Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 317

Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Pirjo Kivistölle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Maija Wirénin Tuomo Valokaisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Pirjo Kivistön eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pirjo Kivistö (SDP) pyytää 12.9.2014 vapautusta yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Pirjo Kivistön Tuomo Valokaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Pirjo Kivistön eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 980

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Pirjo Kivistölle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Maija Wirénin Tuomo Valokaisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 24.09.2014 § 288

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Wiking Vuoren Eija Paanasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566