Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Kj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om personalcyklar

HEL 2014-006225 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att förvaltningarna om de så önskar kan ta i bruk personalcyklar inom ramen för sina egna budgetar.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss godkänts.

12 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att förvaltningarna om de så önskar kan ta i bruk personalcyklar inom ramen för sina egna budgetar.

Ja-röster: 40
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Nej-röster: 40
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Anniina Palm

Frånvarande: 4
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Helena Kantola, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Rosvall, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 67 andra ledamöter föreslår att Helsingfors Hamns praxis med personalcyklar ska utsträckas till att omfatta hela stadskoncernen, med andra ord att förvaltningarna och affärsverken ska börja kunna erbjuda sina anställda en personalcykel eller en elassisterad cykel inom ramen för sin budget.

Responsen på Helsingfors Hamns pilotförsök med cyklar för arbetspendling har varit ganska positiv, och cykeln har betraktats som en bra förmån. Enligt Helsingfors Hamn har det inte kunnat påvisas att försöket gett hälsoeffekter exempelvis i form av mindre sjukfrånvaro.

Ca 20 % av Helsingfors Hamns anställda har utnyttjat förmånen med en personalcykel för arbetspendling åren 2013 och 2014. Om förmånen börjar omfatta alla stadens grovt taget 40 000 anställda och utnyttjas i samma utsträckning blir kostnaderna ca 5 600 000 euro om året. Beloppet baserar sig på att staden skaffar sådana cyklar i den billigaste prisklassen som Helsingfors Hamn använder. Kostnaderna per anställd uppgår till ca 700 euro om året när både hyran och servicen räknas med.

Staden stöder arbetspendlingen med andra miljövänliga metoder, såsom resesedlar för kollektivtrafiken. Det åtgick 2 812 512 euro till resesedlar år 2013. Staden främjar också arbetsförmåga på olika sätt. Det finns ett mångsidigt utbud av personalförmåner och ett brett spektrum av möjligheter när det gäller personalidrott och -motion.

Stadsstyrelsen anser med hänvisning till det ovanstående att det inte är motiverat att personalförmånerna blir fler och kostnaderna större. De nuvarande förmånerna måste med andra ord anses vara tillräckliga.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Leo Stranius motion väcktes 7.5.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Rosvall, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1129

HEL 2014-006225 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566