Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi

HEL 2014-006225 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että virastot voivat niin halutessaan omien budjettiensa puitteissa ottaa käyttöön työsuhdepolkupyörät.

Kannattajat: Sami Muttilainen

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Leo Straniuksen palautusehdotus hyväksytty.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian käsittelyyn niin, että että virastot voivat niin halutessaan omien budjettiensa puitteissa ottaa käyttöön työsuhdepolkupyörät.

Jaa-äänet: 40
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Anniina Palm

Poissa: 4
Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, Helena Kantola, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 67 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin Sataman käytäntö liittyen työsuhdepolkupyöriin laajennetaan koskemaan koko kaupunkikonsernia siten, että virastoille ja liikelaitoksille myönnetään jatkossa mahdollisuus tarjota työntekijöidensä käyttöön työsuhdepolkupyörä tai sähköavusteinen polkupyörä budjettiensa puitteissa.

Helsingin Satamalla pilotoidusta työmatkapyöräilystä saatu palaute on ollut jokseenkin myönteistä ja se on mielletty arvostetuksi eduksi. Satamasta saadun tiedon mukaan terveysvaikutusten osalta ei ole voitu kuitenkaan osoittaa esimerkiksi viraston sairauspoissaolojen vähentymistä pilotoinnin aikana.

Helsingin Satamassa n. 20% henkilöstöstä on käyttänyt työsuhdematkapyörä-etua vuoden 2013 ja 2014 aikana. Jos etuus olisi kaupunkitasolla käytössä samassa suhteessa ja laskentaperusteena käytettäisiin karkeasti 40 000 työntekijää olettaen, että kustannukset olisivat Helsingin Satamassa käytettävien pyörien hintaluokan edullisimmasta päästä, (n. 700€/vuosi/henkilö sisältäen pyörän vuokrauksen ja huollot) kaupunkitason kustannukset olisivat n. 5 600 000 euroa vuodessa.

Helsingin kaupungilla tuetaan työmatkaliikkumista muilla ympäristöystävällisillä keinoilla, kuten julkisen liikenteen käyttämistä työmatkaseteleillä. Työmatkaseteleihin käytettiin vuonna 2013 2 812 512 euroa. Työkyvyn tukemiseen käytetään niin ikään erilaisia keinoja. Kaupungilla on käytössä monipuolinen valikoima henkilöstöetuja ja työpaikkaliikunnan kirjo on laaja.

Kaupunginhallitus ei pidä edellä mainituista syistä perusteltuna kasvattaa olemassa olevia henkilöstöetuuksia ja niiden kustannuksia. Nykyisten etuuksien katsotaan olevan riittävällä tasolla.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Leo Straniuksen aloite on jätetty 7.5.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1129

HEL 2014-006225 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566