Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/25

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Kaj / Valtuutettu Juha Hakolan aloite automaattisten liikennevalvontalaitteistojen saamisesta Kaisaniemenkadulle

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Juha Hakolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakolan valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013

2

Valtuutettu Juha Hakolan aloite, allekirjoitettu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juha Hakola ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet hankkia automaattiset liikennevalvontalaitteet Kaisaniemenkadulle liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 11.11.2013 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään valvontalaitteiston hankinta- ja ylläpitokustannukset keskustan huoltotunnelissa olevan
nopeusvalvontalaitteiston (Väylä Oy) mallin mukaisesti.

Vastaus aloitteeseen oli tuolloin seuraava:

 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingissä on tällä hetkellä neljä ylinopeuksia ja punaista päin ajamista automaattisesti valvovaa kiinteää kameralaitteistoa. Kaupunki on hankkinut laitteet omalla kustannuksellaan Helsingin poliisilaitoksen eli valtion käyttöön.

 

 

Helsingin kaupunki on aktiivisesti pyrkinyt edistämään lakimuutosta, joka mahdollistaisi kunnan viranomaisten osallistumisen rikkeiden hallinnolliseen käsittelyyn ja helpottaisi siten poliisin taakkaa. Kaupunki edellyttää, että kunnalle aiheutuvat henkilöstö- ja laitekustannukset korvattaisiin valtiolle kertyvistä sakkotuloista. Laite- ja henkilöstökustannukset ovat pieni osa sakkotuloista, joten kunnallisen kameravalvonnan laajentaminen kunnille kustannusneutraalisti toisi liikenneturvallisuushyötyjen lisäksi valtiolle merkittävästi lisätuloja. Asiasta on tehty lakiehdotus vuonna 2008, mutta sen käsittely ei ole käytännössä edennyt, vaikka kameravalvonnan edistäminen on nostettu esille niin valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa (2012) kuin valtioneuvoston liikenneturvallisuutta koskevassa periaatepäätöksessä (2012). Valtiovarainministeriön mukaan korvausta kustannuksista ei voida osoittaa kunnille.

 

 

Kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupungin ole syytä lisätä automaattista liikennevalvontaa alueellaan, ennen kuin kustannusten ja korvausten jakautumisesta päästään sopimukseen valtion kanssa. Neuvotteluja on käyty viimeksi keväällä 2013. Kaupunki edellyttää, että liikenteen valvontalaitteiden toiminnan myötä valtiolle kertyvistä rikemaksuista katettaisiin jatkossa täysimääräisesti myös kaupungille aiheutuvat kustannukset. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Unioninkadun, Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteysalue otetaan huomioon jatkossa, kun automaattisen liikennevalvontaan soveltuvia kohteita arvioidaan.

 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan uuteen lausuntoon ja toteaa, että Helsingin Väylä Oy on keskustan huoltotunnelia ylläpitävä yritys, joka on omalla kustannuksellaan hankkinut kameroita, joiden ylläpidosta kaupunki ei vastaa.

Kameravalvonnassa käytettävät kamerat maksavat noin 40 000 euroa. Nopeusanturien ja kameratolpan asennuskulut ovat 10 000 - 25 000 euron luokkaa. Lisäksi ylläpidosta muodostuu arviolta 2 000 euron vuosittaiset kustannukset kameraa kohden.

Liikennevalvonta on laissa osoitettu poliisille ja investointikustannuksia suurempi ongelma onkin se, että poliisilla ei ole tarpeeksi resursseja kaupungin hankkimien nykyisten neljän kameran käyttämiseksi. Helsingin kaupunki on pyrkinyt tukemaan poliisia hankkimalla em. kamerat, mutta niiden käyttöasteen jäätyä hyvin matalaksi (4 - 5 %), ei uusien kameroiden hankkiminen ole järkevää. Lainsäädännön tai poliisin liikennevalvonnan resurssitilanteen muuttuessa, Helsingin kaupunki on kiinnostunut liikenneturvallisuuden parantamisesta kameravalvontaa laajentamalla.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Juha Hakolan aloite on jätetty 10.4.2013, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakolan valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013

2

Valtuutettu Juha Hakolan aloite, allekirjoitettu

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1138

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Juha Hakolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2013 Palautettiin

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.05.2014 § 148

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Helsingin väylä Oy on keskustan huoltotunnelia ylläpitävä yritys, joka on hankkinut omalla kustannuksellaan ja yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa vastaavia kameroita kuin kaupunki hankki Mechelininkadulle vuonna 2010. Helsingin kaupunki ei vastaa näiden kameroiden ylläpidosta.

Kameravalvonnassa käytettävät kamerat maksavat noin 40 000 euroa, minkä lisäksi kustannuksia aiheuttavat kameratolpan ja nopeusanturien asennuskulut, jotka ovat risteyksestä riippuen 10 000 – 25 000 euroa. Ylläpitokuluja kameroista tulee pääosin tietoliikenneyhteydestä ja parin vuoden välein tehtävistä kalibrointimittauksista arviolta 2000 euroa vuodessa yhtä valvontakameraa kohden. 

Kameravalvonnan laajentamisen haasteena tällä hetkellä on pikemmin henkilöresurssitilanne kuin investointikustannukset. Liikennevalvonta on laissa osoitettu poliisille. Helsingin kaupunki on pyrkinyt tukemaan poliisia hankkimalla valvontakäyttöön neljä kaduille sijoitettua kameraa. Näiden kameroiden käyttöaste on kuitenkin jäänyt melko matalaksi, koska poliisilla ei ole riittäviä resursseja valvontatyöhön. Kameravalvontaan tehdyille panostuksille ei siis saada riittävän tehokasta vastinetta. Mikäli lainsäädännöllinen tilanne muuttuu tai poliisin liikennevalvonnan resursseja lisätään, Helsingin kaupunki on kiinnostunut kameravalvonnan laajentamisesta liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupungissa yleisemminkin.

17.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Timo Piepponen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37108

timo.piepponen(a)hel.fi

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 26.9.2013

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että liikenneturvallisuuden parantaminen automaattisilla valvontalaitteilla on tärkeää. Tällä hetkellä automaattisten valvontalaitteiden käyttö liikenneturvallisuuden parantamiseen on ongelmallista poliisin henkilöresurssien riittämättömyyden vuoksi. Tästä syystä olemassa olevien valvontalaitteiden käyttöaste on ollut vain 4-5 %.

Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että neuvottelut liikenteen valvontalaitteiden toimintaan liittyvistä vastuista ja kustannusjaosta ovat kesken Helsingin kaupungin ja valtion välillä. Helsingin kaupunki edellyttää, että liikenteen valvontalaitteiden toiminnan myötä valtiolle kertyvistä rikemaksuista katettaisiin jatkossa täysimääräisesti myös kaupungille aiheutuvat kustannukset. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä automaattista liikennevalvontaa ei tule lisätä Helsingin kaupungin alueella ennen kuin osapuolten kesken on sovittu toimintatavat, joilla varmistetaan liikennevalvontalaitteiden liikenneturvallisuutta parantava toiminta.

Jatkossa Helsingin kaupungin alueelle mahdollisesti suunniteltavat liikenteen valvontalaitteiden sijoittamiskohteet tulee toteuttaa liikenneturvallisuuden kannalta määritetyssä tärkeysjärjestyksessä. Tässä yhteydessä tulee arvioida myös Unioninkadun, Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteysalueen kiireellisyys.

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566