Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/38

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 396

Sj / Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite koulukiusaamisen ehkäisystä täydennyskoulutuksen avulla

HEL 2014-006911 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että opetusvirasto pyrkii järjestämään täydennyskoulutusta 1., 4. ja 7. luokan opettajille, jotta nämä voivat toteuttaa KiVa Koulu -hanketta parhaalla mahdollisella tavalla. Näin kiusaamista saataisiin vähennettyä ennaltaehkäisyn avulla. Lapsia ja nuoria tulee ottaa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kiusaamisen ennaltaehkäisyä nykyistä systemaattisemmin ja laajemmin.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että kaupungin perusopetuksessa käytetään useita koulukiusaamisen vähentämiseen tähtääviä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja kehittäviä ohjelmia. Opetusviraston perusopetuslinjan keväällä 2014 tekemän selvityksen mukaan 89 % kouluista käytti KiVa Koulu -menetelmää, 14 % Askeleittain-menetelmää, 18 % Friends-menetelmää ja 23 % Verso-vertaissovittelumenetelmää. Muita vastaavanlaisia menetelmiä ilmoitti käyttävänsä 23 % kouluista.

Opettajien vaihtuvuus aiheuttaa ongelmia ohjelmien käytön jatkuvuudelle. Opetusvirasto pyrkii vähentämään tätä täydennyskouluttamalla opettajia ja myös oppilashuollon henkilöstöä sosiaalisia taitoja kehittävien ohjelmien käyttöön. Positiivisen diskriminaation alueilla työskenteleville opettajille järjestetään ensi keväänä KiVa-ohjelman käyttöön valmentavaa koulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksellisen tasa-arvon hankerahalla.

Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan kiusaamisen vastaiset ohjelmat tulee saattaa osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Tällöin kyse ei olisi niinkään yksittäisen ohjelman käytöstä vaan koulun toiminnan kiinteästä osasta. Perusopetuksen valtakunnallisen ja kuntakohtaisten opetussuunnitelmien uudistustyö on parhaillaan käynnissä. Kaupungin uudistuvan opetussuunnitelman arvoperustassa painotetaan oppilaiden osallisuutta ja sitä, että ketään ei saa kiusata koulussa. Oppilaiden osallisuutta painotetaan myös 1.8.2014 voimaan tulleessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Oppilaiden omat ideat ja oma panostus ovat kiusaamisen vastaisessa työssä keskeisiä.

Vuoden 2014 kouluterveyskyselyssä kuusi prosenttia helsinkiläisistä peruskoululaisista ilmoitti olevansa toistuvasti koulukiusattu. Kouluterveyskyselyjen mukaan kiusaaminen on laskussa, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Koulukiusaamisella on merkittäviä ja usein pitkälle aikuisikään kestäviä terveysvaikutuksia. Kiusaamisen tehokkaalla ja johdonmukaisella estämisellä on siten suuria kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite on jätetty 21.5.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1151

HEL 2014-006911 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 190

HEL 2014-006911 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin perusopetuksessa käytetään monia sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä ohjelmia. Kaikki kyseiset ohjelmat on suunniteltu sellaisiksi, että niiden johdonmukainen käyttö vähentää koulukiusaamista. Kouluterveyskyselyjen mukaan koulukiusaaminen on laskussa, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Tuoreimmassa vuoden 2014 kyselyssä kuusi prosenttia helsinkiläisistä peruskoululaisista ilmoitti olevansa toistuvasti koulukiusattu.

Opetusviraston perusopetuslinjan keväällä 2014 tekemän selvityksen mukaan kouluista 89 prosenttia käytti KiVa Koulu -menetelmää, 14 prosenttia käytti Askeleittain-menetelmää, 18 prosenttia Friends-menetelmää, ja Verso (vertaissovittelu) -menetelmää käytti 23 prosenttia. Muita vastaavantyylisiä menetelmiä ilmoitti käyttävänsä kaikkiaan 23 prosenttia kouluista. KiVa-menetelmän käytön systemaattisuutta osoittaa, mikäli koulussa on ohjelman lisäksi nimettynä KiVa-tiimi. Kyseistä ohjelmaa käyttäneistä kouluista 97 prosentissa toimi KiVa-tiimi.

Opettajien vaihtuvuus aiheuttaa ongelmia ohjelmien käytön jatkuvuudelle. Tätä opetusvirasto pyrkii vähentämään täydennyskouluttamalla opettajia ja myös oppilashuollon henkilöstöä sosiaalisia taitoja kehittävien ohjelmien käyttöön. Kaupungin tiukka taloustilanne toki asettaa tälle rajoituksia. KiVa-ohjelman käyttöön valmentavaa koulutusta pystytään järjestämään keväällä 2015 OKM:n myöntämän koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoilla. Tämä koulutus koskee positiivisen diskriminaation alueilla työskenteleviä opettajia.

Pitkällä tähtäimellä katsottuna kiusaamisen vastaiset ohjelmat tulee saattaa osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Kyse ei tällöin ole niinkään yksittäisen ohjelman käytöstä kuin koko koulun toiminnan kiinteästä osasta. Paraikaa on menossa valtakunnallisen ja kaupunkikohtaisen opetussuunnitelman uudistustyö. Tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman Helsingin arvoperustassa painotetaan sitä, että ketään ei saa kiusata koulussa. Arvopohjassa painotetaan myös oppilaiden osallisuutta. Oppilaiden osallisuutta painotetaan myös 1.8.2014 voimaan tulleessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Oppilaiden omat ideat ja oma panostus ovat kiusaamisen vastaisessa työssä keskeisiä.

Koulukiusaamisella on merkittäviä terveysvaikutuksia, jotka kestävät usein pitkälle aikuisikään. Kiusaamisen tehokkaalla, systemaattisella ja johdonmukaisella estämisellä on täten suuria kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566