Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/39

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 397

Sj / Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite "kouluäijä ja -muija" -toiminnasta

HEL 2014-006912 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kouluttaisi koulujen välitunneille vapaaehtoisia aikuisia "kouluäijiksi ja -muijiksi" tukemaan mielekästä välituntitoimintaa ja kiusaamisen ehkäisyä.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että Ruuti-päättäjämiitissä nuoret ovat toivoneet välitunneille vapaaehtoistoimijan koulutuksen saaneita aikuisia tukemaan kiusaamisen ehkäisyä ja tuottamaan mielekästä välituntitoimintaa.

Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan, että opetusvirasto ja koulut ovat kehittäneet välitunteja toiminnalliseen suuntaan. Oppilaat osallistuvat uusien koulupihojen suunnitteluun perusparannushankkeiden yhteydessä. Välituntitoimintaa on kehitetty valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman avulla. Koulujen pihoja on parannettu Lähiörahaston varoin Inspiroivat koulupihat ja -luokat osana laadukasta iltapäivätoimintaa -hankkeessa. Opetusvirastolla ja liikuntavirastolla on yhteisiä lähiöprojektihankkeita koulujen lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi.

Opetusvirasto on ollut vuodesta 2012 mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tällä hetkellä mukana on 45 kaupungin peruskoulua. Ensi vuoden aikana toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa kaikkiin kaupungin kouluihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuluvana syksynä myöntänyt Helsingin kaupungille Liikkuva koulu -palkinnon esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Ministeriön mukaan palkinnolla halutaan kiinnittää huomio toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti muutettu koulupäivän rutiineja fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan "kouluäijä ja -muija" -toimintaa voidaan toteuttaa Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa.

Tällä hetkellä keskitettyä vapaaehtoistyön koordinointia on nuorisoasiainkeskuksessa ja sosiaali- ja terveysvirastossa. Koordinointiin kuuluu mm. työpaikkojen yhteyshenkilöiden perehdyttäminen vapaaehtoistyöntekijän ohjaamiseen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi, perehdyttäminen ja koulutus. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista perustaa opetusvirastoon omaa keskitettyä vapaaehtoistyön koordinointia vaan pyrkiä tarvittaessa hyödyntämään kaupungin olemassa olevia vapaaehtoistyön rakenteita.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite on jätetty 21.5.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1152

HEL 2014-006912 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 191

HEL 2014-006912 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ruuti-päättäjämiitissä nuoret toivovat välitunneille enemmän aikuisia mukaan tukemaan kiusaamisen ehkäisyä ja tuottamana mielekästä välituntitoimintaa. Nämä aikuiset olisivat tähän tehtävään vapaaehtoistoimijan koulutuksen saaneita aikuisia.

Opetusvirasto ja koulut ovat kehittäneet koulujen välituntitoimintaa toiminnalliseen suuntaan ja oppilaat ovat  mukana uusien koulunpihojen suunnittelussa perusparannushankkeissa Peruskouluissa on kehitetty välituntitoimintaa mm. Liikkuva koulu- ohjelmaan liittyvien toimenpiteiden avulla sekä koulujen pihoja on tehty toiminnallisemmaksi Lähiörahaston Inspiroivat koulupihat ja -luokat osana laadukasta iltapäivätoimintaa. Opetusvirastolla ja liikuntavirastolla on yhteisiä lähiöprojektihankkeita koulujen lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi.

Helsingin opetusvirasto on ollut vuodesta 2012 mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Syksyllä 2014 on mukana jo 45 peruskoulua. Tavoitteena on vakiinnuttaa vuoden 2015 aikana toiminta kaikkiin kaupungin kouluihin. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Opetusvirastosta ei keskitetysti koordinoida vapaaehtoistyötä kouluilla. Vapaaehtoistyön koordinointiin on hyvät rakenteen nuorisoasiainkeskuksessa ja sosiaali- ja terveysvirastossa. Koordinointiin kuuluu mm. työpaikkojen yhteyshenkilöiden perehdyttäminen vapaaehtoistyöntekijän ohjaamiseen, vapaaehtoistyötä tarjoavan henkilön rekrytointi, perehdyttäminen ja koulutus.

Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan Kouluäijä ja -muija -toimintaa voidaan toteuttaa Liikkuva Koulu -ohjelmassa. Vapaaehtoistoiminnan laajempi käynnistäminen kaikissa peruskouluissa vaatisi keskitettyä koordinointia, jossa tulisi hyödyntää nuorisoasiankeskuksen sekä sosiaali- ja terveysviraston koordinaattoritoimintaa eikä perustaa päällekkäin jokaiseen virastoon omia koordinaattoreita.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566