Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/18

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 330

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta

HEL 2014-012193, 2014-012196, 2014-012194, 2014-012200, 2014-012195

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloite ampumaratapaikoista
 

-        Valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloite Koulukiusaamiselle Stop –hankkeesta
 

-        Valtuutettu Jukka Relanderin ym. aloite Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisesta
 

-        Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite yleiskaavan luonnoksen lähetekeskustelusta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566