Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/33

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 391

Kaj / Den av ledamoten Risto Rautava väckta motionen om hedrande av Mannerheimkorsets riddare och veterangenerationen

HEL 2014-007425 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Risto Rautava väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Rautava Risto ym. valtuustoaloite Kvsto 4.6.2014 asia 25

2

Risto Rautavan valtuustoaloite

3

Nimistötoimikunnan kirje 10.9.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Risto Rautava och 56 andra ledamöter föreslår i sin motion att de tolv helsingforsiska riddarna av Mannerheimkorset ska hedras genom att exempelvis gator, parker, kvarter eller öppna platser i något nytt bostadsområde uppkallas efter dem.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och namnkommitténs skrivelse och konstaterar att stadsplaneringskontoret och byggnadskontoret kartlägger lämpliga platser i en befintlig park t.ex. på Skatudden eller i Brunnsparken. Utifrån kartläggningen bereds en framställning för nämnden för allmänna arbeten om ett nytt namn på en del av parken.

Stadsmuseet har inte kommit med några kommentarer.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. De motioner som väckts innan ändringarna trädde i kraft behandlas i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde då motionen lämnades in. Ledamoten Risto Rautavas motion väcktes 4.6.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Rautava Risto ym. valtuustoaloite Kvsto 4.6.2014 asia 25

2

Risto Rautavan valtuustoaloite

3

Nimistötoimikunnan kirje 10.9.2014

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1146

HEL 2014-007425 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Risto Rautavan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.09.2014 § 290

HEL 2014-007425 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mannerheim-ristin ritarien muiston kunnioittamiseksi pyritään osoittamaan nimettäväksi sopiva, erottuva paikka jostakin olemassa olevasta, keskeisesti esimerkiksi Katajanokalla tai Kaivopuistossa sijaitsevasta puistosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä rakennusviraston kanssa jatkaa tarkoitukseen soveltuvien paikkojen kartoittamista ja valmistelee kartoituksen pohjalta yhteisen esityksen.

Lopullisen päätöksen puiston osan nimeämisestä tekee yleisten töiden lautakunta.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566