, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 18.6.2014 asia 19

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 53 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin tietotekniikkaohjelman toteuttamisessa ja seuraavan tietotekniikkaohjelman valmistelussa pyritään kehittämään kaupungin käyttöön avoimen rajapinnan määritelmä mahdollisesti jo olemassa olevia määritelmiä hyödyntäen.

Aloitteessa tehty ehdotus avoimen rajapinnan määritelmän kehittämisestä on aiheellinen ja ajankohtainen. Aloitteen tekijä ja sen allekirjoittajat toteavat aivan oikein, että kun laajasti puhutaan avoimista rajapinnoista, ei ole selvästi määritelty, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Yleisesti hyväksyttyä määritelmää julkishallinnossa ei ole ollut käytettävissä eikä sellaista ole ollut kaupungillakaan osoitettavissa hallintokunnille hankinnoissa noudatettavaksi.

Aloitteentekijät toteavat edelleen, että toimittajariippuvuuden vähentäminen ja kustannusten hillitseminen edellyttää avointen rajapintojen käytön edistämistä. Kaupunginhallitus on vuodesta 2013 lähtien edellyttänyt talousarvion noudattamisohjeissa, että hallintokunnat varmistavat uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat. Lisäksi kaupunginhallitus on vastauksessaan vuoden 2013 arviointikertomukseen todennut, että tietotekniikkaohjelman valmistelussa huomioidaan toimittajariippuvuuden keventämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kaupunki valmistelee parhaillaan tietotekniikkaohjelmaa vuosille 2015 - 2017. Valmistelussa otetaan huomioon sekä aloitteessa tehty ehdotus että tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen asiaa koskevat kannanotot ja kehitetään avoimen rajapinnan määritelmä kaupungin käyttöön olemassa olevia määritelmiä hyödyntäen.

Toteutettava avoimen rajapinnan määrittely on tarkoitus viedä käytäntöön osana kaupungin ICT-hanke- ja hankintaohjeita, jotta se tulee noudatettavaksi laaja-alaisesti eri virastojen ja liikelaitosten tietojärjestelmähankinnoissa. Kaupunginkanslian tarkoituksena on toteuttaa tässä esitetyt toimenpiteet tietotekniikkaohjelman toimeenpanon yhteydessä järjestettävän valmennusohjelman ja sen moduulityöskentelyn avulla, sekä tarkentaa kaupungin hanke- ja hankintaohjeita näiltä osin tässä yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite on jätetty 18.6.2014. Aloitteen käsittelyjärjestys on muutetun työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Markku Raitio, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 18.6.2014 asia 19

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1132

HEL 2014-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Markku Raitio, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566