Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/8

 

22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta

HEL 2014-012807, 2014-012808, 2014-012810, 2014-012811

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu  Mari Holopaisen ym. aloite tiedon avoimuuden ja saatavuuden edistämisestä
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite tulevien kaupunginjohtajien palkkauksen kohtuullistamisesta
 

-        Valtuutettu Lasse Männistön ym. aloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelmasta
 

-        Valtuutettu Nasima Razmyarin ym. aloite koulumummo- ja kouluvaaritoiminnan käyttöönotosta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566