Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 335

Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Vesa Saariselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Simo Ahosen uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Martti From.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesa Saarisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Vesa Saariselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Martti From.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Vesa Saarinen (Vihr.) pyytää 2.10.2014 vapautusta eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Vesa Saarisen jäseneksi eläintarhan johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesa Saarisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.10.2014 § 1029

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Vesa Saariselle vapautuksen eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Martti From.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566