Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/17

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 329

Ansökan om avsked från tjänsten som direktör för faktacentralen

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Asta Manninen avsked från tjänsten som direktör för faktacentralen från 1.4.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktören för faktacentralen Asta Manninen har begärt avsked från sin tjänst från 1.4.2015 för att gå i pension.

Följande är angivet i 12 § i förvaltningsstadgan: "Den myndighet som skall anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare."

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana faktacentralen att utlysa tjänsten som direktör för faktacentralen med de behörighetsvillkor som är angivna i instruktionen för faktacentralen, med de språkkunskapskrav som framgår av stadens språkkunskapsstadga och med den lön som betalas för tjänsten.

Enligt 11 § i instruktionen för faktacentralen är behörighetsvillkor för verkschefen högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt 2 § i stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Lönen för tjänsten som direktör för faktacentralen bestäms enligt kravnivå 22 i lönesystemet för stadens ledning. Totallönen för denna kravnivå uppgår till 6 512,43–9 397,936 euro i månaden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Tietokeskuksen johtaja

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Tietokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 985

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tietokeskuksen johtaja Asta Manniselle eron tietokeskuksen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566