Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/14

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 372

Eron myöntäminen opetustoimen johtajan virasta

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Rauno Jarnilalle eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetustoimen johtaja Rauno Jarnila on 17.11.2014 pyytänyt eroa opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi
julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli valtuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa opetusvirastoa julistamaan opetustoimen johtajan virka julkisesti haettavaksi opetustoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin edellytyksin.

Opetustoimen johtosäännön 19 §:n mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan viraston päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetustoimenjohtaja

Opetusvirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1204

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Rauno Jarnilalle eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä toi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566