Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/13

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 371

Detaljplan och detaljplaneändring för västra delen av Utterkajen på Busholmen (nr 12270, Utterkajen västra)

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplan för kvarteret 20058, delar av kvarteren 20056, 20057 och 20064, gatu-, park- och vattenområden och en småbåtshamn och detaljplaneändring för gatu-, hamn- och vattenområden i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) enligt ritning nr 12270, daterad 9.12.2010 och ändrad 16.9.2014 och 2.10.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Genom detaljplanen och detaljplaneändringen bildas de nya kvarteren 20055–20061, 20063–20070 och 20072–20076.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att de ekonomiska möjligheterna att anlägga kanalen utreds före överlåtelsen av tomterna, så att den stegring i tomtmarkens värde som kanalen medför gagnar staden i stället för byggherrarna. (Tuomas Rantanen)

 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sirpa Puhakka understödd av ledamoten Tuomas Rantanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning så att kanalprojektet avstås från på grund av dess höga kostnader.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sirpa Puhakkas förslag om återremiss godkänts.

9 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning så att kanalprojektet avstås från på grund av dess höga kostnader.

Ja-röster: 63
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen

Nej-röster: 18
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Yrjö Hakanen

Frånvarande: 3
Terhi Peltokorpi, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Henrik Nyholm under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att de ekonomiska möjligheterna att anlägga kanalen utreds före överlåtelsen av tomterna, så att den stegring i tomtmarkens värde som kanalen medför gagnar staden i stället för byggherrarna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

10 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att de ekonomiska möjligheterna att anlägga kanalen utreds före överlåtelsen av tomterna, så att den stegring i tomtmarkens värde som kanalen medför gagnar staden i stället för byggherrarna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 7
Maija Anttila, Ville Jalovaara, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 kartta, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 selostus, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

3

Havainnekuva 9.9.2014

4

Vuorovaikutusraportti 9.9.2014 liitteineen

5

Tehdyt muutokset 9.9.2014

6

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger på Busholmen i stadsdelen Västra hamnen. Området gränsar till Utterhällens hamnbassäng i norr och havet i väster.

Detaljplanen och detaljplaneändringen gör det möjligt att ändra ett tidigare hamnområde till ett bostads- och arbetsplatsområde. Målet är att uppnå en förlängning av Helsingfors innerstad som följer principerna för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling och som har en egen och identifierbar karaktär. Olika kvarterstyper har planerats i området i Helsingfors stads program Kehittyvä kerrostalos anda. Förutom kvarter för flervåningshus har det också planerats radhuskvarter och kvarter för townhouse, dvs. stadssmåhus, och bostäder för ca 3 000 invånare i området. Därutöver får området enligt planerna två parker, en kanal, en småbåtshamn, en tomt för service- eller verksamhetslokaler t.ex. för en restaurang och en tomt för en näringsgren som hänför sig till fiske. Den totala ytan är 135 610 m² vy, varav sammanlagt 131 960 m² vy gäller bostäder. Området omfattar sammanlagt 18,6 hektar, varav 2,7 hektar utgör vattenområde.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen och detaljplaneändringen för Utterkajen följer de riksomfattande målen för områdesanvändning. Detaljplanen genomför i synnerhet målen i fråga om hållbar områdesanvändning och tillräckligt utbud av tomtmark. Detaljplanen följer dessutom delgeneralplanen för Busholmen och genomför Helsingfors stads strategiprogram och genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på initiativ av Helsingfors stad.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Två åsikter har framförts om utkastet till detaljplan och utkastet till detaljplaneändring. Åsikterna har beaktats i planläggningen.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 21.1–21.2.2011. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Stadsmuseet, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsverket, räddningsnämnden, socialverket, ekonomi- och planeringscentralen, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen, Helsingfors Hamn, Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab och vattenförsörjningen vid Helsingforsregionens miljötjänster HRM gav utlåtande om förslaget.

I utlåtandena påpekade man speciellt om byggbarheten hos och kostnaderna för kanalen. Man fäste uppmärksamhet vid renoveringsplanerna för den gamla Utterkajen, läget för affärslokalerna, parkeringslösningarna, bestämmelserna om gröntak, räddningskörningen, byggnadernas mångformighet och deras läge i förhållande till kanalen, tillgängligheten, vindförhållandena och dimensioneringen av infrastrukturen. Man föreslog att detaljplanen ska delas i två separata detaljplaner för att göra det möjligt att i en snabbare tidtabell förverkliga kvarteren i östra delen av området, som inte påverkas av kanallinjen.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien och utlåtandena i sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplan och förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av utlåtandena har förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Utterkajen delats i två separata detaljplaneområden: Utterkajen östra (nr 12020) och Utterkajen västra (nr 12270). Härigenom gjordes det möjligt att bygga östra delen av Utterkajen i en snabbare tidtabell. Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Utterkajen östra (nr 12020) 13.11.2013 (§ 395) och den trädde i kraft 3.1.2014.

Med anledning av utlåtandena och de fortsatta underhandlingarna har man låtit göra preciserande grundundersökningar och byggbarhetsgranskningar i västra delen av Utterkajen. På basis av undersökningarna och utredningarna planerades en ny linje för kanalen och detaljplanebestämmelserna för kanalen preciserades. Den nya kanallinjen medförde ändringar i kvartersstrukturen, i läget för Poseidonparken och skoltomten och i gatulinjerna, men principerna för detaljplanen och dess funktionella innehåll är desamma som i förslaget till detaljplan nr 12020 från år 2010.

Utlåtandena har till övriga delar beaktats så att tilläggsutredningar och tilläggsplaner har låtits göra om den gamla Utterkajen, parkeringslösningarna, dimensioneringen av infrastrukturen och tillgängligheten, och detaljplanen har beretts enligt de preciserade planerna. I detaljplanen har lägen för affärslokalerna centrerats, bestämmelsen om gröntak och planen för räddningskörning preciserats, bestämmelserna om byggnadernas mångformighet gjorts mer flexibla, byggnadernas läge flyttats längre bort från kanalstranden och lösningar som förebygger olägenheterna från vindförhållandena gjorts effektivare.

På basis av den fortsatta planeringen och de övriga underhandlingarna mellan förvaltningarna har bl.a. en tomt för ett ungdomshem strukits i detaljplanen i enlighet med social- och hälsovårdsverkets riktlinjer och ersatts med en tomt för en näringsgren som hänför sig till fiske. Dessutom har bilplatskraven ändrats så att de följer stadsplaneringsnämndens nya riktlinjer. Ändringarna anges mer i detalj i bilaga 5.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning och fastighetskontorets tomtavdelning har i samband med samarbetet mellan förvaltningarna under den fortsatta planeringen kraftigt kritiserat kostnaderna för kanalen i detaljplanen. Kostnaderna ryms inte inom investeringsramen i budgeten, och om de genomförs minskar de intäkterna för staden för förverkligandet av detaljplanen. Enligt en konsultutredning, som har gjorts om de olika alternativa sätten att bygga konstruktionen enligt detaljplanen, får staden de största intäkterna genom ett traditionellt tomtöverlåtelseförfarande. Det alternativ som bygger på att någon kanal inte byggs alls medför staden det största inkomstflödet och kan förverkligas inom investeringsramen. En lösning utan en kanal avviker dock avsevärt från de centrala principerna godkända i delgeneralplanen för Busholmen och därför ingår en kanal fortfarande i det justerade förslaget till detaljplan. Kanalens läge har dock ändrats så att man undviker de områden som har de svagaste byggbarhetsförhållandena och medför de största kostnaderna. Staden utreder för närvarande alternativa bygglösningar inom ramen för den justerade investeringsramen. En del av byggarbetena i området kan inledas innan kanalen byggs.

Ändringarna är inte väsentliga och de behöriga parterna har blivit hörda i fråga om dessa. Förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Efter stadsplaneringsnämndens framställning har tre tekniska justeringar gjorts på detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen. Justeringarna ändrar inte innehållet i förslaget till detaljplan.

Beslutsförslaget stämmer överens med förslaget tillstyrkt av stadsplaneringsnämnden och justerat av stadsplaneringskontoret.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 kartta, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 selostus, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

3

Havainnekuva 9.9.2014

4

Vuorovaikutusraportti 9.9.2014 liitteineen

5

Tehdyt muutokset 9.9.2014

6

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Helsingin Energia -liikelaitos

Helsingin Satama -liikelaitos

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Liikuntalautakunta

Kaupunginkanslia

Opetusvirasto

Pelastuslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1199

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20058 ja osien kortteleista 20056, 20057 ja 20064 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen ja katu-, satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 9.12.2010 päivätyn sekä 16.9. ja 2.10.2014 muutetun piirustuksen nro 12270 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta muodostuvat uudet korttelit 20055 - 20061, 20063 - 20070 ja 20072 - 20076.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että luovutaan kanavahankkeesta kustannusten kalleuden vuoksi.

Kannattaja: Tuuli Kousa

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että luovutaan kanavahankkeesta kustannusten kalleuden vuoksi.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Hannu Tuominen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 2.10.2014

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Ksv 0838_3

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta kaupunkisuunnittelulautakuntakäsittelyn 16.9.2014 jälkeen seuraavilla korjauksilla:

-        Kaavakarttaan on lisätty Bahamankadun ja Atlantinkadun kulmaan kartasta puuttunut, poistunut merkintä: kadun nimi "Karibiankatu", "Karibiengatan" ja rastit päälle.

-        Määräyksistä on poistettu kirjoitusvirhe "På" määräyksen "LPA- ja LPA-1-korttelialueille saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja ja laitteita." alusta.

-        Selostukseen on korjattu muutetut asemakaavakartat ja määräys sekä lisätty kohtaan "Nimistö" sieltä puuttunut Poseidoninpuiston (Poseidonparken) nimi.

Tehdyt korjaukset ovat teknisiä eivätkä ne muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Lisätiedot

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.09.2014 § 274

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Ksv 0838_3, Jätkäsaaren Saukonlaituri, karttaruutu G2, (Kslk 2008-1639)

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        9.12.2010 päivätyn ja 16.9.2014 muutetun 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20058 ja osien kortteleista 20056, 20057 ja 20064 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen ja katu-, satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 20055–20061, 20063–20070 ja 20072–20076) nro 12270 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

-        ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta ilmoittaa, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 alue on erotettu Saukonlaiturin 9.12.2010 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12020 alueesta.

09.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Anna Nervola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Kati Valkama, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37254

kati.valkama(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskunta- ja tonttitalous, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, maaperän rakennettavuus, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskuntatekniikka, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, melu ja hiukkaspäästöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, pysäköinti, paloturvallisuus, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566