Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 315

Ändring i sammansättningen i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna anmälan i bilaga 1 om att en fullmäktigeersättare ansluter sig till Sannfinländarnas fullmäktigegrupp och anmälan i bilaga 2 om att gruppen godkänner saken.

Uppgifter om föredraganden

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Puoskari, Mari

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

2

Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote 10.9.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fullmäktigeersättaren Mari Rantanen har i enlighet med 3 § 1 mom. i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige anmält för fullmäktige att hon ansluter sig till Sannfinländarnas fullmäktigegrupp. Anmälan kom in 30.9.2014. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har anmält att den godkänner saken.

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

2

Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote 10.9.2014

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566