Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/37

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 395

Sj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om undervisning i modersmålsinriktad svenska

HEL 2014-006223 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

2

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden inom den finskspråkiga grundutbildningen börjar ge tvåspråkiga elever undervisning i modersmålsinriktad svenska och att modermålsinriktad svenska skrivs in i läroplanen. I motionen föreslås också att nivån på modersmålsinriktad finska i den svenska grundutbildningen ses över.

Stadsstyrelsen hänvisar till utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att en kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare enligt grundlagen är skyldig att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen.

Staden erbjuder grundläggande utbildning på både finska och svenska. Helsingforselever i grundskoleåldern kan söka sig antingen till den finskspråkiga eller den svenskspråkiga utbildningen enligt vårdnadshavarens val. I de finskspråkiga grundskolorna som staden driver har 0,3 procent av eleverna svenska som modersmål. I de svenskspråkiga grundskolorna har 14,8 procent finska som modersmål.

Dessutom erbjuds språkbadsundervisning på svenska inom den finskspråkiga grundläggande undervisningen, dit elever som har gått på ett språkbadsdaghem eller som annars har tillräckliga kunskaper i svenska antas. Elever som har svenska som modersmål kan därmed också söka sig till språkbadsundervisning där undervisningen sker nästan helt på svenska i de första årskurserna inom den grundläggande utbildningen.

Grundskolans läroplan förnyas den 1 augusti 2016. Skolornas språkprogram kommer att granskas som en del av läroplansarbetet. Avsikten är att förslagen till skolornas språkprogram tas upp i utbildningsnämndens finska sektion i december 2014. I samband med granskningen av språkprogrammet utreds även ordnandet av undervisning i modersmålsinriktad svenska. Samtidigt utreds möjligheten att delvis genomföra undervisningen på internet. Målet är att hitta en fungerande lösning för att förstärka utvecklingen av båda modersmålen hos tvåspråkiga elever.

Undervisningen i modersmålsinriktad finska sker enligt läroplanen och alla behöriga klasslärare är även behöriga för att undervisa i modersmålsinriktad finska. Utbildningsverkets linje för svensk dagvård och utbildning har arbetat aktivt för att förbättra tillgången till behöriga lärare i de svenska skolorna så att en högklassig undervisning i modersmålsinriktad finska kan säkerställas.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Thomas Wallgrens motion väcktes 7.5.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

2

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 10.11.2014 § 1150

HEL 2014-006223 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige det följande:

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Utbildningsnämnden 23.09.2014 § 192

HEL 2014-006223 T 00 00 03

Utlåtande

Utbildningsnämnden gav följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område. Kommunen kan ordna de tjänster som avses i denna lag själv eller i samråd med andra kommuner eller genom att skaffa tjänsterna av de anordnare av grundläggande utbildning som avses i 7 eller 8 § i lagen om grundläggande utbildning. En kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen.

Helsingfors stad erbjuder grundläggande utbildning såväl på finska som på svenska och därutöver språkbadsundervisning på svenska inom den finskspråkiga grundläggande undervisningen. Helsingforselever i grundskoleåldern kan söka sig antingen till den finsk- eller den svenskspråkiga utbildningen enligt vårdnadshavarens val. Till språkbadsundervisningen antas elever som har gått på ett språkbadsdaghem eller som annars har tillräckliga kunskaper i svenska.  Elever som har svenska som modersmål kan därmed också söka sig till språkbadsundervisningen där undervisningen sker nästan helt på svenska i de första årskurserna inom den grundläggande utbildningen.

Enligt statistikföringsdagen den 20 september 2013 hade de finskspråkiga grundskolorna som staden driver 34 186 elever, varav 105 elever eller 0,3 procent hade svenska som modersmål.  De svenskspråkiga grundskolorna som staden driver hade 3 193 elever, varav 471 eller 14,8 procent hade finska som modersmål.

Grundskolans läroplan förnyas den 1 augusti 2016.  Som en del av läroplansarbetet kommer man att kontrollera skolornas språkprogram. Förslagen till skolornas språkprogram torde tas till utbildningsnämndens finska sektion i december 2014. I samband med att språkprogrammet kontrolleras utreder man även ordnande av undervisning i modersmålsinriktad svenska. Samtidigt utreds möjligheten att delvis genomföra undervisningen på internet. Målet är att hitta en fungerande lösning för att förstärka utvecklingen av båda modersmålen hos tvåspråkiga (finska och svenska) elever.

All undervisning, även undervisningen i MOFI sker enligt läroplan för ifrågavarande ämne, och behöriga klasslärare är även behöriga för att undervisa i MOFI.  Då undervisning sker i enlighet med läroplan, och av behörig personal, torde undervisningen hålla jämn kvalitet. Alla elever bör undervisas av behöriga lärare och linjen för svensk dagvård och utbildning har för sin del aktivt arbetat för att råda bot på lärarbristen i de svenska skolorna.

Föredragande

utbildningsdirektör

Rauno Jarnila

Upplysningar

Anna Matikainen, undervisningskonsult, telefon: 310 86212

anna.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566