Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/16

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Jari Tiainen och Konsta Kuisma befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Markus Söderlund och Jussi Hannukainen till nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jari Tiaisen eronpyyntö

2

Konsta Kuisman eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Jari Tiainen anhåller 12.8.2014 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Konsta Kuisma anhåller 27.8.2014 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Jari Tiainen och Konsta Kuisma till nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016.

Stadsfullmäktige bör nu välja nya nämndemän vid tingsrätten för den återstående mandattiden. De ersätter dem som nu befrias från uppdraget som nämndeman.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jari Tiaisen eronpyyntö

2

Konsta Kuisman eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.09.2014 § 294

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Asmo Koste och Sanni Kulkki befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Niina Ilola och Tarja Laxén till nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016

3.     välja Johanna Wikström till nämndeman vid tingsrätten i Clas-Håkan Nymans ställe, som blev befriad 21.5.2014, för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 955

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jari Tiaiselle ja Konsta Kuismalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Markus Söderlundin ja Jussi Hannukaisen käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566