Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 378

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om definition av det öppna gränssnittet

HEL 2014-008248 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Raitio, IT-chef, telefon: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 18.6.2014 asia 19

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 53 andra ledamöter anger i sin motion att man i arbetet på att verkställa stadens IT-program och i beredningen av följande IT-program ska sträva att komma med en definition av det öppna gränssnittet i stadens bruk eventuellt genom att utnyttja de redan befintliga definitionerna.

Förslaget i motionen om definition av det öppna gränssnittet är en motiverad och aktuell fråga. Motionären och de som undertecknat motionen har rätt i att konstatera att man i vid omfattning talar om öppna gränssnitt utan att tydligt ha definierat vad man egentligen menar med det. Den offentliga förvaltningen har inte haft tillgång till en allmänt accepterad definition och staden har inte heller kunnat ange en definition för förvaltningarna som ska följas vid upphandlingar.

Motionärerna konstaterar vidare att minskandet av bundenheten till leverantörer och stävjandet av kostnaderna förutsätter att användningen av öppna gränssnitt ska främjas. Stadsstyrelsen har sedan 2013 förutsatt i anvisningarna för hur budgeten ska följas att förvaltningarna ska säkra öppna gränssnitt i applikationerna vid nyupphandlingar. Dessutom har stadsfullmäktige i sitt svar till utvärderingsberättelsen för 2013 konstaterat att man i beredningen av IT-programmet ska beakta åtgärder i syfte att minska bundenheten till leverantörer.

Staden bereder för närvarande IT-programmet för 2015–2017. I beredningen beaktas såväl det i motionen upptagna förslaget som revisionsnämndens och stadsstyrelsens ställningstaganden i frågan. Dessutom kommer man med en definition av det öppna gränssnittet i stadens bruk genom att utnyttja de befintliga definitionerna.

Meningen är att införa definitionen av det öppna gränssnittet som en del av stadens anvisningar för ICT-projekt och upphandling för att definitionen på bred basis ska tas i bruk inom upphandling av IT-system vid olika förvaltningar och affärsverk. Stadskansliet har som avsikt att förverkliga de ovan angivna åtgärderna med hjälp av ett träningsprogram med tillhörande modularbete i samband med verkställandet av IT-programmet och att i detta sammanhang precisera stadens anvisningar för ICT-projekt och upphandling till aktuella delar.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Yrjö Hakanens motion väcktes 18.6.2014, och den behandlas därför i enlighet med den ändrade arbetsordningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Raitio, IT-chef, telefon: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 18.6.2014 asia 19

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1132

HEL 2014-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Markku Raitio, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566