Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/13

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 371

Jätkäsaaren Saukonlaiturin länsiosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12270, Saukonlaituri länsi)

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20058 ja osien kortteleista 20056, 20057 ja 20064 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen ja katu-, satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 9.12.2010 päivätyn sekä 16.9. ja 2.10.2014 muutetun piirustuksen nro 12270 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta muodostuvat uudet korttelit 20055 - 20061, 20063 - 20070 ja 20072 - 20076.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että kanavan toteuttamisen taloudelliset mahdollisuudet selvitetään ennen tonttien luovutusta, jotta kanavan tuottama tonttimaan arvon nousu koituu kaupungin eikä rakennuttajien eduksi. (Tuomas Rantanen)

 

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sirpa Puhakka valtuutettu Tuomas Rantasen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että luovutaan kanavahankkeesta kustannusten kalleuden vuoksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Sirpa Puhakan palautusehdotus hyväksytty.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
luovutaan kanavahankkeesta kustannusten kalleuden vuoksi.

Jaa-äänet: 63
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 18
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Yrjö Hakanen

Poissa: 3
Terhi Peltokorpi, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomas Rantanen oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että kanavan toteuttamisen taloudelliset mahdollisuudet selvitetään ennen tonttien luovutusta, jotta kanavan tuottama tonttimaan arvon nousu koituu kaupungin eikä rakennuttajien eduksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

10 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kanavan toteuttamisen taloudelliset mahdollisuudet selvitetään ennen tonttien luovutusta, jotta kanavan tuottama tonttimaan arvon nousu koituu kaupungin eikä rakennuttajien eduksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Ville Jalovaara, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 kartta, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 selostus, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

3

Havainnekuva 9.9.2014

4

Vuorovaikutusraportti 9.9.2014 liitteineen

5

Tehdyt muutokset 9.9.2014

6

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa, Jätkäsaaressa. Aluetta rajaavat pohjoisessa Saukonpaaden satama-allas ja lännessä meri.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat aiemmin satamakäytössä olleen alueen muuttamisen asuin- ja työpaikka-alueeksi. Tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla on omalaatuinen ja tunnistettava luonne. Alueelle on suunniteltu erilaisia korttelityyppejä Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hengessä. Kerrostalokortteleiden lisäksi alueelle on suunniteltu rivitalo- ja townhouse- eli kaupunkipientalokortteleita. Alueelle on suunniteltu asuntoja noin 3 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle on suunniteltu kaksi puistoa, kanava, pienvenesatama, palvelu- tai toimitilatontti esimerkiksi ravintolalle ja tontti kalastukseen liittyvälle elinkeinolle. Kokonaiskerrosala on 135 610 k-m², josta asumiselle yhteensä 131 960 k-m². Alueen koko on 18,6 hehtaaria, josta vesialuetta on 2,7 hehtaaria.

Esittelijän perustelut

Saukonlaiturin asemakaava ja asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Erityisesti kaava toteuttaa tavoitteita kestävästä alueiden käytöstä sekä riittävästä tonttimaatarjonnasta. Kaava on myös Jätkäsaaren osayleiskaavan mukainen sekä toteuttaa Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa ja asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu kaksi mielipidettä, jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 21.1. - 21.2.2011. Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kaupunginmuseo, kiinteistölautakunta, liikuntalautakunta, opetusvirasto, pelastuslautakunta, sosiaalivirasto, talous- ja suunnittelukeskus, yleisten töiden lautakunta, ympäristökeskus, Helsingin Satama, Helsingin Energia/Helen Sähköverkko Oy sekä HSY:n vesihuolto.

Lausunnoissa esitettiin erityisesti kanavan rakennettavuuteen ja kustannuksiin kohdistuvia huomautuksia. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös vanhan Saukonlaiturin kunnostuksen suunnitteluun, liiketilojen sijaintiin, pysäköintiratkaisuihin, viherkattomääräyksiin, pelastusajoon, rakennusten monimuotoisuuteen
ja sijaintiin suhteessa kanavaan, esteettömyyteen, tuulisuuteen sekä inframitoitukseen. Asemakaava ehdotettiin jaettavaksi kahtia, jotta itäosan korttelit, joihin kanavalinjaus ei vaikuta, saataisiin toteutukseen nopeammalla aikataululla.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, ja niiden tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavaehdotukseen ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausuntojen johdosta Saukonlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12020 jaettiin kahteen kaava-alueeseen: Saukonlaituri itä (nro 12020) ja Saukonlaituri länsi (nro 12270). Kaavan
jakamisella mahdollistettiin itäosan toteuttaminen nopeammalla aikataululla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Saukonlaituri itä asemakaavan (nro 12020) 13.11.2013, 395 § ja se tuli voimaan 3.1.2014.

Lausuntojen johdosta sekä jatkoneuvotteluiden perusteella Saukonlaituri länsi -alueella teetettiin tarkentavia maaperätutkimuksia ja toteutettavuustarkasteluja. Tutkimusten ja selvitysten perusteella suunniteltiin uusi kanavalinjaus ja kanavaa koskevat kaavamääräykset tarkennettiin. Uuden kanavalinjauksen vuoksi alueen korttelirakenne, Poseidoninpuiston ja koulutontin sijainti sekä katulinjaukset muuttuivat, mutta kaavan periaatteet ja toiminnallinen sisältö ovat samat kuin vuoden 2010 kaavaehdotuksessa nro 12020.

Lausunnot on muilta osin otettu huomioon siten, että vanhasta Saukonlaiturista, pysäköintiratkaisuista, inframitoituksesta ja esteettömyydestä on teetätetty lisäselvityksiä ja -suunnitelmia ja kaava on valmisteltu tarkentuneiden suunnitelmien mukaan. Liiketilojen sijainnit on keskitetty, viherkattomääräystä ja pelastusajosuunnitelmaa tarkennettu, rakennusten monimuotoisuutta määritteleviä määräyksiä muutettu joustavammaksi, rakennusten sijainti siirretty kauemmaksi
kanavanrannasta ja tuulisuuden haittoja poistavia ratkaisuja vahvistettu asemakaavassa.

Jatkosuunnittelun ja hallintokuntien välisten muiden neuvotteluiden perusteella kaavasta on mm. poistettu nuorisokodin tontti sosiaali- ja terveysviraston linjausten mukaan sekä lisätty venesataman yhteyteen tontti kalastukseen liittyvälle elinkeinolle. Lisäksi autopaikkavaatimuksia on muutettu kaupunkisuunnittelulautakunnan uusien linjausten mukaisiksi. Muutokset on esitetty tarkemmin liitteessä 5.

Jatkosuunnitteluun liittyvässä hallintokuntayhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto sekä kiinteistöviraston tonttiosasto ovat tuoneet kriittisesti esiin asemakaavaan sisältyvän kanavan kustannukset, jotka eivät mahdu investointikaton puitteisiin ja rakennettuna pienentäisivät kaupungille kaavan toteuttamisesta koituvia tuottoja. Asemakaavaehdotuksen mukaisen rakenteen toteuttamisvaihtoehdoista on tehty konsulttiselvitys, jonka perusteella paras tuotto kaupungille saataisiin perinteisellä tontinluovutusmenettelyllä. Vaihtoehto, jossa kanavaa ei toteutettaisi, tuottaisi kaupungille suurimman tulovirran ja olisi toteutettavissa investointikaton puitteissa. Kanavattomalla ratkaisulla poikettaisiin kuitenkin merkittävästi niistä keskeisistä periaatteista, jotka on hyväksytty Jätkäsaaren osayleiskaavassa, minkä vuoksi tarkistettuunkin asemakaavaehdotukseen on edelleen sisällytetty
kanava siten sijainniltaan muutettuna, että perustamisolosuhteiltaan heikoimmat ja eniten kustannuksia aiheuttavat alueet on väistetty. Kaupunki selvittää paraikaa vaihtoehtoisia toteuttamismalleja tarkistetun asemakaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun toteuttamiseksi investointikaton puitteissa. Osa alueen toteuttamisesta voidaan aloittaa ennen kanavan rakentamista.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia ja asianomaisia on kuultu niiden osalta, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäväksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen jälkeen on kaavakarttaan ja selostukseen tehty kolme teknistä korjausta, jotka eivät muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman ja kaupunkisuunnitteluviraston tarkistaman ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 kartta, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 selostus, päivätty 9.12.2010, muutettu 16.9.2014 ja 2.10.2014

3

Havainnekuva 9.9.2014

4

Vuorovaikutusraportti 9.9.2014 liitteineen

5

Tehdyt muutokset 9.9.2014

6

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Helsingin Energia -liikelaitos

Helsingin Satama -liikelaitos

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Liikuntalautakunta

Kaupunginkanslia

Opetusvirasto

Pelastuslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1199

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20058 ja osien kortteleista 20056, 20057 ja 20064 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen ja katu-, satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 9.12.2010 päivätyn sekä 16.9. ja 2.10.2014 muutetun piirustuksen nro 12270 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta muodostuvat uudet korttelit 20055 - 20061, 20063 - 20070 ja 20072 - 20076.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että luovutaan kanavahankkeesta kustannusten kalleuden vuoksi.

Kannattaja: Tuuli Kousa

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että luovutaan kanavahankkeesta kustannusten kalleuden vuoksi.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Hannu Tuominen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 2.10.2014

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Ksv 0838_3

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta kaupunkisuunnittelulautakuntakäsittelyn 16.9.2014 jälkeen seuraavilla korjauksilla:

-        Kaavakarttaan on lisätty Bahamankadun ja Atlantinkadun kulmaan kartasta puuttunut, poistunut merkintä: kadun nimi "Karibiankatu", "Karibiengatan" ja rastit päälle.

-        Määräyksistä on poistettu kirjoitusvirhe "På" määräyksen "LPA- ja LPA-1-korttelialueille saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja ja laitteita." alusta.

-        Selostukseen on korjattu muutetut asemakaavakartat ja määräys sekä lisätty kohtaan "Nimistö" sieltä puuttunut Poseidoninpuiston (Poseidonparken) nimi.

Tehdyt korjaukset ovat teknisiä eivätkä ne muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Lisätiedot

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.09.2014 § 274

HEL 2013-009388 T 10 03 03

Ksv 0838_3, Jätkäsaaren Saukonlaituri, karttaruutu G2, (Kslk 2008-1639)

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        9.12.2010 päivätyn ja 16.9.2014 muutetun 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20058 ja osien kortteleista 20056, 20057 ja 20064 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen ja katu-, satama- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 20055–20061, 20063–20070 ja 20072–20076) nro 12270 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

-        ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta ilmoittaa, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12270 alue on erotettu Saukonlaiturin 9.12.2010 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12020 alueesta.

09.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Anna Nervola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Kati Valkama, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37254

kati.valkama(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskunta- ja tonttitalous, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, maaperän rakennettavuus, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskuntatekniikka, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, melu ja hiukkaspäästöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, pysäköinti, paloturvallisuus, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566