Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 362

Ändringar i arvodesstadgan för förtroendevalda

HEL 2014-012079 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att 4 § 1, 5 och 6 mom. och 15 § 5 mom. i arvodesstadgan för Helsingfors stads förtroendevalda ska få den nedanstående lydelsen.

4 § 1 mom.

Utöver de sammanträdesarvoden som är angivna i 2 § i denna stadga får de nedannämnda förtroendevalda årsarvoden för arbete utanför sammanträdena och för andra uppgifter:

stadsfullmäktiges ordförande 10 450 euro

stadsstyrelsens ordförande 10 450 euro

stadsfullmäktiges vice ordförande 6 970 euro

stadsstyrelsens vice ordförande och ledamöter 6 970 euro

ordförandena för stadsstyrelsens sektioner 6 970 euro

revisionsnämndens ordförande 6 970 euro

revisionsnämndens vice ordförande och ledamöter 3 490 euro

ordförandena för stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden 6 970 euro

ordförandena för de andra nämnderna, för direktionerna tillsatta av stadsfullmäktige och för nämndsektionerna 4 370 euro

4 § 5 mom.

En förtroendevald som har ett uppdrag som berättigar till årsarvode i två eller fler sådana organ som nämns ovan får dock högst 10 450 euro i årsarvode.

4 § 6 mom.

För kostnader föranledda av uppdraget betalas dessutom kostnadsersättningar utan redovisningsskyldighet

på 3 480 euro om året till stadsfullmäktiges ordförande och stadsstyrelsens ordförande

på 1 750 euro om året till stadsfullmäktiges vice ordförande, stadsstyrelsens vice ordförande och ordförandena för stadsstyrelsens sektioner

på 840 euro om året till de ledamöter i stadsstyrelsen och de ordförande för stadsfullmäktigegrupper som inte har rätt till kostnadsersättningar på basis av det ovanstående.

15 § 5 mom.

En ansökan om ersättning ska lämnas separat för varje kalendermånad. Ansökan ska inom sex månader räknat från utgången av kalendermånaden i fråga lämnas till den som har till uppgift att godkänna räkningar.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att ordförandena för stadsstyrelsens sektioner ska få de ovannämnda arvodena retroaktivt. Koncernsektionens ordförande får arvode från början av stadsfullmäktigeperioden, och ordförandena för de andra sektionerna får arvode från den tidpunkt sektionerna inrättades.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pauliina Pottonen, jurist, telefon: 310 23446

pauliina.pottonen(a)hel.fi

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sääntötoimikunnan lausunto 4 § 1, 5 ja 6 mom

2

Sääntötoimikunnan lausunto 15 § 5 mom

3

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 42 § i kommunallagen har kommunala förtroendevalda rätt att få arvode för att sköta sitt uppdrag och ersättning för kostnader som uppstått.

Enligt 13 § 2 mom. 8 punkten i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Detta innebär att fullmäktige också ska fatta beslut om grunderna för arvoden och ersättningar. Fullmäktige kan fatta beslut om arvoden och ersättningar genom att godkänna en stadga för arvoden till förtroendevalda. 

Stadsfullmäktige godkände ny arvodesstadga för Helsingfors stads förtroendevalda 5.5.2010. Arvodesstadgan reviderades 12.12.2012.

Arvodesstadgan har nu ingen bestämmelse om årsarvoden eller kostnadsersättningar till ordförandena och vice ordförandena för stadsstyrelsens sektioner. Dessa har emellertid arbete och ansvar utanför sammanträdena precis som ordförandena och vice ordförandena för andra organ. Ordförandena för stadsstyrelsens sektioner föreslås få samma årsarvode som ordförandena för stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden.

I fråga om kostnadsersättningar föreslås det att ordförandena för stadsstyrelsens sektioner ska få samma belopp som stadsfullmäktiges vice ordförande och stadsstyrelsens vice ordförande. En sektionsordförande som är ledamot i stadsstyrelsen får ingen kostnadsersättning i sin egenskap som ledamot i stadsstyrelsen. Detta baserar sig på att sektionsordförandena exempelvis inte representerar staden i samma utsträckning som stadsfullmäktiges ordförande och stadsstyrelsens ordförande och därför inte heller har lika höga kostnader.

Texten om vilka som har rätt till 840 euro i 4 § 6 mom. föreslås i enlighet med ett utlåtande från stadgekommittén få en tydligare form utan att sakinnehållet ändras. 

Om 4 § ändras på föreslaget sätt uppgår merkostnaderna för årsarvoden och kostnadsersättningar till högst 36 615 euro om året beräknat utifrån det nuvarande antalet stadsstyrelsesektioner. Arvoden som de förtroendevalda i fråga eventuellt får för andra förtroendeuppdrag kan göra att kostnaderna blir lägre.

Följande är nu angivet om ersättningsansökningar i 15 § 5 mom.:

"En ansökan om ersättning ska lämnas separat för varje kalendermånad. Ansökan ska inom två månader räknat från utgången av kalendermånaden i fråga lämnas till den som har till uppgift att godkänna räkningar."

För att de förtroendevalda lättare ska kunna sköta sina uppdrag är det ändamålsenligt att arvodesstadgan ändras så att det i fortsättningen är möjligt för dem att inom sex månader räknat från utgången av den kalendermånad som ansökan om ersättning gäller lämna ansökan till den som har till uppgift att godkänna räkningar.

Stadgekommittén har behandlat den föreslagna ändringen.

Dessutom föreslås de nuvarande ordförandena för stadsstyrelsens sektioner få årsarvoden och kostnadsersättningar och vice ordförandena årsarvoden retroaktivt från den tidpunkt deras förtroendeuppdrag började. De har skött sina uppdrag ända från början i likhet med dem som har rätt till årsarvode (och kostnadsersättning) som ordförande och vice ordförande för andra organ.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pauliina Pottonen, jurist, telefon: 310 23446

pauliina.pottonen(a)hel.fi

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sääntötoimikunnan lausunto 4 § 1, 5 ja 6 mom

2

Sääntötoimikunnan lausunto 15 § 5 mom

3

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslian taloushallinto

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1188

HEL 2014-012079 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 4 §:n 1, 5 ja 6 momentti sekä 15 §:n 5 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 §:n 1 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 10 450 euroa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 10 450 euroa

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 6 970 euroa

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6 970 euroa

kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja 6 970 euroa

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 6 970 euroa

tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3 490 euroa

kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, opetuslautakunnan, rakennuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 6 970 euroa

muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston puheenjohtaja 4 370 euroa

4 §:n 5 momentti

Kun luottamushenkilö toimii vuosipalkkioon oikeuttavassa tehtävässä kahdessa tai useammassa edellä mainitussa toimielimessä, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10 450 euroa.

4 §:n 6 momentti

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta

kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kullekin 3 480 euroa vuodessa,

kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille kullekin 1 750 euroa vuodessa,

kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, kullekin 840 euroa vuodessa.

15 §:n 5 momentti

Korvaushakemus on tehtävä kultakin kalenterikuukaudelta erikseen. Hakemus on jätettävä laskun hyväksyjälle kuuden kuukauden kuluessa sanotun kuukauden päättymisestä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille maksetaan takautuvasti edellä mainitut palkkiot. Palkkiot maksetaan konsernijaoston puheenjohtajalle valtuustokauden alusta lukien ja muiden jaostojen puheenjohtajille niiden perustamisesta lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pauliina Pottonen, lakimies, puhelin: 310 23446

pauliina.pottonen(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566