Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 365

Köp av fastigheter och byggnader i Finavia Abp:s och Senatfastigheters ägo på Malms flygplats och uppsägning av avtal om nyttjanderätt

HEL 2014-012754 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att med Finavia Abp ingå köpeavtalet i bilaga 3, vilket gäller fastigheter, byggnader, konstruktioner och anläggningar med därtill hörande anslutningar i bolagets ägo på Helsingfors-Malms flygplats och i dess närområde och enligt vilket köpesumman är 9,81 miljoner euro.

I enlighet med villkoren i köpeavtalet avstår Finavia Abp (finska staten/Luftfartsverket) senast 1.1.2017 utan någon särskild ersättning det område till vilket bolaget har nyttjanderätt med stöd av avtalen 10.5.1935 (nr 4210), 17.7.1939 (nr 4210a), 15.11.1948 (nr 4210b), 19.11.1951 (nr 6297) och 21.12.1995 (nr 3057) och som utgör flygplatsområde i Malm. 

B

bemyndiga fastighetsnämnden att med Senatfastigheter ingå köpeavtalet i bilaga 4, vilket gäller byggnaderna i bolagets ägo på Helsingfors-Malms flygplats och enligt vilket köpesumman är 2 miljoner euro.

C

ändra anslagsdispositionen i 2014 års budget på så sätt att 11,81 miljoner euro överförs från momentet 8 01 02 (Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition) till momentet 8 01 01 (Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition).

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till behandlingen av detta förslag.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Timo Laaninen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning med målet att underhandla med staten om bevarande av Malms flygplatsområde för flygverksamhet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Terhi Peltokorpis förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning med målet att underhandla med staten om bevarande av Malms flygplatsområde för flygverksamhet.

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Blanka: 1
Yrjö Hakanen

Frånvarande: 1
Outi Alanko-Kahiluoto

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen på nytt hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till behandlingen av detta förslag.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Jarmo Nieminen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det som en förutsättning för godkännande av en eventuell fastighetsaffär utreds vilka alternativa lösningar det finns i Malm för fortsatt flygplatsverksamhet och ökad bostadsproduktion.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jarmo Nieminens förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att det som en förutsättning för godkännande av en eventuell fastighetsaffär utreds vilka alternativa lösningar det finns i Malm för fortsatt flygplatsverksamhet och ökad bostadsproduktion.

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen på nytt hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till behandlingen av detta förslag.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Nina Huru under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att de begäranden om omprövning som gjorts behandlas sakligt och med beaktande av EU:s resolution om en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget, likaså innehållet i ICAO-avtalet. Också om resolutionen och avtalet inte binder Helsingfors stads beslutsfattande i det enskilda ärendet och det är statens uppgift att upprätthålla nätet av flygplatser, bör staden inte gömma sig bakom formaliteter och låta bli att ta sitt ansvar, utan staden bör svara för sin andel i egenskap av aktör inom den offentliga sektorn. Om skydligheterna enligt resolutionen och ICAO-avtalet inte kan fullgöras utan att Malms flygplats bevaras, bör Helsingfors verka i resolutionens och ICAO-avtalets anda och vidta behövliga åtgärder för bevarande av Malms flygplats.

Redogörelsen befanns vara riktig.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Nuutti Hyttinens förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att de begäranden om omprövning som gjorts behandlas sakligt och med beaktande av EU:s resolution om en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget, likaså innehållet i ICAO-avtalet. Också om resolutionen och avtalet inte binder Helsingfors stads beslutsfattande i det enskilda ärendet och det är statens uppgift att upprätthålla nätet av flygplatser, bör staden inte gömma sig bakom formaliteter och låta bli att ta sitt ansvar, utan staden bör svara för sin andel i egenskap av aktör inom den offentliga sektorn. Om skydligheterna enligt resolutionen och ICAO-avtalet inte kan fullgöras utan att Malms flygplats bevaras, bör Helsingfors verka i resolutionens och ICAO-avtalets anda och vidta behövliga åtgärder för bevarande av Malms flygplats.

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 11
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen på nytt hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till behandlingen av detta förslag.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det utreds om det i detta läge är möjligt att ingå en avsiktsförklaring enligt vilken ägande- och besittningsrätten till fastigheterna och byggnaderna kan överföras på staden tidigast år 2017 förutsatt att ett ersättande verksamhetsställe och möjligheterna till fortsatt verksamhet för de övriga användargrupperna vid Helsingfors-Malms flygplats har säkerställts.

Redogörelsen befanns vara riktig.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Helena Kantolas förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att det utreds om det i detta läge är möjligt att ingå en avsiktsförklaring enligt vilken ägande- och besittningsrätten till fastigheterna och byggnaderna kan överföras på staden tidigast år 2017 förutsatt att ett ersättande verksamhetsställe och möjligheterna till fortsatt verksamhet för de övriga användargrupperna vid Helsingfors-Malms flygplats har säkerställts.

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 18
Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Laura Rissanen

Blanka: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Päivi Storgård

Frånvarande: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Nina Huru, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Timo Laaninen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Dessutom anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Pekka Majuri understödd av ledamoten Jarmo Nieminen hade föreslagit följande hemställningkläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den affär genom vilken staden köper fastigheter och byggnader i Finavia Abp:s och Senatfastigheters ägo på Malms flygplats att det grundligt utreds vilka förusättningar det finns att fortsätta med luftfartsverksamheten där. En egen flygplats är affärsekonomiskt synnerligen viktig för Helsingfors livskraft och framtid.

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Tom Packalén hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den föreslagna affären att det utreds om en ersättande flygplats kan anläggas i huvudstadsregionen med tanke på luftfartsutbildningens och den lätta flygtrafikens behov så att luftfartsutbildningen och den lätta flygtrafiken i huvudstadsregionen kan fortsätta utan avbrott och att Malms flygplats inte stängs förrän den nya ersättande flygplatsen har färdigställts för sitt ändamål.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Terhi Peltokorpis förslag om förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Vinner ledamoten Terhi Peltokorpis förslag, förfaller de föreslagna hemställningsklämmarna. Vinner stadsstyrelsens förslag, tas de särskilt upp till omröstning.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Terhi Peltokorpis förslag om förkastande godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar förkasta förslaget.

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 17
Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pekka Majuris förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den affär genom vilken staden köper fastigheter och byggnader i Finavia Abp:s och Senatfastigheters ägo på Malms flygplats att det grundligt utreds vilka förusättningar det finns att fortsätta med luftfartsverksamheten där. En egen flygplats är affärsekonomiskt synnerligen viktig för Helsingfors livskraft och framtid.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård

Nej-röster: 37
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 16
Hennariikka Andersson, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Pekka Majuris förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jarmo Nieminens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den föreslagna affären att det utreds om en ersättande flygplats kan anläggas i huvudstadsregionen med tanke på luftfartsutbildningens och den lätta flygtrafikens behov så att luftfartsutbildningen och den lätta flygtrafiken i huvudstadsregionen kan fortsätta utan avbrott och att Malms flygplats inte stängs förrän den nya ersättande flygplatsen har färdigställts för sitt ändamål.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 22
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Laura Rissanen

Nej-röster: 39
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 21
Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Marcus Rantala, Risto Rautava, Jukka Relander, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Laura Kolbe, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Jarmo Nieminens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Finavia Oyj:n hakemus

3

Finavia Oyj:n kauppakirja liitteineen

4

Senaatti-kiinteistöt kauppakirja liitteineen

5

Rakentamiseen vapautuva alue

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Finavia Oyj

Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 3

Senaatti-kiinteistöt

Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

I regeringens rambeslut vårvintern 2014 (planen för den offentliga ekonomin 2015–2018) sägs det i fråga om Malm att staten lägger ner sin verksamhet på Helsingfors-Malms flygplats för att förutsättningarna för bostadsbyggande i Helsingforsregionen ska förbättras. Avsikten är att bostadsbyggandet i området ska kunna inledas senast i början av 2020-talet. 

Det föreslås på basis av en ansökan från Finavia Abp och resultatet av förhandlingar mellan parterna att staden ska ingå ett avtal med Finavia Abp om att områden på 18,465 hektar som bolaget äger på och nära Malms flygplats ska säljas till staden och om att bolaget samtidigt, senast 1.1.2017, ska avstå nyttjanderätten till ett område på ca 116 hektar baserad på avtal med staden. De byggnader som Finavia Abp äger i området ingår i affären.

En karta över läget utgör bilaga 1 och ansökan från Finavia Abp bilaga 2.

Köpesumman för de fastigheter och byggnader som Finavia Abp säljer till staden uppgår till 9,81 mn euro. Äganderätten till fastigheterna och byggnaderna överförs på staden genast som köpeavtalet undertecknas. Besittningsrätten till dessa överförs på staden senast 1.1.2017.

Staden köper samtidigt de byggnader på totalt ca 2 900 m² som Senatfastigheter äger i flygplatsområdet och som gränsbevakningsväsendet använder. Byggnaderna ligger i ett område som Finavia Abp utarrenderat till Senatfastigheter. Köpesumman uppgår till 2 mn euro. 

Enligt en preliminär granskning över markanvändningen som stadsplaneringskontoret gjort till underlag för en ny generalplan som är under beredning kan områden som blir lediga när flygverksamheten upphör planläggas för en våningsyta på ca 1,3–1,5 miljoner kvadratmeter (ca 25 000 invånare och 2 000–3 000 arbetstillfällen). Områdena får goda buss- och spårförbindelser.

Föredragandens motiveringar

Ansökan från Finavia Abp

Finavia Abp (nedan Finavia) föreslår i en ansökan 21.10.2014 att staden ska köpa bolagets fastighetsförmögenhet på Helsingfors-Malms flygplats och att staden redan år 2016 åter ska få i sin besittning de flygplatsområden som Finavia har nyttjanderätt till. Finavia är ett publikt aktiebolag som helt och hållet ägs av staten.

Statsrådet meddelar i sitt beslut 25.3.2014 om verkställighet av det strukturpolitiska programmet som en del av planen för den offentliga ekonomin att staten lägger ner sin verksamhet på Helsingfors-Malms flygplats för att förutsättningarna för bostadsbyggande i Helsingforsregionen ska förbättras och att avsikten är att bostadsproduktionen i området ska kunna inledas senast i början av 2020-talet. 

Kommunikationsministeriet har i samband med beredningen av regeringens beslut utrett hur och var de andra användargrupperna på Malms flygplats kan fortsätta med sin verksamhet och sökt ersättande platser.

För att regeringens beslut ska kunna verkställas föreslår Finavia uppmanad därtill av sin ägare att staden ska köpa Finavias egendom på Malms flygplats och att staden redan år 2016 åter ska få i sin besittning de flygplatsområden som Finavia har nyttjanderätt till. Verkställigheten genomförs i enlighet med resultatet från de förhandlingar som förts.

En förutsättning för att avtalet mellan Finavia och staden ska träda i kraft är att Finavias behöriga organ fattar ett beslut i saken.   

Avtal om nyttjanderätt, bakgrund till avtalen

Staden undertecknade 10.5.1935 ett avtal genom vilket den utan ersättning upplät flygplatsområdet i Malm till staten för luftfart, i första hand postflyg och civil luftfart, för så lång tid som staten anser vara behövlig och området används för ändamålet i fråga, dock inte för mer än 99 år, dvs. till 10.5.2034.

Avtalet kompletterades 17.7.1939, 15.11.1948, 19.11.1951 och 21.12.1995.

Avtalet mellan staden och staten kom till 1934, under förhållanden där en första landflygplats behövdes för luftfart, i första hand postflyg och civil luftfart. Specifieringen är förmodligen tänkt att betona att ändamålet med flygplatsen inte är militär luftfart. Civil flygfart avser här främst civil flygverksamhet bedriven av Aero, Karhumäki och utländska flygbolag. Sådan verksamhet som bedrivs av de nuvarande flygklubbarna fanns veterligen just inte på den tiden. Dagens förhållanden är helt annorlunda än 1934 års förhållanden. Den civila luftfarten, för vilken Malms flygplats enligt avtalet är avsedd i första hand, flyttade 1952–1953 till Helsingfors-Vanda flygplats. Det som främst finns kvar på Malms flygplats är gränsbevakningsväsendets helikopterverksamhet och olika slag av allmän luftfart som har att göra med sportflyg.

Det område som omfattas av nyttjanderätt utvidgades genom avtal 1939, 1948 och 1951. Det senaste avtalet är från 21.12.1995. Det framgår av avtalet vilka områden Luftfartsverket (nu Finavia) gavs rätt att utan särskilt tillstånd upplåta till en tredje part för 20 år för luftfartsändamål. Vilka områden som kunnat upplåtas för byggande framgår också av avtalet. Stadens skyldighet att ersätta Luftfartsverkets hyrestagare för byggnader o.d. upphörde 1.1.2010. Ett markbyte gjordes i samband med att det nämnda avtalet från 1995 ingicks: staten fick de områden där huvudbyggnaden och hangaren på flygplatsen ligger, och staden fick områden i Fallkulla.  

Hur Malms flygplats med omgivning planerats och planlagts

Planeringsområdet Malms flygplats är i landskapsplanen för Nyland (fastställd 8.11.2006) trafikområde och i andra hand område för tätortsfunktioner.

Generalplan 2002 för Helsingfors trädde i kraft i området 19.1.2007, dock inte i fråga om Malms flygplats. Högsta förvaltningsdomstolen hade 7.11.2006 upphävt det beslut genom vilket generalplanen godkändes inklusive flygplatsen. I generalplan 1992 är flygplatsområdet trafikområde (L) som blir bostadsområde om verksamheten på generalplanekartan flyttas bort.

Största delen av området ingår i detaljplan nr 5343 (fastställd 21.4.1964), och det huvudsakliga ändamålet är flygplats. Områdena kring flygplatsen ingår i detaljplaner som är godkända vid andra tidpunkter. Ett av dem är Tattarmossens och Tattaråsens småindustri- och lagerområde.

Flygplatsområdet med omgivning är belagt med byggförbud för att en generalplan ska utarbetas. Förbudsområdet omfattar 211,5 hektar.

Flygplatsområdet är i den nya generalplan som är under beredning reserverat för bostadsbyggande och får ett eget närcentrum. Under generalplanearbetet har inte bara det egentliga flygplatsområdet undersökts utan också kringliggande områden som inte kunnat planläggas för bostadsbyggande på grund av flygbullret. I och med att flygverksamheten upphör blir mycket mark ledig för eventuellt bostadsbyggande.

Enligt en preliminär granskning över markanvändningen som gjorts till underlag för generalplanen kan områden på ca 260 hektar som blir lediga när flygverksamheten upphör planläggas för en våningsyta på ca 1,3–1,5 miljoner kvadratmeter. Största delen av våningsytan är avsedd för bostäder, och i närcentrumet blir det också verksamhetslokaler. Områdena får ca 25 000 invånare och 2 000–3 000 arbetstillfällen. Buss- och spårförbindelserna blir goda. Tattarmossen och Tattaråsen förblir företagsområden. Det område som blir ledigt och kan bebyggas framgår av kartan i bilaga 5.

Föroreningar i marken, lämplighet för byggande

När markundersökningar gjorts på Helsingfors-Malms flygplats har det visat sig att marken ställvis är förorenad (Ramboll Finland AB, tilläggsundersökning inriktad på föroreningar 2.4.2014). Det har hittats förhöjda halter av bl.a. metaller, oljekolväten, PCB och PAH-föreningar. Föroreningarna är koncentrerade till några ställen där flygplatsverksamheten har orsakat utsläpp i marken. Halterna är högst väster om den gamla värmecentralen. Föroreningar förekommer också bl.a. i det gamla brandövningsområdet och i området för flygplanstankning.

Största delen av området väntas inte kräva sanering. En jämförelse baserad på referensvärden tyder på att det finns ca 35 000–70 000 ton förorenad jord. Den förorenade marken saneras senare med den noggrannhet som den framtida användningen kräver. Med tanke på att markanvändningen i området fortfarande är under planering är det ändamålsenligt att saneringsarbetena utförs först när området bebyggs.

Enligt fastighetskontorets geotekniska avdelning är marken i flygplatsområdet vanlig mjuk mark där lertjockleken är måttlig. Flygplatsområdet är ingen mosse (torv saknas). Fallkulla bostadsområde väster om Malmbågen, vilket hör till samma lerområde, är utbyggt för boende. En jämförelse mellan flygplatsområdet och nya färdiga bostadsområden visar att exempelvis Lillhoplax och Arabiastranden haft svårare grundförhållanden och Östra centrum och Torparbacken lättare.  

Förhandlingsresultat

Förhandlingarna mellan Finavia, Senatfastigheter och staden baserar sig på beslut av staten och regeringen och har resulterat i det som framgår av utkasten till köpeavtal.

Finavia överlåter fastigheter, avtal om nyttjandesätt sägs upp

Finavia överlåter till staden den mark och de byggnader som bolaget äger i och nära flygplatsområdet i Malm, till att värde av sammanlagt 11,91 mn euro. En andel på 5,28 mn euro hänför sig till fastigheter i Finavias ägo. Byggnaderna på Finavias fastigheter, i de områden till vilka bolaget har nyttjanderätt och i bolagets arrendeområden är värda sammanlagt 6,61 mn euro. Dessutom betalar staden Finavia 20 000 euro för att bolaget hunnit betala fastighetsägare i närområdet ersättningar för nyttjanderätt. Fastigheterna har i fråga om parkområden i detaljplaner och områden utanför detaljplaner värderats utifrån priset 22,50 euro/m², vilket fastighetsnämnden 21.3.2013 godkände för gatu- och parkmark som staden förvärvar i området. I fråga om bebyggda områden har priset 240 euro/m² vy tillämpats på byggrätt för verksamhetslokaler och priset 180 euro/m² vy på byggrätt för industrilokaler, varvid en utomstående experts värderingsinstrument använts. Byggnaderna har värderats med kostnadsvärde- och avkastningsvärdemetoden.

Föroreningarna i marken beaktas i köpesumman på så sätt att saneringskostnaderna dras av till ett beräknat och som slutligt fastslaget belopp på högst 2,1 mn euro. De fastigheter, de områden som omfattas av nyttjanderätt och arrendeområdet överlåts med andra ord osanerade till staden, och staden står för alla saneringskostnader.

Köpesumman i köpeavtalet blir följaktligen 9,81 mn euro.

I enlighet med villkoren i köpeavtalet avstår Finavia senast 1.1.2017 utan någon särskild ersättning det flygplatsområde i Malm på ca 116 hektar till vilket bolaget har nyttjanderätt t.o.m. 31.12.2034 med stöd av avtal.

Äganderätten till fastigheterna och byggnaderna överförs på staden genast som köpeavtalet undertecknas.

Besittningsrätten till områdena och byggnaderna överförs på staden senast 1.1.2017. Finavia har därefter företrädesrätt att på särskilt överenskomna villkor fortsätta att ha områdena i sin besittning i det fall att staden inte behöver dem för att det ska kunna byggas där, för att detaljplanen ska kunna genomföras eller för att det finns någon annan motsvarande anledning därtill. Finavia har också rätt att avstå sin besittningsrätt i förtid genom att minst 30 dagar i förväg skriftligt underrätta staden om saken. Bolaget har under sin besittningstid rätt att ingå avtal, dock inte arrendeavtal, om användningen av egendomen i dess besittning och att få hyresinkomster och andra eventuella intäkter. Rättigheterna, skyldigheterna och kostnadsansvaret förknippade med besittningsrätt är närmare angivna i köpeavtalet.

Arrende- och hyresavtal ingångna av Finavia

I samband med affären överlämnar Finavia till staden de arrendeavtal som framgår av bilaga 3 till köpeavtalet för området. Antalet arrendeavtal är 31, och arrendetiden går i de flesta fall ut före ingången av år 2016. Arrendeinkomsterna, som uppgår till ca 110  000 euro om året, tillfaller säljaren till 31.12.2014 och köparen från 1.1.2015. Arrendetagarna ska i enlighet med villkoren i arrendeavtalen lämna en utredning till arrendegivaren om den verksamhet som förekommit i området, låta undersöka marken i fråga om föroreningar och vid behov sanera marken med den noggrannhet som miljömyndigheterna kräver.  

Finavia får i samband med affären rätt att till utgången av sin besittningstid förlänga hyresavtalen för byggnaderna i de utarrenderade områdena inom det område som omfattas av nyttjanderätt och inom arrendeområdet. Bolaget förbinder sig att säga upp alla hyresavtal som ingåtts tills vidare, och hyrestiden ska senast gå ut samtidigt som bolagets besittningstid. 

Finavias byggnader

De byggnader som Finavia överlåter till staden framgår av bilaga 2 till köpeavtalet. De är 21 till antalet och har en sammanlagt våningsyta på ca 10 700 m². De viktigaste är flygterminalen och hangaren, som båda är i gott skick. De har renoverats med hänsyn till hur de ursprungligen såg ut. I området finns dessutom bl.a. en brandstation, en bil- och maskinhall, bostadshus och ekonomibyggnader.

Staden köper byggnader i Senatfastigheters ägo

Staden köper av Senatfastigheter de byggnader på sammanlagt ca 2 900 m² vy som nu används av gränsbevakningsväsendet. Byggnaderna ligger i ett område som Finavia utarrenderat till Senatfastigheter. 

Köpesumman för byggnaderna uppgår till 2 mn euro. Marken är något förorenad på gårdsplanen, vilket sänkt köpesumman.

Äganderätten till byggnaderna överförs på staden när köpeavtalet undertecknas. Besittningsrätten överförs senast 1.1.2019. Senatfastigheter har också rätt att avstå sin besittningsrätt i förtid genom att minst 30 dagar i förväg skriftligt underrätta staden om saken.

Styrelsen för Senatfastigheter har godkänt affären.

Motivering

I regeringens rambeslut vårvintern 2014 (planen för den offentliga ekonomin 2015–2018) sägs det i fråga om Malm att staten lägger ner sin verksamhet på Helsingfors-Malms flygplats för att förutsättningarna för bostadsbyggande i Helsingforsregionen ska förbättras. Avsikten är att bostadsbyggandet i området ska kunna inledas senast i början av 2020-talet.

För att regeringens beslut ska kunna verkställas föreslår Finavia uppmanad därtill av sin ägare att staden ska köpa Finavias egendom på Malms flyplats och att staden redan år 2016 åter ska få i sin besittning de flygplatsområden som Finavia har nyttjanderätt till. Verkställigheten genomförs i enlighet med resultatet från de förhandlingar som förts.

Stadsstyrelsen godkände 6.10.2014 för stadens räkning ett avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen som går ut på att stora infrastrukturprojekt ska stödjas och boende främjas. Avtalet gäller till utgången av år 2019.

Staten meddelar i avtalet att den lägger ner sin verksamhet på Malms flygplats. Målet för tidpunkten är att nedläggningen ska ske före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020. Staden får därefter åter använda området själv.

Staden förbinder sig i avtalet att nå det mål inom detaljplaneläggningen för bostadstomter som är angivet i den gällande avsiktsförklaringen från år 2012 för markanvändning, boende och trafik åren 2012–2015. Dessutom förbinder sig staden att öka planläggningen för bostadstomter åren 2016–2019 så mycket att det byggs en våningsyta som är ca 25 % större än den som nämns i den gällande avsiktsförklaringen. 

De nya bostadstomter som fås genom detaljplaneläggning bör ligga i områden som är lämpligt belägna med tanke på kollektivtrafiken och särskilt i bankorridorer som redan finns eller snart kommer att finnas. För att målen ska nås vad Helsingfors beträffar måste framför allt planerna för Östersundom och Malms flygplats avancera och ett fungerande samarbete bedrivas med staten i fråga om dessa områden.

Anslagsframställning

Det föreslås att fastighetsköpet ska finansieras genom anslaget för grundberedning m.m., vilket betyder att anslagsdispositionen måste ändras.

Slutord

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från fastighetsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Finavia Oyj:n hakemus

3

Finavia Oyj:n kauppakirja liitteineen

4

Senaatti-kiinteistöt kauppakirja liitteineen

5

Rakentamiseen vapautuva alue

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Finavia Oyj

Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 3

Senaatti-kiinteistöt

Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 4

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1202

HEL 2014-012754 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Finavia Oyj:n kanssa liitteen 3 mukaisen kauppakirjan koskien yhtiön omistamia kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja niihin liittyviä liittymiä Helsinki-Malmin lentoasemalla ja sen lähialueella 9,81 miljoonan euron kauppahinnasta.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia Oyj (Suomen valtio/Ilmailulaitos) luopuu sopimusten 10.5.1935 (nro 4210), 17.7.1939 (nro 4210a), 15.11.1948 (nro 4210b), 19.11.1951 (nro 6297) ja 21.12.1995 (nro 3057) mukaisesta Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeusalueesta viimeistään 1.1.2017
ilman erillistä korvausta.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteen 4 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia rakennuksia Helsinki-Malmin lentoasemalla 2 miljoonan euron kauppahinnasta.

C

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2014 talousarvion kohdasta  8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi 11,81 milj. euroa talousarvion kohtaan  8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 30.10.2014 § 526

HEL 2014-012754 T 10 01 00

Kiinteistökartta 117/681 502, 131/682 502 ja 131/683 502

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Finavia Oyj:n kanssa liitteen nro 3 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia kiinteistöjä, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja niihin liittyviä liittymiä Helsinki-Malmin lentoasemalla ja sen lähialueella 9,81 miljoonan euron kauppahinnasta.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia Oyj (Suomen valtio/Ilmailulaitos) luopuu sopimusten 10.5.1935 (nro 4210), 17.7.1939 (nro 4210a), 15.11.1948 (nro 4210b), 19.11.1951 (nro 6297) ja 21.12.1995 (nro 3057) mukaisesta Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeusalueesta viimeistään 1.1.2017 ilman erillistä korvausta.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteen nro 4 mukainen kauppakirja koskien yhtiön omistamia rakennuksia Helsinki-Malmin lentoasemalla 2 miljoonan euron kauppahinnasta.

C

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunnalle myönnetään kauppojen toteuttamiseksi tarvittava yhteensä 11,81 miljoonan euron suuruinen lisämääräraha. 

Käsittely

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Olli Sademies: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jotta tutkitaan lentokentän alueen yrittäjien asema ja tulevaisuudennäkymät kansalaismielipide huomioiden.

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kati Valkama, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37254

kati.valkama(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566