Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/10

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Arrendegrunder för ett underjordiskt outbrutet område som ska utarrenderas till Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

HEL 2014-005651 T 10 01 01 02

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 och på de nedan angivna villkoren utarrendera det i detaljplaneändring nr 12070 angivna outbrutna området på cirka 2 397 m² under en öppen plats/ett torg (Englandsplatsen) i 10 stadsdelen (Sörnäs) för en avfallsstation under jord. Området består av ett allmänt område (fastighetsbeteckning 91-10-9906-100-7) och dess läge framgår av bilaga 1 (Arkkitehtitoimisto Helin & Co 5.9.2013).

1

Årsarrendet för avfallsstationen under jord bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter.

2

Trafikförbindelserna till avfallsstationen under jord beaktas inte då arrendet bestäms.

3

I övrigt gäller villkoren angivna i fastighetsnämndens beslut 17.10.2013 (529 §) som finns som bilaga 2.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga fastighetsnämnden att besluta om nödvändiga justeringar, ändringar och tilläggsvillkor i arrendeavtalet för avfallsstationen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Vuokra-alue

2

Kiinteistölautakunnan päätös

3

Ote asemakaavasta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utarrendering av en avfallsstation under jord för Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Bolaget Kalasataman jätteen putkikeräys Oy har bildats för beställning, byggande och ägande av ett stamrörnät, fastighetsanslutningar och en avfallsstation för sopsugsystemet och för senare opererande, upprätthållande, underhåll och renovering av sopsugsystemet.

Meningen är att ordna avfallsinsamlingen i det nya området för bostäder och verksamhetslokaler i Fiskehamnen centraliserat utgående från att det byggs ett underjordiskt sopsugsystem i huvudsak i gatuområdena i området. Avfallet flyttas från fastigheternas avfallsinsamlingsplatser till avfallsstationen i systemet med hjälp av undertryckssug.

SRV Rakennus Oy har byggt en avfallsstation för avfallsbolagets räkning och i dess ägo i enlighet med byggavtalet för Fiskehamnens centrum och det avtal om byggentreprenad med helhetsansvar som SRV Rakennus ingått med Kalasataman jätteen putkikeräys Oy.

Området för den underjordiska avfallsstationen under Englandsplatsen är nu genom fastighetsnämndens beslut utarrenderat till sopinsamlingsbolaget till 31.12.2042 på de villkor som framgår av beslutet.

Avsikten är att förlänga arrendeavtalets giltighetstid så att den motsvarar arrendetiden för bostadstomterna i Fiskehamnen, dvs. till 31.12.2075. Detta förutsätter att fullmäktige fastställer arrendegrunder för arrendeområdet för tidsperioden ovan.

Arrendeområdet ligger under Englandsplatsen söder om Brändö bro enligt den gällande detaljplanen. Områdets yta är ca 2 397 m². En kopia av detaljplanen finns som bilaga 3.

Arrendegrunder

Stadsfullmäktige har genom sina beslut fastställt att årsarrendet kan bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter i fråga om de bilplatser eller gemensamma gårdsområden under eller ovan jord som tjänar bostadstomter på basis av en detaljplan och reserverings- och upplåtelsevillkoren för tomterna. Samma förfarande föreslås i detta fall.

Meningen är att utarrendera tomterna i Fiskehamnen för ca 60 år. Därför föreslås det att giltighetstiden för arrendeavtalet för Fiskehamnens avfallsstation, som tjänar tomterna, ska förlängas till 31.12.2075 med enhetligheten i området som motivering.

Till slut

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Vuokra-alue

2

Kiinteistölautakunnan päätös

3

Ote asemakaavasta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1161

HEL 2014-005651 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaavan muutoksen nro 12070 mukaisen katuaukion/torin (Englantilaisaukio) alapuolelta liitteeseen 1 (Arkkitehtitoimisto Helin & Co 5.9.2013) merkityn noin 2 397 m²:n suuruisen maanalaisen määräalan, joka muodostuu yleisestä alueesta (kiinteistötunnus 91–10-9906-100-7), maanalaista jäteasemaa varten, kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Maanalaisen jäteaseman vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa.

2

Maanalaisen jäteaseman kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

3

Muutoin noudatetaan liitteenä 2 olevia kiinteistölautakunnan päätöksen 17.10.2013 (529 §) mukaisia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään jäteaseman vuokrasopimukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista, muutoksista ja lisäehdoista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 12.06.2014 § 333

HEL 2014-005651 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 75/674 498, Englantilaisaukio

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaavan muutoksen nro 12070 mukaisen katuaukion/torin (Englantilaisaukio) alapuolelta liitteeseen nro 1 (Arkkitehtitoimisto Helin & Co 5.9.2013) merkityn noin 2 397 m²:n suuruisen maanalaisen määräalan, joka muodostuu yleisestä alueesta (kiinteistötunnus 91–10-9906-100-7), maanalaista jäteasemaa varten kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Maanalaisen jäteaseman vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana 1 euroa.

2

Maanalaisen jäteaseman kulkuyhteyksistä ei peritä erikseen vuokraa.

3

Muutoin noudatetaan liitteenä nro 2 olevia kiinteistölautakunnan päätöksen 17.10.2013 (529 §) mukaisia ehtoja.

Lopuksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan päättämään jäteaseman vuokrasopimukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista, muutoksista ja lisäehdoista.

(S0110-180V)

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566