Helsingfors stad

Protokoll

16/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/8

 

22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner

HEL 2014-012807, 2014-012808, 2014-012810, 2014-012811

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om främjande av öppen och tillgänglig information
 

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om rimlig lön för framtida stadsdirektörer
 

-        Motion av ledamoten Lasse Männistö m.fl. om ett program för främjande av bilar med låga utsläpp
 

-        Motion av ledamoten Nasima Razmyar m.fl. om skolmormors- och skolfarfarsverksamhet

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566