Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/18

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 376

Kj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en strategi för hur hela bostadsbeståndet i stadens ägo utnyttjas

HEL 2014-006913 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Rantanen Tuomas valtuustoaloite, Kvsto 21.5.2014 asia 23

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att det i anslutning till BM-programmet, som fastställs för varje fullmäktigeperiod, eller som ett separat projekt ska utarbetas en strategi för hur bostadsegendomen utnyttjas och tas ställning till bostadsnämndens framtid och eventuella uppgifter.

Det är ändmålsenligt att organisera arbetet för en bättre hantering av bostadsegendomen i anslutning till beredningen av BM-programmet. Arbetet har inletts i samverkan mellan förvaltningar hösten 2014. Arbetet blir färdigt så att beslut kan fattas i samband med nästa BM-program.

Om det under arbetet anses vara ändamålsenligt att ändra instruktionen eller bostadsnämndens roll kommer ärendet att föreläggas stadsstyrelsens ledarskapssektion.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Tuomas Rantanens motion väcktes 21.5.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Rantanen Tuomas valtuustoaloite, Kvsto 21.5.2014 asia 23

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1130

HEL 2014-006913 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566