Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/10

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle vuokrattavan maanalaisen määräalan vuokrausperusteet

HEL 2014-005651 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

A

vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaavan muutoksen nro 12070 mukaisen katuaukion/torin (Englantilaisaukio) alapuolelta liitteeseen 1 (Arkkitehtitoimisto Helin & Co 5.9.2013) merkityn noin 2 397 m²:n suuruisen maanalaisen määräalan, joka muodostuu yleisestä alueesta (kiinteistötunnus 91–10-9906-100-7), maanalaista jäteasemaa varten, kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Maanalaisen jäteaseman vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa.

2

Maanalaisen jäteaseman kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

3

Muutoin noudatetaan liitteenä 2 olevia kiinteistölautakunnan päätöksen 17.10.2013 (529 §) mukaisia ehtoja.

B

päättämään jäteaseman vuokrasopimukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista, muutoksista ja lisäehdoista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-alue

2

Kiinteistölautakunnan päätös

3

Ote asemakaavasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n maanalaisen jäteaseman vuokraus

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy on perustettu Kalasataman alueen putkikeräysjärjestelmän runkoputkiston, kiinteistöliittymien ja jäteterminaalin tilaamista, rakennuttamista, omistamista sekä koko putkikeräysjärjestelmän myöhempää operointia, ylläpitoa, huoltoa ja peruskorjauksia varten.

Kalasataman uuden asuin- ja toimitila-alueen jätehuolto on jätteenkeräyksen osalta tarkoitus järjestää keskitettynä jätteenkeräyksenä  siten, että alueelle rakennetaan pääosin katualueille sijoitettava maanalainen jätteen putkikeräysjärjestelmä, jossa jätteet siirretään alipaineisella imulla alueella sijaitsevien kiinteistöjen jätepisteistä jäteasemalle.

SRV Rakennus Oy on toteuttanut Kalasataman keskuksen toteutussopimuksen ja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa tekemänsä KVR-urakkasopimuksen mukaisesti jäteyhtiön lukuun ja omistukseen maanalaisen jäteaseman.

Maanalaisen jäteaseman alue Englantilaisaukion alapuolella on nyt kiinteistölautakunnan päätöksin vuokrattu putkikeräysyhtiölle 31.12.2042 saakka päätöksestä ilmenevin ehdoin.

Vuokrasopimuksen vuokra-aikaa on tarkoitus jatkaa kestoltaan yhtenäiseksi Kalasataman asuntotonttien kanssa, eli 31.12.2075 saakka. Tämä edellyttää, että valtuusto vahvistaa vuokra-alueelle vuokrausperusteet sanotulle ajalle. 

Vuokra-alue sijoittuu voimassa olevan asemakaavan mukaisen Englantilaisaukion alapuolelle Kulosaarensillan eteläpuolelle. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 2 397 m². Jäljennös asemakaavasta on liitteenä 3.

Vuokrausperusteet

Kun kysymys on ollut asemakaavaan ja tonttien varaus- ja luovutusehtoihin perustuvasta alueen asuntotontteja palvelevista maanalaisista tai -päällisistä autopaikoista tai yhteispihoista, kaupunginvaltuusto on päätöksillään vahvistanut, että vuosivuokra voidaan määrätä pitäen perusteena muodollista virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä (1) euroa. Näin ehdotetaan tehtävän tässäkin tapauksessa.

Kalasataman alueella on tarkoitus vuokrata tontit noin 60 vuodeksi. Tämä vuoksi tontteja palvelevan Kalasataman jäteaseman vuokrasopimuksen vuokra-aikaa esitetään jatkettavaksi alueellisen yhtenäisyyden perusteella 31.12.2075 saakka.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-alue

2

Kiinteistölautakunnan päätös

3

Ote asemakaavasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1161

HEL 2014-005651 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaavan muutoksen nro 12070 mukaisen katuaukion/torin (Englantilaisaukio) alapuolelta liitteeseen 1 (Arkkitehtitoimisto Helin & Co 5.9.2013) merkityn noin 2 397 m²:n suuruisen maanalaisen määräalan, joka muodostuu yleisestä alueesta (kiinteistötunnus 91–10-9906-100-7), maanalaista jäteasemaa varten, kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Maanalaisen jäteaseman vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa.

2

Maanalaisen jäteaseman kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

3

Muutoin noudatetaan liitteenä 2 olevia kiinteistölautakunnan päätöksen 17.10.2013 (529 §) mukaisia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään jäteaseman vuokrasopimukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista, muutoksista ja lisäehdoista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 12.06.2014 § 333

HEL 2014-005651 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 75/674 498, Englantilaisaukio

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaavan muutoksen nro 12070 mukaisen katuaukion/torin (Englantilaisaukio) alapuolelta liitteeseen nro 1 (Arkkitehtitoimisto Helin & Co 5.9.2013) merkityn noin 2 397 m²:n suuruisen maanalaisen määräalan, joka muodostuu yleisestä alueesta (kiinteistötunnus 91–10-9906-100-7), maanalaista jäteasemaa varten kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Maanalaisen jäteaseman vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa.

2

Maanalaisen jäteaseman kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

3

Muutoin noudatetaan liitteenä nro 2 olevia kiinteistölautakunnan päätöksen 17.10.2013 (529 §) mukaisia ehtoja.

Lopuksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan päättämään jäteaseman vuokrasopimukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista, muutoksista ja lisäehdoista.

(S0110-180V)

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566