Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 374

Kj / Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om containertjänster för utvecklingsområden

HEL 2014-006221 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Otto Virenius, projekti-insinööri, telefon: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, Hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainene(a)hel.fi

Bilagor

1

Moisio Elina valtuustoaloite Kvsto 7.5.2014 asia 53

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Aloitteentekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Elina Moisio och 13 andra ledamöter anger i sin motion att staden ska utreda möjligheten att erbjuda sina egna tjänster eller hjälpa kommersiella tjänster att fungera i lättbyggda, flyttbara koncept (s.k. containertjänster) i de nya områden som är under byggnad och i stadsdelarnas utvecklingsområden.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden redan i nuläget har tillgång till cirka 40 tillfälliga daghem och skolor uppförda av flyttbara lokalelement. De flyttbara elementen är redan nu ett beaktansvärt och ofta utnyttjat alternativ bl.a. som tillfälliga lokaler under renoveringar och som utjämnare vid tillfälliga behovstoppar. De har använts till exempel på Drumsö, där invånarantalet snabbt har ökat. Tillfälliga elementlösningar är alltså redan enligt den nuvarande praxisen ett beaktansvärt alternativ i synnerhet för anskaffning av skol- och daghemslokaler. Lokalcentralen kartlägger alltid alla alternativa lösningar och strävar att välja det totalekonomiskt mest lönsamma alternativet.

Ett väsentligt problem med de tillfälliga lösningarna är deras pris. Priset påverkas avsevärt av kostnaderna för flyttning av elementen som kan uppgå till en tredjedel av de totala kostnaderna. Dessutom tillkommer kostnaderna för gårdsområdet som till exempel på daghem kan uppgå till 2 000–3 000 euro/barn. Ju kortare användningstiden för lokalerna är, desto större andel av de totala kostnaderna tar kostnaderna för flyttningen och gården. Också lokalernas decibelkrav, som inte är stadens egna bestämmelser utan bygger på lagen, medför kostnader. Därför måste man ofta uppföra betydligt dyrare paviljonglösningar (s.k. tunga lokalelement). Möjligheterna att utnyttja lokalelement av lättare konstruktion är mer begränsade på grund av det ökade trafikbullret.

Förutom dessa redan ibruktagna lokalelement har staden tillsammans med privata aktörer undersökt olika flyttbara lokallösningar. Av dessa har ett containerbibliotek, samtransport av varor och nya slags automatiserade transport- och mathämtningslogistiker testats i Fiskehamnen hösten 2014.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte finns något hinder i sig att erbjuda privata tjänster i form av containertjänster. Att få ett långfristigare tillstånd för containertjänster beror på markanvändnings- och bygglagen enligt vilken även flyttbara byggnader ska uppfylla de bestämmelser som förutsätts för bygglov. Enligt lagen kan flyttbara element beviljas tillstånd för högst fem år åt gången.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden redan har utrett möjligheterna att utnyttja flyttbara tjänster av detta slag. De kommer också i fortsättningen att undersökas som beaktansvärda alternativ vid sökning av lokaler för nya tjänster.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen. Enligt de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen behandlades motionssvaren alltid i fullmäktige. Ledamoten Elina Moisios motion väcktes 7.5.2014, innan fullmäktiges arbetsordning ändrades. Motionen behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen 4.6.2014.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Otto Virenius, projekti-insinööri, telefon: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, Hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainene(a)hel.fi

Bilagor

1

Moisio Elina valtuustoaloite Kvsto 7.5.2014 asia 53

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Aloitteentekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1128

HEL 2014-006221 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Elina Moision sekä 13 muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Otto Virenius, projekti-insinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, Hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainene(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566