Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/44

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 402

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta

HEL 2014-014304, 2014-014305, 2014-014306, 2014-014307

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        valtuutettu Pekka Majurin ym. aloite Suomi 100-vuotta juhlallisuuksien kunnioittamisesta
 

-        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin
 

-        valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite lastensuojelun ongelmien ja kehittämistarpeiden kartoittamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite PosiVire Oy:n toimimisesta pääasiallisena toimijana Ohjaamo-hankkeessa

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566