Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/16

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Jari Tiaiselle ja Konsta Kuismalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Markus Söderlundin ja Jussi Hannukaisen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jari Tiaisen eronpyyntö

2

Konsta Kuisman eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jari Tiainen pyytää 12.8.2014 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Konsta Kuisma pyytää 27.8.2014 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Jari Tiaisen ja Konsta Kuisman käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 2016.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle olisi valittava uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jari Tiaisen eronpyyntö

2

Konsta Kuisman eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.09.2014 § 294

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Asmo Kosteelle ja Sanni Kulkille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Niina Ilolan ja Tarja Laxénin käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Johanna Wikströmin käräjäoikeuden lautamieheksi 21.5.2014 vapautetun Clas-Håkan Nymanin tilalle vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 955

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jari Tiaiselle ja Konsta Kuismalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Markus Söderlundin ja Jussi Hannukaisen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566