Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 319

Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanna Hellströmin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Sanna Hellström (Vihr.) pyytää 16.9.2014 vapautusta eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Sanna Hellströmin jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja puheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanna Hellströmin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 981

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566